ผู้ว่าการ กฟผ. ลงนามบันทึกความเข้าใจโครงการความร่วมมือด้านเทคนิค – วิชาการร่วมกับรัฐวิสาหกิจไฟฟ้าลาว เสริมสร้างประสิทธิภาพความมั่นคงการผลิตและส่งจ่ายไฟฟ้า พัฒนาความสัมพันธ์อันดีระหว่างสองประเทศ

20170324-MIS02-01

          เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2560 นายกรศิษฏ์ ภัคโชตานนท์ ผู้ว่าการ กฟผ. และ ท่านบุนอุ้ม สีวันเพ็ง ผู้อำนวยการใหญ่รัฐวิสาหกิจไฟฟ้าลาว ได้ร่วมลงนามในบันทึกความเข้าใจ โครงการความร่วมมือด้านเทคนิค - วิชาการโรงไฟฟ้าพลังน้ำ ระหว่าง รัฐวิสาหกิจไฟฟ้าลาว (ฟฟล.) กับ กฟผ. ระยะที่ 4 โดยมี นายนิกูล ศิลาสุวรรณ รองผู้ว่าการผลิตไฟฟ้า (รวฟ.) และท่านพูมี เนติบันดิด รองผู้อำนวยการใหญ่ บริษัทผลิตไฟฟ้าลาว มหาชน ร่วมลงนามเป็นพยาน พร้อมด้วยผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานจากสองหน่วยงานเข้าร่วมเป็นสักขีพยาน ณ โรงแรมสิบสองปันนา เมืองหลวงพระบาง แขวงหลวงพระบาง สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

          การลงนามบันทึกความเข้าใจโครงการความร่วมมือด้านเทคนิค - วิชาการฯ ระหว่าง ฟฟล. กับ กฟผ. มีระยะเวลาการดำเนินงาน 5 ปี เริ่มตั้งแต่ปี 2545 ต่อเนื่องมาระยะที่ 2 และ 3 ในปี 2550 และ 2555 ตามลำดับ จนนำมาสู่ความร่วมมือระยะที่ 4 ในปี 2560 นี้ โดยมีขอบเขตความร่วมมือด้านโรงไฟฟ้าพลังน้ำและระบบส่ง ซึ่งผลการดำเนินงานที่ผ่านมาได้ก่อให้เกิดประโยชน์ในการเสริมสร้างประสิทธิภาพ ความมั่นคง ในการผลิตและส่งจ่ายกระแสไฟฟ้าของ สปป.ลาว และประเทศไทย เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ ทั้งด้านเทคนิคและการบริหารจัดการกิจการไฟฟ้า พัฒนาความสัมพันธ์และความเข้าใจอันดีระหว่างสองประเทศ ในการร่วมมือด้านกิจการไฟฟ้าอย่างยั่งยืน

20170324-MIS02-02

          ในวันเดียวกันนี้ ฟฟล. และ กฟผ. ได้ร่วมลงนามในแผนงานประจำปี 2560 โดยมี นายนิกูล ศิลาสุวรรณ รวฟ. และท่านพูมี เนติบันดิด รองผู้อำนวยการใหญ่ บ.ผลิตไฟฟ้าลาว เป็นผู้ร่วมลงนาม สำหรับกิจกรรมการดำเนินงานในแต่ละปีแบ่งออกเป็น 7 กิจกรรม ได้แก่ การบรรยายสัมมนาวิชาการ การประชุมระดับผู้บริหาร การฝึกอบรมและฝึกอบรมปฏิบัติการ การวิจัยและพัฒนา การสนับสนุนการศึกษาต่อระดับปริญญาโท การร่วมมือด้านเดินเครื่องและบำรุงรักษาโรงไฟฟ้า และด้านอื่น ๆ ซึ่งในระยะเวลาที่ผ่านมาทั้งสองหน่วยงานได้ร่วมกันดำเนินงานในกิจกรรมต่าง ๆ สำเร็จลุล่วงตามแผน

          ท่านบุนอุ้ม สีวันเพ็ง ผู้อำนวยการใหญ่รัฐวิสาหกิจไฟฟ้าลาว กล่าวว่า กฟผ. กับ ฟฟล. มีความสัมพันธ์กันเป็นอย่างดี มีความเข้าใจกันและไปมาหาสู่กันอย่างต่อเนื่อง โครงการความร่วมมือด้านเทคนิค – วิชาการโรงไฟฟ้าพลังน้ำนี้ ก่อให้เกิดประโยชน์ในการพัฒนาบุคลากรของทั้งสองหน่วยงานอย่างยิ่ง สำหรับการลงนามในครั้งนี้ นับเป็นการตอกย้ำความสัมพันธ์ให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น ขอให้ผู้บริหารรุ่นหลังให้การสนับสนุนและสืบต่อเจตนารมณ์นี้ให้ยั่งยืนต่อไป

