20170224-ART01-01

          กฟผ. เป็นรัฐวิสาหกิจที่จัดตั้งขึ้นเพื่อจัดหาพลังงานไฟฟ้าเพื่อประโยชน์สาธารณะของประเทศ ตามหน้าที่ที่กำหนดไว้ชัดเจนใน พรบ. จัดตั้ง กฟผ. อินเตอร์เนชันแนล จำกัด (EGATi) บริษัทลูกที่ กฟผ. ถือหุ้น 99.9% มีฐานะเป็นรัฐวิสาหกิจตาม พรบ. วิธีการงบประมาณ จึงต้องปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับที่ใช้กับรัฐวิสาหกิจเป็นการทั่วไป รวมถึงกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างด้วย EGATi จัดตั้งขึ้นมาเพื่อ ลงทุนในโครงการที่นำไฟฟ้าเข้ามาในประเทศไทยได้ เพื่อสร้างความมั่นคงด้านพลังงานไฟฟ้าให้ประเทศ และสร้างรายได้กลับคืนมาสู่ประเทศไทย

          เช่นเดียวกับบริษัทผลิตไฟฟ้าจำกัด(มหาชน) หรือ EGCO เป็นบริษัทลูกที่ กฟผ. ถือหุ้น 25% มีสถานะเป็นบริษัทมหาชน จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ หาก EGCO ทำรายได้ ก็ส่งดอกผลกลับมาที่ กฟผ. ตามสัดส่วนที่ถือหุ้น และเช่นเดียวกับบริษัทราชบุรี โฮลดิ้ง ต่างกันที่ กฟผ. ถือหุ้นในราชบุรี 45% ผลกำไรที่ได้ของราชบุรีก็กลับคืนมาที่ กฟผ. มากขึ้นตามสัดส่วนหุ้นที่มากขึ้น

          กฟผ. ยังได้จัดตั้งกองทุน EGATIF หรือกองทุนรวมโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ เพื่อระดมทุนจากประชาชนมาลงทุนสร้างโรงไฟฟ้าใหม่ๆ เพิ่มเติม ช่วยลดภาระด้านการเงินของรัฐ ไม่ต้องไปขอให้รัฐบาลค้ำประกันเงินกู้จนกลายเป็นหนี้สาธารณะ รัฐก็สามารถไปพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานอย่างอื่นได้อีก

          การจัดตั้งบริษัทลูกอื่นๆ ก็จัดตั้งขึ้นมาด้วยวัตถุประสงค์และสัดส่วนหุ้นที่ต่างกัน แต่หลักการที่เหมือนกันทั้งหมด คือ รายได้ของบริษัทลูกเหล่านี้ จะกลับคืนมาสู่ กฟผ. ตามสัดส่วนที่ กฟผ. ถือหุ้น ซึ่งส่วนหนึ่งก็จะนำส่งกลับไปให้ภาครัฐทางกระทรวงการคลังในที่สุด

          ผู้ที่ได้รับประโยชน์จากกำไร และปันผลเหล่านี้ ในที่สุด คือ ผู้ถือหุ้นของ กฟผ. ซึ่งก็คือกระทรวงการคลัง ที่มีประชาชนชาวไทยเป็นเจ้าของที่แท้จริงอีกทีนั่นเอง หากจะมองย้อนดูว่าแต่ละปีที่ผ่านมา จะพบว่า กฟผ. เป็นหน่วยงานที่มีสถิติส่งรายได้กลับคืนรัฐเป็นลำดับต้นๆ ของประเทศ รายได้เหล่านี้ ส่วนหนึ่งมาจากการดำเนินงานของบริษัทลูกนั่นเอง