ขั้นตอนการจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ (EHIA)

EHIA procedure chart

 

ขั้นตอนการจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA)

EIA procedure chart

 


แนวทางการจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ (EHIA)
และรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA)

Cover 1 1ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ ระเบียบปฏิบัติและแนวทางในการจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม สำหรับโครงการหรือกิจการที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรง ทั้งทางด้านคุณภาพสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติและสุขภาพ ของประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2552

 

Cover 1 2

ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ เรื่อง กำหนดประเภทและขนาดของโครงการหรือกิจการที่ต้องจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม และหลักเกณฑ์ วิธีการ ระเบียบปฏิบัติ และแนวทางการจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2555

 

Cover 1 3

แนวทางการประเมินผลกระทบทางสุขภาพของสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.)

 

Cover 1 4

พระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2550

 

Cover 1 5

แนวทางการจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม สำหรับโครงการโรงไฟฟ้าพลังความร้อน ของสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.)

 


          แนวทางการดำเนินงานด้านการมีส่วนร่วมของประชาชน

Cover 2 1

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ฉบับ พ.ศ. 2550 ว่าด้วยสิทธิในข้อมูลข่าวสารและการร้องเรียน มาตรา 56 57 และสิทธิชุมชนมาตรา 67

 

Cover 2 2

ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ. 2548

 

Cover 2 3

แนวทางการมีส่วนร่วมของประชาชนและการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมทางสังคม ของสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

 

Cover 2 4

ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ ระเบียบปฏิบัติและแนวทางในการจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม สำหรับโครงการหรือกิจการที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรง ทั้งทางด้านคุณภาพสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติและสุขภาพ ของประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2552

 


EIA/EHIA โครงการโรงไฟฟ้าพลังความร้อนกระบี่ (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1)
และโครงการท่าเทียบเรือบ้านคลองรั้ว

"ฉบับยกเลิก" ตามข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2560

 

EHIA Icon    EIA Icon

        ผู้เข้าเยี่ยมชมสามารถนำข้อมูลไปใช้เพื่อเป็นประโยชน์สำหรับกรณีศึกษาการดำเนินการโครงการโรงไฟฟ้าพลังความร้อนกระบี่ (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) และโครงการท่าเทียบเรือบ้านคลองรั้วที่ผ่านมา

        ทั้งนี้ หากท่านมีความคิดเห็นหรือข้อแนะนำใดๆ สามารถส่งความคิดเห็นมายัง กฟผ. ได้ตามช่องทางแบบรับฟังความคิดเห็นข้อเสนอแนะ ด้านล่างนี้

comments form iconคลิกเพื่อดาวโหลดแบบฟอร์ม


โครงการโรงไฟฟ้าพลังความร้อนกระบี่ (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1)

การจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน (ค.1 ค.2 ค.3)

รายงานสรุปผลการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน

» รายงานผลการจัดเวทีรับฟังความคิดเห็น เพื่อกำหนดขอบเขต
และแนวทางการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ (ค.1)

» รายงานผลการจัดเวทีรับฟังความคิดเห็น เพื่อกำหนดขอบเขต
และแนวทางการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ (ค.2)

» รายงานผลการจัดเวทีรับฟังความคิดเห็น เพื่อกำหนดขอบเขต
และแนวทางการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ (ค.3)

วีดีทัศน์การจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน

» วีดิทัศน์การจัดเวทีรับฟังความคิดเห็น เพื่อกำหนดขอบเขตและแนวทางการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ (ค.1)

» วีดิทัศน์การจัดเวทีรับฟังความคิดเห็น เพื่อกำหนดขอบเขตและแนวทางการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ (ค.3)

รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ (EHIA)

» รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ (EHIA) ฉบับส่ง สผ. เพื่อพิจารณา [ธันวาคม 2557]

[ ฉบับหลัก ]  |  บทที่ [ ส่วนนำ ] [ สารบัญ ] [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ]

|  ภาคผนวก [ ก ] [ ข ] [ ค ] [ ง ] [ จ ] [ ฉ ]

» ผลการพิจารณา EHIA โครงการโรงไฟฟ้าพลังความร้อนกระบี่ของ คชก. [วันที่ 10 มีนาคม 2558]

กลับสู่ด้านบน

โครงการท่าเทียบเรือบ้านคลองรั้ว จังหวัดกระบี่

การจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน (ค.1 ค.2 ค.3)

» รายงานผลการจัดเวทีรับฟังความคิดเห็น เพื่อกำหนดขอบเขต
และแนวทางการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ค.1)

» รายงานผลการจัดเวทีรับฟังความคิดเห็น เพื่อกำหนดขอบเขต
และแนวทางการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ค.2)

» รายงานผลการจัดเวทีรับฟังความคิดเห็น เพื่อกำหนดขอบเขต
และแนวทางการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ค.3)

วีดีทัศน์การจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน

» วีดิทัศน์การจัดเวทีรับฟังความคิดเห็น เพื่อกำหนดขอบเขตและแนวทางการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ค.1)

ตอนที่  [ 1 ][ 2 ] [ 3 ] [ 4 ]

» วีดิทัศน์การจัดเวทีรับฟังความคิดเห็น เพื่อกำหนดขอบเขตและแนวทางการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ค.3)

ตอนที่  [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ]

รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA)

» รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) [ธันวาคม 2557]

[ ฉบับหลัก ]  |  บทที่ [ ส่วนนำ ] [ สารบัญ ] [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ]

[ ฉบับภาคผนวก ]  |  ภาคผนวก [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 7 ]

» ผลการพิจารณา EHIA โครงการท่าเทียบเรือบ้านคลองรั้วของ คชก. [วันที่ 18 มีนาคม 2558]

กลับสู่ด้านบน

ฝ่ายสิ่งแวดล้อมโครงการ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย