กฟผ. ร่วมรับเสด็จฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในงานองค์การเกษตรในอนาคตแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 38 โดยนำนิทรรศการ กฟผ. และ สอศ. พร้อมทั้งนวัตกรรมเครื่องผสม EM และฉีดอัตโนมัติ มาจัดแสดงในงาน

20170208-CSR01-01

          เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2560 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเป็นประธานเปิดการประชุมวิชาการระดับชาติ องค์การเกษตรในอนาคตแห่งประเทศไทย (อกท.) ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ 38 ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุทัยธานี ตำบลหนองแก อำเภอเมือง จังหวัดอุทัยธานี โดยมีนายธาตรี ริ้วเจริญ ผู้ช่วยผู้ว่าการกิจการสังคม การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ร่วมรับเสด็จและกล่าวถวายรายงานผลการดำเนินงานโครงการชีววิถีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

20170208-CSR01-02

          นายธาตรี กล่าวว่า กฟผ. รู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของงานประชุมวิชาการระดับชาติ อกท. ในครั้งนี้ สำหรับ กฟผ. ได้จัดแสดงนิทรรศการ กฟผ. น้อมสืบสาน ปณิธานงานของพ่อ ซึ่งเรื่องของความพอเพียงถือเป็นหนึ่งใน 9 พระราชปณิธานที่ กฟผ. มีแผนที่จะดำเนินการ โดยก่อตั้งชุมชนต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียง กฟผ. 89 แห่ง ภายในปี 2565 ภายในบูธเป็นการนำเสนอตัวอย่างชุมชนที่ทำโครงการชีววิถีใต้แนวสายส่งไฟฟ้าแรงสูง ณ บ้านโคกสยา อำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส เป็นการส่งเสริมการปลูกไร่สับปะรดที่ใช้จุลินทรีย์ชีวภาพแทนสารเคมี ทำให้พี่น้องประชาชนสามารถพึ่งพาตัวเอง เหลือขายมีรายได้ และยังถือเป็นการช่วยดูแลสายส่งให้กับคนไทยทั้งประเทศด้วย

20170208-CSR01-03

          นอกจากนี้ยังมีการจัดแสดงโครงการความร่วมมือระหว่าง กฟผ. และ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) ซึ่งได้เริ่มดำเนินงานมาตั้งแต่ปี 2546 ในการส่งเสริมแนวความคิดเศรษฐกิจพอเพียง ให้มีการใช้จุลินทรีย์ที่มีประสิทธิภาพ ลดละเลิกการใช้สารเคมีในชีวิตประจำวัน ไม่ว่าจะเป็นด้านการเกษตรหรือการดำรงชีวิตของพี่น้องประชาชน อีกทั้ง นำเสนอผลงานตามความร่วมมือระหว่าง กฟผ. และ สอศ. โดยมีผู้ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศระดับประเทศในด้านต่างๆ ประจำปี 2559 รวม 8 ประเภท โดยได้นำรางวัลชนะเลิศประเภทการคิดค้นสิ่งประดิษฐ์ ได้แก่ ผลงานเครื่องผสม EM และฉีดอัตโนมัติ ร่วมจัดแสดงด้วย

          ในโอกาสนี้ กฟผ. ได้จัดทำเอกสารเผยแพร่ความรู้การใช้ประโยชน์จากจุลินทรีย์ที่มีประสิทธิภาพและแจกจุลินทรีย์ขยายให้แก่ผู้มาร่วมงานอีกด้วย