20170316-CSR01-02

          จากเหตุการณ์ไฟป่าลุกลามต่อเนื่อง อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง ส่งผลให้เกิดฝุ่นละอองและหมอกควันปกคลุม ไปทั่วบริเวณ กฟผ. จึงได้ร่วมมือกับทุกหน่วยงานในพื้นที่ จ.ลำปาง จัดเวรยามลาดตระเวนเฝ้าระวังไฟป่า เพื่อเตรียมรับมือพร้อมป้องกันอย่างเต็มที่

20170316-CSR01-01

          นายบรรพต ธีระวาส ผู้ช่วยผู้ว่าการเหมืองแม่เมาะ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) เปิดเผยว่า จากเหตุการณ์ไฟไหม้ป่าลุกลามต่อเนื่องพื้นที่โดยรอบ อ.แม่เมาะ บริเวณ ต.พระบาท ต.เสด็จ อ.เมือง รวมถึงอำเภอข้างเคียง เช่น อ.งาว และ อ.แจ้ห่ม ผนวกกับกระแสลมได้พัดพาฝุ่นควันเข้ามาในพื้นที่ระหว่างวันที่ 1 – 5 มีนาคม 2560 ทำให้สถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศของกรมควบคุมมลพิษ 2 แห่ง คือ สถานีตรวจวัดบริเวณ ต.แม่เมาะ และสถานีตรวจวัดบริเวณ ต.บ้านดง มีฝุ่นละออง PM10 เกินเกณฑ์มาตรฐาน 120 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ซึ่งมิได้เกิดจากกระบวนการผลิตไฟฟ้าของ กฟผ. แต่อย่างใด

20170316-CSR01-03

          ผู้ช่วยผู้ว่าการเหมืองแม่เมาะ กฟผ. กล่าวว่า กฟผ.แม่เมาะให้ความร่วมมือกับทุกหน่วยงานใน อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง มาอย่างต่อเนื่อง โดยสนับสนุนเงินจำนวน 200,000 บาท ให้กับศูนย์ปฏิบัติการหมอกควันไฟป่าของ อ.แม่เมาะ และหน่วยดูแลป่าห้วยคิงตอนบน อีกทั้งจัดทีมรถจักรยานยนต์ลาดตระเวนในพื้นที่รอบเหมืองแม่เมาะ กฟผ. และจัดเตรียมรถบรรทุกน้ำสนับสนุนการดับเพลิงจำนวน 8 คัน ดังนั้น หากท่านใดพบเห็นกลุ่มควันและเพลิงไหม้ในพื้นที่เหมืองแม่เมาะ กฟผ. หรือพื้นที่ข้างเคียง สามารถโทรแจ้งเหตุฉุกเฉินหมายเลข 054-254555 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง

20170316-CSR01-04

          ทั้งนี้ กฟผ.แม่เมาะ มีมาตรการป้องกันปัญหาไฟป่าเหมืองแม่เมาะมาอย่างต่อเนื่อง โดยมีพื้นที่รับผิดชอบกว่า 90,000 ไร่ ซึ่งมีทั้งการจำแนกพื้นที่เสี่ยงภัย การจัดทำแนวกันไฟป่า กำจัดวัชพืชและนำไปทิ้งนอกพื้นที่นอกแปลงปลูกป่า และบริเวณรอบอาคารสถานที่ รวมถึงการประชาสัมพันธ์รณรงค์งดการเผาป่าและเผาเศษวัชพืช ผู้ช่วยผู้ว่าการเหมืองแม่เมาะ กฟผ. กล่าวทิ้งท้าย