กฟผ. เป็นเจ้าภาพประชุม 3 การไฟฟ้า หารือโครงการเยาวชนกับการอนุรักษ์พลังงาน แจ้งผลการดำเนินงาน 2 ปีที่ผ่านมา พร้อมกำหนดการจัดพิธีปิดโครงการฯ และมอบรางวัลมิถุนายนนี้

20170324-CSR03-02

          เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2560 คณะทำงานผู้แทนจาก กฟผ. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) และสำนักงานนโยบาายและแผนพลังงาน (สนพ.) หารือในการประชุมคณะทำงานความร่วมมือโครงการความรับผิดชอบต่อสังคมระหว่าง 3 การไฟฟ้า โครงการเยาวชนกับการอนุรักษ์พลังงานปี 2558 - 2560 ครั้งที่ 1/2560 โดยมีนางยุวดี ธงสุวรรณ ผู้อำนวยการฝ่ายกิจการสังคม (อกค.) เป็นประธานการประชุม มีคณะทำงานเข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียงกัน ณ ห้องประชุม 201 อาคาร ท.100 สำนักงานใหญ่ กฟผ.

20170324-CSR03-01

          นางยุวดี ในฐานะประธานที่ประชุมได้แจ้งผลการดำเนินงานโครงการที่ผ่านมาว่า มีโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการเยาวชนกับการอนุรักษ์พลังงานจำนวน 89 โรงเรียนทั่วประเทศ และมีโรงเรียนที่ส่งผลงานเข้าร่วมประกวดจำนวน 55 โรงเรียน ซึ่งมีโรงเรียนที่ผ่านเกณฑ์จากการตรวจเยี่ยมจำนวน 22 โรงเรียน โดยการตัดสินในรอบแรกเป็นไปเพื่อคัดเลือกตัวแทนของโรงเรียนในแต่ละภาค คือ ภาคกลาง ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันออก และภาคใต้ เพื่อเข้าร่วมในรอบชิงชนะเลิศระดับประเทศ ซึ่งขณะนี้ได้ตัวแทนของแต่ละภาคแล้วและจะมีการตัดสินมอบรางวัลชนะเลิศระดับประเทศต่อไป โดยที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้ สนพ. ทำหน้าที่เป็นประธานการประเมิน และเรียนเชิญผู้แทนจากทั้ง 3 การไฟฟ้า แห่งละ 2 คน ร่วมเป็นผู้ประเมินความสำเร็จของโครงการดังกล่าวเพื่อหารือถึงความเหมาะสมในการเดินหน้าทำโครงการต่อไป ทั้งนี้ ที่ประชุมสรุปกำหนดการจัดพิธีปิดโครงการฯ และการตัดสินรางวัลชนะเลิศ ในช่วงเดือนมิถุนายน 2560 ณ หอประชุมเกษม จาติกวนิช หรือ ศูนย์กีฬากำธน สินธวานนท์ สำนักงานใหญ่ กฟผ.

          สำหรับรางวัลที่โรงเรียนจะได้รับนั้น มีจำนวน 5 รางวัล ประกอบด้วยรางวัลชนะเลิศ จะได้รับเงินรางวัล 300,000 บาท รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 จะได้รับเงินรางวัล 200,000 บาท รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 จะได้รับเงินรางวัล 100,000 บาท และรางวัลชมเชย จำนวน 2 รางวัล รางวัลละ 50,000 บาท