ภาคีเครือข่ายโครงการ Move World Together ร่วมกันจัดอบรมหลักสูตร How to be a Good Inventor เพื่อกระตุ้นและจุดประกายให้เยาวชนสนใจการคิดนอกกรอบเชิงสร้างสรรค์นำไปสู่การประดิษฐ์คิดค้นสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม รวมทั้งเป็นการสื่อสารเผยแพร่การดำเนินงานโครงการ Move World Together เพื่อพลังงานและสิ่งแวดล้อม

20170209-CSR01-01

          เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2560 นายธาตรี ริ้วเจริญ ผู้ช่วยผู้ว่าการกิจการสังคม การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย เป็นประธานเปิดการอบรมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “How to be a Good Inventor – 2” และ ผศ.ดร.จิตติ มงคลชัยอรัญญา คณบดีวิทยาลัยพัฒนาศาสตร์ ป๋วย อึ๊งภากรณ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (มธ.) ในฐานะผู้อำนวยการโครงการ Move World Together : เพื่อพลังงานและสิ่งแวดล้อม กล่าวถึงวัตถุประสงค์การจัดงาน โดยมี Mr. Soung - Mo Hong, Dean of Korean Invention Academy และบรรณาธิการ Korean Invention News เป็นวิทยากรฝึกอบรมแก่เยาวชนอายุ 15 – 21 ปี จากโรงเรียนและมหาวิทยาลัยทั่วประเทศ บุคลากร กฟผ.และบุคคลทั่วไปจำนวน 70 คน ที่สมัครเข้าร่วมโครงการ ณ ห้อง MR 210 อาคาร Event Hall 102 – 104 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทคบางนา กรุงเทพฯ

          นายธาตรี ริ้วเจริญ กล่าวว่า การสนับสนุนให้เยาวชนมีความคิดสร้างสรรค์ทางด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อมเป็นเรื่องสำคัญของวิถีชีวิตของคนในยุคปัจจุบัน และจากการดำเนินโครงการ Move World Together เป็นการสนับสนุนเยาวชนให้คิดนอกกรอบสร้างสรรค์ และนำไปสู่การสร้างและคิดค้นผลงานสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม นอกจากนี้ยังถือเป็นโอกาสอันดีที่การอบรมเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้อยู่ในช่วงสัปดาห์วันนักประดิษฐ์แห่งชาติ น้องๆ เยาวชน ได้เรียนรู้ผลงานสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมต่างๆ ที่ได้นำมาจัดแสดงภายในงาน อย่างไรก็ดีในการประดิษฐ์คิดค้น ผลลัพธ์อาจไม่ได้เป็นไปตามที่ตั้งใจไว้ทุกครั้ง ขอให้อย่าท้อแท้เพราะนั่นคือการได้เรียนรู้ว่าวิธีที่ตั้งต้นไว้แต่แรกยังไม่ใช่แนวทางแก้ปัญหา จะต้องหาวิธีอื่นๆ ต่อไป

20170209-CSR01-02

          ผศ.ดร.จิตติ มงคลชัยอรัญญา กล่าวว่า การอบรมในครั้งนี้เกิดขึ้นจากโครงการ Move World Together ซึ่งส่งเสริมให้เยาวชนคิดนอกกรอบเชิงสร้างสรรค์ มีความรับผิดชอบต่อสังคม และคิดประดิษฐ์นวัตกรรมต่างๆ เพื่อแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมในชุมชน ทั้งนี้ในการประดิษฐ์หรือสร้างสรรค์นวัตกรรมใดๆ ที่มีคุณค่าต่อสังคม การอ่านหนังสือและฟังบรรยายแต่เพียงเท่านั้นอาจไม่เพียงพอ แต่จะต้องลงมือปฏิบัติจริงด้วย

          โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “How to be a Good Inventor - 2” ที่ กฟผ. และมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ร่วมกันจัดขึ้น ภายใต้การสนับสนุนจากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) และสถาบันที่เกี่ยวข้องกับการสร้างนวัตกรรมประเทศเกาหลีใต้ เป็นกิจกรรมหนึ่งในโครงการ Move World Together ที่ต้องการจุดประกายความสนใจของเยาวชนให้มีความคิดสร้างสรรค์ ในการอบรมจะเน้นวิธีคิด การสร้างแรงบันดาลใจ และเทคนิคการพัฒนาสิ่งประดิษฐ์ใหม่ๆ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างโอกาสการเรียนรู้ด้านการสร้างนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์แก่เด็กและเยาวชนไทย สนับสนุนและสร้างแรงจูงใจแก่นักประดิษฐ์รุ่นใหม่ และสร้างเครือข่ายระหว่างองค์กรในระดับนานาชาติในด้านสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม นอกจากนี้ยังเป็นหนึ่งในกิจกรรมภายในงาน “วันนักประดิษฐ์” ประจำปี 2560 และงานมหกรรมสิ่งประดิษฐ์นานาชาติ ซึ่งจัดโดยสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ระหว่างวันที่ 2 - 6 กุมภาพันธ์ 2560 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทคบางนา กรุงเทพฯ