20170306-CSR01-01

          นายชูศักดิ์ รู้ยิ่ง นายอำเภอแม่เมาะ เป็นประธานเปิดประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการเฉพาะกิจป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน อำเภอแม่เมาะ ประจำปี 2560 เพื่อหารือร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ตำรวจ ทหาร องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการบูรณาการเพื่อการป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควัน ในการนี้ นางนพณภัสสร ถาวรอธิวาสน์ หัวหน้ากองชุมชนสัมพันธ์โรงไฟฟ้าแม่เมาะ ฝ่ายจัดการโรงไฟฟ้าแม่เมาะ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) แม่เมาะ มอบงบประมาณ จำนวน 100,000 บาท เพื่อสนับสนุนโครงการและจัดกิจกรรมรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันในพื้นที่ อ.แม่เมาะ เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2560 ณ ห้องประชุมอำเภอแม่เมาะ ที่ว่าการอำเภอแม่เมาะ ต.แม่เมาะ อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง

20170306-CSR01-04

          อนึ่งเมื่อวันที่ 27 มกราคม 2560 ณ ภูเขาไฟจำป่าแดด หมู่บ้านเมาะหลวง ต.แม่เมาะ อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง นายธานี วงศ์พลกานันท์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายจัดการโรงไฟฟ้าแม่เมาะ-สื่อสารองค์การและชุมชนสัมพันธ์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) แม่เมาะ ร่วมกิจกรรมทำแนวกันไฟเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันไฟป่า เนื่องจากลักษณะภูมิประเทศของ อ.แม่เมาะมีลักษณะเป็นแอ่งกระทะ มีภูเขาล้อมรอบ ทำให้อากาศไม่ถ่ายเท หากมีไฟป่าและการเผาเกิดขึ้น จะก่อให้เกิดการสะสมเป็นหมอกควัน ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน ในงานนนี้มีนายชูศักดิ์ รู้ยิ่ง นายอำเภอแม่เมาะ เป็นประธานเปิดกิจกรรม พร้อมด้วยส่วนราชการใน อ.แม่เมาะ เครือข่ายป่าชุมชนบ้านเมาะหลวง เยาวชน และประชาชน ใน อ.แม่เมาะ เข้าร่วมกิจกรรม

20170306-CSR01-03

20170306-CSR01-02