“โครงการคน กฟผ. ทำดี ปี 5” เปิดรับสมัครแล้ว ขอเชิญชวนผู้ปฏิบัติงาน กฟผ. ที่ต้องการทำดีเพื่อสังคม ชุมชน รวมกลุ่ม ยื่นเสนอโครงการ หรือกิจกรรมเพื่อขอรับการสนับสนุนจาก กฟผ.

20170210-CSR01-01

          นางยุวดี ธงสุวรรณ ผู้อำนวยการฝ่ายกิจการสังคม การไฟฟ้าฝ่านผลิตแห่งประเทศไทย กล่าวว่า โครงการคน กฟผ. ทำดี ปี 5 เปิดโอกาสให้ผู้ปฏิบัติงาน กฟผ. ทั่วประเทศที่มีใจรักงานจิตอาสา ทำความดีเพื่อสังคม ชุมชน รวมตัวกันจัดตั้งกลุ่มทำกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ ต่างสังกัดหรือสายงานเดียวกันก็ได้ จัดทำโครงการเสนอขอรับการสนับสนุนจาก กฟผ.

          นางยุวดี กล่าวอีกว่า จิตอาสา กฟผ. สามารถเลือกประเภทที่สนใจหรือความถนัดได้ตามต้องการ โดยประเภทกิจกรรมที่เปิดรับสมัครมี 5 ด้าน คือ 1. สังคมและชุมชน 2. สิ่งแวดล้อม 3. เยาวชน 4. การพัฒนาอาชีพ 5. ประเพณีวัฒนธรรม ทั้งนี้ อยากเห็นกลุ่มจิตอาสา กฟผ. ใหม่ๆ เข้ามาร่วมโครงการฯ เชื่อว่า คน กฟผ. มีความคิดสร้างสรรค์ มีความมุ่งมั่นตั้งใจอยากทำความดีเพื่อสังคม ชุมชน อยู่ในจิตใจอย่างเต็มเปี่ยมอยู่แล้ว หากยังคิดไม่ออก หรือไม่รู้จะเริ่มต้นอย่างไร อกค. มีทีมงานที่ช่วยแนะแนวทางให้คำปรึกษาได้

20170210-CSR01-02

          ทั้งนี้ การทำงานจิตอาสา นอกจากสะท้อนให้เห็นถึงความเป็น “คนดี” แล้ว ยังเป็นการพัฒนาตนเองในหลากหลายด้าน ทั้งด้านการวางแผน การบริหารงาน และการทำงานร่วมกับผู้อื่น เป็นปัจจัยหนึ่งที่ช่วยให้สังคมน่าอยู่ ด้วย “การให้” และ การ “แบ่งปัน” อย่างแท้จริง

          “ขอเชิญชวนจิตอาสา กฟผ. ทั่วประเทศ รวมกลุ่มกันคิดกิจกรรมที่ถนัด หรือสนใจ ยื่นขอรับสมัครเข้า “โครงการ คน กฟผ. ทำดี ปี 5” เพื่อขอการสนับสนุนจาก กฟผ. โดยกรอกแบบฟอร์มที่สามารถ Download ได้จากเว็บไซด์ฝ่ายกิจการสังคม http://csed.egat.co.th หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ แผนกพัฒนาส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคม กองบริหารเครือข่ายกิจการสังคม ฝ่ายกิจการสังคม โทร. 0-2436-4626 ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 10 มีนาคม 2560” นางยุวดี กล่าวทิ้งท้าย