รองผู้ว่าการกิจการสังคม การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย นำทีมหน่วยงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือเดินสายร่วมประชาคมกับมูลนิธิปิดทองหลังพระ แก้ปัญหาขาดแคลนน้ำ อ.อุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น พร้อมดูงานชุมชนต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียง กฟผ. บ้านโนนยาวหนองบัวลำภู ชื่นชมหน่วยงานในพื้นที่นำโครงการชีววิถีฯ สร้างมิตรภาพกับชุมชน

20170324-CSR02-01

          เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2560 นายบุญญนิตย์ วงศ์รักมิตร รองผู้ว่าการกิจการสังคม การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย พร้อมทีมงานฝ่ายกิจการสังคม กฟผ. นำโดยนางยุวดี ธงสุวรรณ ผู้อำนวยการฝ่ายกิจการสังคม และผู้บริหาร กฟผ. หลายหน่วยงานในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้แก่ นายจรัล คำเงิน ผู้อำนวยการโรงไฟฟ้าน้ำพอง นายกนก ตั้งพูลผลวนิชย์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงไฟฟ้าพลังน้ำภาคตะวันออกเฉียงเหนือ - บริหาร ร่วมประชาคมกับชุมชน ต.ทุ่งโป่ง อ.อุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น ในการพัฒนาและจัดหาแหล่งน้ำตำบลทุ่งโป่งตามยุทธศาสตร์การพัฒนาตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของมูลนิธิปิดทองหลังพระ ซึ่งมีหน่วยงานภาครัฐ – เอกชนหลายแห่งร่วมดำเนินโครงการ ในโอกาสนี้ นายบุญญนิตย์ ได้แสดงความพร้อมของ กฟผ. ที่จะให้การสนับสนุนอย่างเต็มที่ โดยมีโรงไฟฟ้าน้ำพองและเขื่อนอุบลรัตน์ซึ่งอยู่ในพื้นที่ร่วมดำเนินการ

20170324-CSR02-02

          หลังจากนั้นคณะ นายบุญญนิตย์ พร้อมคณะทำงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมเขื่อนอุบลรัตน์ ได้เยี่ยมชมชุมชนต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียง กฟผ. บ้านโนนยาว โครงการชีววิถีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน กฟผ. โดยมีนายวันดี วงละคร ผู้ใหญ่บ้านโนนยาวกล่าวต้อนรับ และนำเสนอผลการดำเนินงานที่ผ่านมาพร้อมนำคณะเยี่ยมชมโครงการ ประกอบด้วยผลงานการเพาะปลูกพืชเลี้ยงการเลี้ยงสัตว์บก สัตว์น้ำ และการนำจุลินทรีย์ที่มีประสิทธิภาพ (EM) มาใช้ประโยชน์ในทุกด้าน ทั้งนี้นับเป็นครั้งแรกที่ นายบุญญนิตย์ ได้ลงพื้นที่พบปะชุมชนพร้อมรับฟังความคิดเห็นของชุมชนเกี่ยวกับประโยชน์ที่ได้รับจากโครงการชีววิถีฯ ตลอดจนปัญหาและความต้องการของชุมชน โดยการดูงานเป็นไปด้วยความเป็นกันเองสร้างความประทับใจให้กับชุมชนบ้านโนนยาวเป็นอย่างยิ่ง

          "ขอแสดงความชื่นชมทีมงานในพื้นที่ ที่ได้ช่วยให้ชุมชนมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น การทำงานในลักษณะนี้ทำให้ กฟผ. เข้าถึงชุมชนได้เป็นอย่างดี และทำให้ชุมชนรัก กฟผ. ในฐานะเพื่อนที่ดี นอกจากผลผลิตที่ชาวบ้านได้นำมาเลี้ยงปากเลี้ยงท้องแล้ว ผมยังได้เห็นมิตรภาพที่งอกงามระหว่างชุมชนกับ กฟผ. ด้วย" นายบุญญนิตย์ กล่าว