กฟผ. ประกาศเจตจำนงดำเนินงานอย่างมีธรรมาภิบาล เป็นองค์กรใสสะอาด และเป็นความภาคภูมิใจของชาติตามรัฐธรรมนูญ ผู้ว่าการ ฯ เน้นย้ำการทำงานทุกขั้นตอนต้องโปร่งใส เป็นธรรม และตรวจสอบได้ ไม่ทำการอันเป็นทุจริต

20170224 MIS01 02 เอกสารแสดงเจตจำนง

          วันนี้ (24 กุมภาพันธ์ 2560) นายกรศิษฏ์ ภัคโชตานนท์ ผู้ว่าการ กฟผ. พร้อมด้วยผู้บริหาร และผู้ปฏิบัติงาน ร่วมกันประกาศเจตจำนงการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตอย่างมีคุณธรรมและโปร่งใส เพื่อให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พ.ศ.2557 พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540 พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตระยะที่ 3 ซึ่งกำหนดไว้เป็นนโยบายสำคัญของประเทศและบรรจุไว้ในยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579) ณ บริเวณสนามหน้าด้านข้างอาคารสำนักผู้ว่าการ ท.100 สำนักงานใหญ่ กฟผ.

          นายกรศิษฏ์ ภัคโชตานนท์ ผู้ว่าการ กฟผ. กล่าวว่า กฟผ. ได้ตระหนักและให้ความสำคัญในเรื่องการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตอย่างมีคุณธรรมและโปร่งใส โดยมีการร่วมมือกับทุกภาคส่วนในการป้องกันและต่อต้านการทุจริตประพฤติมิชอบ เพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียมีความเชื่อมั่นในการบริหารของ กฟผ. ว่าเป็นองค์กรที่มีธรรมาภิบาล เป็นองค์กรใสสะอาด และเป็นองค์กรที่เป็นความภาคภูมิใจของประเทศ กฟผ. จึงขอประกาศเจตจำนงการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตอย่างมีคุณธรรมและโปร่งใส โดยกำหนดแนวทางปฏิบัติให้ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานทุกคนร่วมมือกันปฏิบัติ ดังนี้ 1. มุ่งมั่นพัฒนาการทำงานทุกขั้นตอนให้โปร่งใส เป็นธรรม ตรวจสอบได้ 2. พร้อมที่จะรับผิดชอบ หากการบริหารงานหรือการปฏิบัติงานนั้นเกิดผลกระทบหรือเกิดความเสียหายต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม 3. ประพฤติปฏิบัติตนตามกฎระเบียบ ข้อบังคับ รวมทั้งนโยบายการต่อต้านทุจริตและคอรัปชัน 4. มุ่งมั่นสร้างนวัตกรรมสุจริตให้เกิดขึ้นในองค์กร 5. มุ่งมั่นในการปฏิบัติงานอย่างเต็มประสิทธิภาพในการพัฒนาระบบไฟฟ้าของประเทศไทย และ 6. ให้มีการถ่ายทอดนโยบาย ระเบียบปฏิบัติ หรือมาตรการเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ผ่านช่องทางการสื่อสารต่างๆของ กฟผ.

20170224-MIS01-01

          “กฟผ. มุ่งมั่นพัฒนากระบวนการทำงานทุกขั้นตอนต้องโปร่งใส เป็นธรรม พร้อมรับการตรวจสอบ ไม่กระทำการใดๆ อันเป็นการทุจริตทั้งในเชิงนโยบายการปฏิบัติหน้าที่ โดยเฉพาะเรื่องที่มีความอ่อนไหวต่อการทุจริต เช่น การจัดซื้อจัดจ้าง การลงเวลาทำงาน สร้างวัฒนธรรมสุจริตด้วยการไม่ทนต่อพฤติกรรมการทุจริต เพราะทุจริตคือมะเร็งร้าย” ผู้ว่าการ กฟผ. กล่าว