ที่ประชุม ครม. มีมติอนุมัติโครงการโรงไฟฟ้าบางปะกงทดแทนเครื่องที่ 1 – 2 ให้ กฟผ. ดูแลรับผิดชอบมาตรการป้องกันผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพในวงเงินลงทุนกว่า 3.3 หมื่นล้านบาท

20170405-MIS01-01

          เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2560 ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ที่มี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีเป็นประธาน มีมติเห็นชอบและอนุมัติตามที่กระทรวงพลังงาน (พน.) เสนอ กรณีโครงการโรงไฟฟ้าบางปะกง (ทดแทนเครื่องที่ 1 - 2) โดยเห็นชอบให้การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ดำเนินโครงการโรงไฟฟ้าบางปะกง (ทดแทนเครื่องที่ 1 - 2) ในวงเงินลงทุนรวม 33,942.65 ล้านบาท และให้ดำเนินการให้เป็นไปตามขั้นตอนของกฎหมาย ระเบียบ และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องต่อไป และอนุมัติการเบิกจ่ายงบประมาณลงทุนประจำปี 2559 สำหรับโครงการฯ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 3,066.97 ล้านบาท

          ทั้งนี้ ในการดำเนินโครงการ ให้ กฟผ. ดำเนินการ ดังนี้ 1. ให้ใช้เงินจากรายได้เป็นลำดับแรกก่อนการใช้เงินกู้และหากจำเป็นต้องใช้เงินกู้ ให้กู้ภายในประเทศโดยกระทรวงการคลังไม่ค้ำประกัน 2. ให้มีการบริหารจัดการด้านการเงินและการลงทุนอย่างเหมาะสมและกำหนดแนวทางหรือมาตรการบริหารความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อโครงการและคุ้มค่าต่อการลงทุนต่อไป 3. ให้ดำเนินการตามมติคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติและปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมตามที่กำหนดไว้ในรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมสำหรับโครงการหรือกิจการที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรงทั้งทางด้านคุณภาพสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของโครงการอย่างเคร่งครัด นอกจากนี้ ให้พิจารณากำหนดมาตรการเพื่อลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการดำเนินโครงการโดยเฉพาะผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม เช่น ผลกระทบต่อการนำน้ำในแม่น้ำบางปะกงไปใช้เพื่อการเกษตร การอุปโภค บริโภค 4. ให้ประชาสัมพันธ์ ชี้แจง สร้างความรู้ความเข้าใจแก่ประชาชนและชุมชนเกี่ยวกับการดำเนินโครงการ เช่น ประโยชน์ที่จะได้รับจากการดำเนินโครงการ เพื่อให้เกิดการยอมรับและให้ความร่วมมือในการดำเนินโครงการ รวมทั้งให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นที่ด้วย เช่น การจัดหาแรงงานในพื้นที่ เป็นต้น

20170405-MIS01-02

          สำหรับโครงการโรงไฟฟ้าบางปะกง (ทดแทนเครื่องที่ 1 - 2) เป็นโครงการที่บรรจุอยู่ในแผน PDP 2010 ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 3 และแผน PDP 2015 โดยเป็นการก่อสร้างโรงไฟฟ้าเพื่อทดแทนกำลังผลิต ที่หายไปในระบบของโรงไฟฟ้าพลังความร้อนบางปะกง เครื่องที่ 1 และ 2 เดิม ขนาด 1,050 เมกะวัตต์ ซึ่งได้ถูกปลดออกจากระบบไฟฟ้าตามอายุของโรงไฟฟ้าแล้วตั้งแต่ปี 2557 และเพื่อเสริมความมั่นคงของระบบไฟฟ้าในพื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑล ซึ่งเป็นจุดเสี่ยงและมีความสำคัญต่อประเทศ ที่ตั้งโครงการอยู่ภายในบริเวณโรงไฟฟ้าบางปะกง ตำบลท่าข้าม อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา บนพื้นที่เดิมของโรงไฟฟ้าความร้อนร่วมบางปะกง ชุดที่ 1 - 2 ทางด้านทิศเหนือของโรงไฟฟ้าบางปะกง ติดกับแม่น้ำบางปะกง มีเนื้อที่ประมาณ 50 ไร่ เป็นโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมใช้ผลิตพลังงานไฟฟ้าฐาน มีขนาดกำลังผลิตไฟฟ้าสุทธิประมาณ 1,300 เมกะวัตต์ ประกอบด้วยหน่วยผลิตไฟฟ้า จำนวน 2 หน่วย ขนาดกำลังผลิตไฟฟ้าสุทธิประมาณ 650 เมกะวัตต์ต่อหน่วย โรงไฟฟ้ามีประสิทธิภาพในการผลิตไฟฟ้าเฉลี่ยตลอดอายุการใช้งานโรงไฟฟ้า 25 ปี ประมาณร้อยละ 51.78