20170324-MIS02-03

          นายกรศิษฏ์ ภัคโชตานนท์ ผู้ว่าการ กฟผ. กล่าวว่า ขอขอบคุณ ฟฟล. ที่ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน กฟผ. ด้วยไมตรีจิตอย่างอบอุ่นทุกครั้งที่มาเยือน สำหรับการร่วมมือในโครงการความร่วมมือฯ นี้ มีมาต่อเนื่องยาวนานแล้ว เกิดประโยชน์ที่เห็นเป็นรูปธรรม และในอนาคตควรจะต้องขยายขอบเขตไปสู่การร่วมมือด้านอื่นๆ ซึ่งไม่อาจหลีกเลี่ยงกระแสการพัฒนาพลังงานของโลกได้ เช่น พลังงานทดแทน ซึ่งในปัจจุบันเราใช้พลังงานมากขึ้น จึงต้องเตรียมความพร้อมในรายละเอียด เช่น ด้านความเสถียร ราคาที่เหมาะสม ระบบ Smart Grid และการ Backup เป็นต้น โดยเราจะก้าวหน้าไปด้วยกันไม่ตกหลุมพรางดังที่ประเทศอื่น ๆ ประสบมา ทั้งนี้ ความสัมพันธ์ด้านกิจการไฟฟ้าระหว่าง ฟฟล. กับ กฟผ. มีความเป็นมาที่ยาวนาน นับเป็นประวัติศาสตร์อันทรงคุณค่าที่ควรแก่การจารึกไว้ จึงมอบหมายและให้แนวทางแก่คณะทำงานโครงการความร่วมมือฯ รวบรวมข้อมูลเรื่องราวในอดีตจนกระทั่งปัจจุบัน พร้อมทั้งการสัมภาษณ์บุคคลสำคัญที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำข้อมูลดังกล่าวมาจัดทำหนังสือบันทึกความสัมพันธ์ด้านกิจการไฟฟ้าอย่างเป็นเรื่องราวที่สามารถสืบค้นได้ และเพื่อรักษาประวัติศาสตร์นี้ไว้ไม่ให้สูญหายไปตามกาลเวลา บุคลากรรุ่นหลังและผู้สนใจสามารถศึกษาเรียนรู้ได้ ซึ่งในวันนี้หนังสือ “สัมพันธ์ไฟฟ้าลาว - ไทย สายใยมิตรภาพที่ยั่งยืน” ทั้งสองภาษาได้ดำเนินการสำเร็จลุล่วงแล้ว จึงขอให้ทั้งสองหน่วยงานนำไปใช้ประโยชน์และเผยแพร่ต่อไป

          นายถาวร งามกนกวรรณ รองผู้ว่าการเชื้อเพลิง กล่าวว่า รู้สึกดีใจที่ได้เห็นโครงการความร่วมมือด้านเทคนิค - วิชาการฯ มีพัฒนาการที่ดีอย่างต่อเนื่อง ในส่วนของสายงานเชื้อเพลิง กฟผ. ที่เกี่ยวข้องกับ สปป.ลาว คือ โครงการลิกไนต์หงสา ทั้งนี้ เพื่อให้ความร่วมมือที่เกิดขึ้นเพิ่มพูนไปอีก ควรจะมีการขยายความร่วมมือไปสู่ด้านพลังงานทดแทนและด้านอื่นที่สมควรพัฒนา เพื่อให้เกิดความร่วมมือในภูมิภาค สร้างความแข็งแกร่งแก่สองประเทศ และในส่วนของการอบรมดูงาน ก็สามารถจัดได้ในทุกพื้นที่ของ กฟผ.

          ด้านนายนิกูล ศิลาสุวรรณ รวฟ. กล่าวว่า ยินดีที่ได้มาร่วมงาน ประเด็นสำคัญของการร่วมมือ คือ การพัฒนาทรัพยากรบุคคลของทั้งสองหน่วยงาน ซึ่ง กฟผ. และ ฟฟล. จะต้องใช้ทรัพยากรบุคคลร่วมกันในการทำงานเดินเครื่องและบำรุงรักษาโรงไฟฟ้าใน สปป.ลาว ในลักษณะของการพึ่งพาซึ่งกันและกัน จึงเป็นโอกาสอันดีที่ต้องร่วมสร้างบุคลากรให้มีคุณภาพยิ่ง ๆ ขึ้นไป

          ทั้งนี้ ที่ประชุมได้รับชมวีดีทัศน์สรุปเนื้อหาของหนังสือโดยย่อ และหลังการลงนามสิ้นสุดลง มีการนำเสนอวีดีทัศน์ บทเพลง “เราคือเพื่อนกันลาวไทย” ซึ่งประพันธ์โดย ติ๊ก ชีโร่ และขับร้องโดย ติ๊ก ชีโร่ และศิลปินจาก สปป. ลาว อเล็กซ์ และ อเล็กซานดร้า ธิดาวัลย์ บุญช่วย โดยได้แรงบันดาลใจจากความสัมพันธ์ระหว่างสองหน่วยงานมากว่า 50 ปี

          สำหรับหนังสือ “สัมพันธ์ไฟฟ้าลาว-ไทย สายใยมิตรภาพที่ยั่งยืน” สามารถเข้าไปหาอ่านได้ที่ห้องสมุด กฟผ. และ ห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ (ล้านหนังสือดี องค์ความรู้คู่ กฟผ.)

20170324-MIS02-04

https://www.egat.co.th/images/information/pubdocs/2560/egat-laos-th-relation.pdf

วิดีทัศน์สัมพันธ์ไฟฟ้าลาว-ไทย สายใยมิตรภาพที่ยั่งยืน

บทเพลง เราคือเพื่อนกันลาวไทย