20170405-ART02-01

          ทบวงพลังงานระหว่างประเทศ (IEA) ได้จัดกลุ่มโรงไฟฟ้าถ่านหินใน จีน,ญี่ปุ่น, ยุโรป(EU), สหรัฐอเมริกา พบว่ามีความพยายามสร้างโรงไฟฟ้าประสิทธิภาพสูง มลภาวะต่ำ (HELE-High Efficiency, Low Emission)

1. ญี่ปุ่นเป็นผู้นำ โรงไฟฟ้าถ่านหินในญี่ปุ่นส่วนใหญ่เป็น HELE
          • ประสิทธิภาพเฉลี่ย 41.6%
          • โรงไฟฟ้าถ่านหินที่สะอาดที่สุดในโลกคือ โรงไฟฟ้าอิโซโก-เครื่องที่2 ของบริษัท J-Power กำลังผลิต 600 เมกะวัตต์ ในเมืองโยโกฮามา ใช้เทคโนโลยี Ultra Super Critical – USC

2. จีนตามติด จีนได้ปิดโรงไฟฟ้าถ่านหินขนาดเล็กประสิทธิภาพต่ำมลภาวะสูง และทำวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีโรงไฟฟ้าถ่านหินที่ทันสมัย สามารถพลิกโฉมภาคพลังงานได้
          • ประสิทธิภาพเฉลี่ย 38.6% • โรงไฟฟ้าที่มีประสิทธิภาพสูงสุด 48.82% คือ โรงไฟฟ้าถ่านหิน กัวเตี่ยนไท่โจว-2 เครืองที่ 3 กำลังผลิต 1,000 เมกะวัตต์ ใช้เทคโนโลยี Ultra Super Critical – USC
          • โรงไฟฟ้าถ่านหินทุกโรง จะติดตั้งอุปกรณ์ดักจับ ฝุ่นขนาดเล็กมาก, ก๊าซซัลเฟอร์ออกไซด์, และเกือบทั้งหมดติดตั้งอุปกรณ์ดักจับก๊าซไนโตรเจนออกไซด์

          ภายในปี 2020 โรงไฟฟ้าถ่านหินทั้งหมดจะเป็นชนิด “มลภาวะต่ำยิ่งยวด” (ultra low-emissiion) ทั้งนี้จีนต้องเผชิญฝ่าด่านการเพิ่มโรงไฟฟ้าถ่านหิน เนื่องจากมีกำลังผลิตเกิน, การขาดแหล่งน้ำ, การควบคุมมลภาวะ และการพัฒนาพลังงานหมุนเวียน

3. สหภาพยุโรป มีโรงไฟฟ้าถ่านหินจำนวนน้อยที่อยู่ในแผนการก่อสร้าง โดยหลายประเทศจะยกเลิกโรงไฟฟ้าถ่านหิน
          • ประสิทธิภาพเฉลี่ย 38% ส่วนใหญ่เป็นโรงไฟฟ้าที่มีอายุมากแล้ว
          • โรงไฟฟ้าทีมีประสิทธิภาพที่สุด 47% คือ โรงไฟฟ้าถ่านหิน Maasvlakte เครื่องที่3 กำลังผลิต 1,100 เมกะวัตต์ ในประเทศเนเธอแลนด์ สามารถใช้ชีวมวล 30% เป็นเชื้อเพลิงร่วมกัน มีการดักจับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์

          ภายในปี 2030 สหภาพยุโรปต้องการโรงไฟฟ้าถ่านหินที่มีเทคนโนโลยี “ดักจับและกักเก็บก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์” มีการวิจัยพัฒนาเทคโนโลยี Advanced Ultra supercritical ทั้งนี้การพัฒนาอาจจะล่าช้าเพราะ ราคาคาร์บอนที่ต่ำลงในตลาด

4. สหรัฐอเมริกา ประสิทธิภาพล้าหลัง แต่อนาคตจะดีขึ้น วันนี้ไม่มีการก่อสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหินใหม่ โรงไฟฟ้าถ่านหินปัจจุบันมีอายุมากใช้เทคโนโลยี subcritical, supercritical
          • ประสิทธิภาพเฉลี่ย 37.4% ส่วนใหญ่เป็นโรงไฟฟ้าที่มีอายุมากแล้ว
          • โรงไฟฟ้าที่มีประสิทธิภาพที่สุด 42% คือ โรงไฟฟ้าถ่านหิน จอห์น เติร์ก จูเนียร์ มลรัฐอาแคนซอร์

          IEA ให้ข้อสังเกตว่า ถ่านหินยังมีบทบาทสำคัญในสัดส่วนพลังงานของสหรัฐอเมริกา คือ 21% ในปี 2030 และ 18% ในปี 2040 และมีความเป็นไปได้ว่าโรงไฟฟ้าถ่านหินเทคโนโลยีใหม่จะมาทดแทนโรงไฟฟ้าถ่านหินเก่า

          ทั้งนี้สหรัฐอเมริกายังเป็นผู้นำในตลาดซื้อขายคาร์บอนสำหรับการใช้เพิ่มผลผลิตน้ำมัน(EOR Enhanced Oil Recovery) การวิจัยพัฒนา การจูงใจด้านภาษี การกักเก็บคาร์บอน

Power Magazine April 2017
http://accessintelligence.imirus.com/Mpowered/book/vpowi17/i4/p10