คณะนักศึกษาแลกเปลี่ยนจากประเทศญี่ปุ่น พร้อมด้วยนักศึกษาคณะสิ่งแวดล้อมฯ ม.มหิดล เยี่ยมชมและศึกษาดูงานการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม – การทำงาน ที่ กฟผ. แม่เมาะ ชมมีกระบวนการจัดการที่ดี ใส่ใจสิ่งแวดล้อม

20170324-CSR01-01

          เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2560 ที่ กฟผ. แม่เมาะ อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง นักศึกษาคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และนักศึกษาแลกเปลี่ยนจาก Nagasaki University จำนวน 20 คน ที่เข้าร่วมโครงการ MU - NU Spring Training Program 2017 เข้าเยี่ยมชมการดำเนินงานของ กฟผ. แม่เมาะ โดยมีนางนงคราญ ปิงเมือง วิทยากรระดับ 6 แผนกประชาสัมพันธ์โรงไฟฟ้าแม่เมาะ ให้การต้อนรับและนำชมกระบวนการผลิตไฟฟ้า ณ ศูนย์อำนวยการเดินเครื่องโรงไฟฟ้าแม่เมาะ เครื่องที่ 4 - 7 มีนายณัฐพล สุริยะวงค์ วิศวกรระดับ 6 แผนกประสิทธิภาพ 1 กองการผลิต 1 ฝ่ายการผลิตโรงไฟฟ้าแม่เมาะ เป็นวิทยากร

20170324-CSR01-02

          จากนั้นเข้าเยี่ยมชมการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมตลอดจนการควบคุมคุณภาพอากาศ ณ สถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศหลัก บริเวณแผนกสิ่งแวดล้อมโรงไฟฟ้าแม่เมาะ มีนางณัฐวิภา กวางทอง และนายณัฐพล นิลเพชร นักวิทยาศาสตร์ระดับ 5 แผนกสิ่งแวดล้อม ฝ่ายการผลิตโรงไฟฟ้าแม่เมาะ เป็นวิทยากร ชมการจัดการน้ำเสียจากการกระบวนการผลิตไฟฟ้า ณ บ่อบำบัดน้ำเสีย มีนางสุทธินี สอนไว วิศวกรระดับ 9 แผนกเคมีกองเชื้อเพลิงถ่านและน้ำ ฝ่ายการผลิตโรงไฟฟ้าแม่เมาะ เป็นวิทยากร ปิดท้ายด้วยการชมพิพิธภัณฑ์ศูนย์ถ่านหินลิกไนต์ศึกษาเหมืองแม่เมาะ

20170324-CSR01-03

          Dr. Hideki Nakayama อาจารย์จาก Nagasaki University กล่าวว่า โรงไฟฟ้าแม่เมาะมีการบริหารจัดการที่ดี ทั้งด้านกระบวนการผลิต การดูแลสิ่งแวดล้อม ทำได้อย่างมีประสิทธิภาพ การสร้างโรงไฟฟ้าทดแทนนั้นส่วนตัวเห็นด้วยเพราะเป็นเทคโนโลยีใหม่ หากมีการดูแลและบริหารจัดการอย่างที่ทำอยู่ทุกวันนี้ก็ไม่น่ามีปัญหาอะไร

20170324-CSR01-04

          Ms. Haruna Masuda นักศึกษาจาก Nagasaki University กล่าวว่า มีความเชื่อมั่นว่าโรงไฟฟ้าแม่เมาะมีการดูแลสิ่งแวดล้อมได้เป็นอย่างดีและครอบคลุม ส่วนตัวอยากให้ กฟผ. แม่เมาะ เพิ่มช่องทางการเข้าถึงข้อมูลคุณภาพอากาศในพื้นที่ อ.แม่เมาะ เพื่อให้ผู้สนใจสามารถติดตามตรวจสอบข้อมูลได้อย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