กฟผ. ร่วมพิธีเปิดและเข้าร่วมโครงการพลังงานและเทคโนโลยีที่ยั่งยืนแห่งเอเชีย 2560 หรือ Sustainable Energy & Technology Asia 2017 (SETA 2017) ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพ ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 ภายใต้แนวคิด “มุ่งสู่สังคมคาร์บอนต่ำ” หรือ “Towards A Low-Carbon Society” สนองตอบ COP21 และ ENERGY 4.0 ผู้ที่เกี่ยวข้องและผู้ที่สนใจจากกว่า 42 ประเทศทั่วโลก เดินทางเข้าร่วมงาน

20170310-MIS01-01

          เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2560 นายกรศิษฏ์ ภัคโชตานนท์ ผู้ว่าการ กฟผ. นายสหรัฐ บุญโพธิภักดี รองผู้ว่าการประจำสำนักผู้ว่าการ (รวสก.) นายวิชัย สิมะธัมนันท์ รองผู้ว่าการพัฒนาระบบส่ง (รวพส.) นายวันชัย หงส์เชิดชัย รองผู้ว่าการบัญชีและการเงิน (รวบ.) และ นายบุญญนิตย์ วงศ์รักมิตร รองผู้ว่าการกิจการสังคม (รวค.) ได้ร่วมพิธีเปิดและเข้าร่วมโครงการพลังงานและเทคโนโลยีที่ยั่งยืนแห่งเอเชีย 2560 หรือ Sustainable Energy & Technology Asia 2017 (SETA 2017) โดยการสนับสนุนจากภาครัฐและเอกชน อาทิ กระทรวงพลังงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงคมนาคม และกรุงเทพมหานคร โดยมี พล.อ.อ.ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธี ทั้งนี้ กฟผ. มีส่วนร่วมในการเป็นผู้บรรยายวิชาการและจัดแสดงนิทรรศการ ระหว่างวันที่ 8 - 10 มีนาคม 2560 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค กรุงเทพมหานคร

20170310-MIS01-02

          พล.อ.อ.ประจิน กล่าวว่า ประเทศไทยได้มีส่วนร่วมที่จะลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกให้ได้ตามเป้าหมายจากการประชุมรัฐภาคีกรอบอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สมัยที่ 21 หรือ COP21 ณ กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส เมื่อเดือนธันวาคม 2558 และ SETA 2017 ได้จัดขึ้นโดยให้ความสำคัญกับการมุ่งสู่สังคมคาร์บอนต่ำ จึงนับเป็นอีกแนวทางสำคัญที่จะตอบโจทย์การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของประเทศไทยและภูมิภาคเอเชีย งาน SETA 2017 ในครั้งนี้ นับเป็นความภาคภูมิใจของประเทศไทยที่เป็นเจ้าภาพจัดงาน เป็นครั้งที่ 2 แล้ว โดยหวังว่ากิจกรรมต่างๆ ภายในงาน ทั้งการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ของผู้ร่วมงาน การจัดแสดงเทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านพลังงานที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม จะเป็นประโยชน์ต่อผู้ร่วมงานทุกท่าน

20170310-MIS01-03

          พล.อ.อนันตพร กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน กล่าวว่า ในปี 2560 กระทรวงพลังงานได้ผลักดันนโยบายพลังงาน 4.0 เพื่อสร้างความมั่นคงทางพลังงานให้เกิดความยั่งยืน อันจะนำไปสู่สังคมคาร์บอนต่ำภายใต้การแข่งขันทางต้นทุนทางพลังงาน งาน SETA 2017 ในครั้งนี้ มีผู้บริหารและผู้เชี่ยวชาญทางด้านพลังงานที่จะได้มาแลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดเห็น และประสบการณ์ร่วมกัน รวมถึงการจัดแสดงเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางด้านพลังงานเพื่อมุ่งสู่สังคมคาร์บอนต่ำ อันจะเป็นการสร้างความเข้มแข็งและความมั่นคงทางพลังงานในภูมิภาคยิ่งขึ้น

20170310-MIS01-04

          นายบุญญนิตย์ กล่าวว่า งานนิทรรศการของ กฟผ. จัดขึ้นภายใต้แนวคิด “Pathways to Sustainability, Balance Energy and Go Together” เพื่อสนองตอบต่อยุทธศาสตร์ประเทศไทย 4.0 และ พลังงาน 4.0 โดยได้ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เช่น Smart Grid หรือโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะ เทคโนโลยีถ่านหินสะอาด การพัฒนาพลังงานทดแทน และรถยนต์ไฟฟ้า หรือรถ EV เป็นต้น ซึ่งนับเป็นความท้าทายของ กฟผ. อย่างไรก็ดี กฟผ. เชื่อมั่นอย่างแรงกล้าในวิถีทางที่เลือกเดินในการผสมผสานเทคโนโลยีสีเขียวและเทคโนโลยีสะอาด (Green and Clean Technology) ร่วมกันในการสร้างสมดุลทางพลังงานที่ยั่งยืน โดย Green ในที่นี้หมายถึงพลังงานหมุนเวียน และ Clean Technology หมายถึง โรงไฟฟ้าหลักในการผลิตไฟฟ้า เชื่อว่าหากมีการใช้ Green and Clean ในระดับที่เหมาะสมจะนำมาซึ่งความมั่นคงและยั่งยืนทางพลังงาน เพื่อให้เกิดประโยชน์และมีการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดแก่ประเทศและภูมิภาคเอเชีย

          การประชุมและนิทรรศการ โครงการพลังงานและเทคโนโลยีที่ยั่งยืนแห่งเอเชีย 2560 หรือ SETA 2017 ได้จัดต่อเนื่องมาเป็นครั้งที่ 2 แล้วสำหรับปีนี้จัดขึ้นภายใต้แนวคิด “มุ่งสู่สังคมคาร์บอนต่ำ” หรือ “Towards A Low – Carbon Society” วัตถุประสงค์หลักของการจัดโครงการในครั้งนี้เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้บริหารภาครัฐและเอกชน ผู้ผลิต นักวิชาการ ผู้เชี่ยวชาญ บริษัทผลิตพลังงานทดแทน ธนาคาร นักลงทุนจากทุกภาคส่วน รวมถึงผู้ที่สนใจทั่วไป ทั้งในและต่างประเทศกว่า 10,000 คน จาก 42 ประเทศทั่วโลก ได้รู้จักเทคโนโลยีด้านพลังงานที่ล้ำหน้า พร้อมรับคำปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งด้านวิชาการและด้านธุรกิจ ทั้งนี้ สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.seta.asia