คณะนักวิจัยของ กฟผ. ส่งผลงานเข้าร่วมประกวดในงาน “45th International Exhibition of Inventions of Geneva” สามารถคว้า 1 เหรียญทอง 2 เหรียญเงิน และอีก 1 รางวัลพิเศษ

20170405-MIS02-02

          ดร.จิราพร ศิริคำ ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานวิจัยและพัฒนา พร้อมคณะนักวิจัยและนักประดิษฐ์ กฟผ. เข้าร่วมการประกวดและจัดแสดงผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรมในเวทีนานาชาติ “45th International Exhibition of Inventions of Geneva” ระหว่างวันที่ 29 มีนาคม - 2 เมษายน 2560 ณ กรุงเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส โดยมีสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) เป็นผู้ดำเนินการจัดงานนำนักวิจัยและนักประดิษฐ์ไทยเข้าร่วมการประกวดและจัดแสดงผลงาน 92 ผลงาน โดย กฟผ. ได้ส่งผลงานการประดิษฐ์คิดค้นที่ได้รับรางวัลดีเลิศ จำนวน 3 ผลงาน จากการประกวดผลงานที่คิดค้นหรือสิ่งประดิษฐ์ที่เป็นประโยชน์แก่ กฟผ. ประจำปี 2559 ได้แก่ 1.ผลงานการปรับปรุงระบบเผาไหม้ของโรงไฟฟ้าแม่เมาะ เพื่อรองรับถ่านหินลิกไนต์ที่มีส่วนประกอบของ CaO สูง 2. Fully Redundancy EGAT – AVR และ 3.การดัดสตีมเทอร์ไบน์โรเตอร์

20170405 MIS02 03

          โดยสามารถคว้ารางวัลเรียญทอง 1 รางวัล และรางวัลพิเศษจากประเทศจีน จากผลงาน การปรับปรุงระบบเผาไหม้ของโรงไฟฟ้าแม่เมาะ เพื่อรองรับถ่านหินลิกไนต์ที่มีส่วนประกอบของ CaO สูง จาก สังกัด ฝ่ายบำรุงรักษาโรงไฟฟ้าแม่เมาะ ฝ่ายการผลิตโรงไฟฟ้าแม่เมาะ และสายงานผู้ช่วยผู้ว่าการผลิตไฟฟ้า 2 วัตถุประสงค์ของการคิดค้น เพื่อพัฒนารูปแบบการเผาไหม้ที่เหมาะสมกับสภาพถ่านหินที่มีปริมาณ CaO เพิ่มสูงขึ้น อันจะส่งผลต่อกำลังการผลิตไฟฟ้าที่ลดลง โดยใช้กระบวนการปรับรูปแบบการเผาไหม้เป็น 3 ขั้นตอน เพื่อลดอุณหภูมิการเผาไหม้ในขั้นตอนแรกให้ต่ำกว่าจุดหลอมละลายของขี้เถ้าภายในหม้อน้ำ โดยรักษาอุณหภูมิให้ถ่านหินอยู่ในสถานะของแข็งตลอดการเผาไหม้ โดยไม่ต้องลดกำลังการผลิตไฟฟ้า สอดรับกับนโยบายโรงไฟฟ้าถ่านหินสะอาดของ กฟผ.

20170405 MIS02 06

สำหรับเหรียญเงิน 2 รางวัล
          1. จากผลงาน Fully Redundancy EGAT – AVR สังกัด ฝ่ายบำรุงรักษาไฟฟ้า วัตถุประสงค์ของการคิดค้น เพื่อพัฒนาชุดอุปกรณ์ควบคุมแรงดันเครื่องกำเนิดไฟฟ้า EGAT – AVR แบบ Redundant System โดยการออกแบบชุดอุปกรณ์ควบคุมจำนวน 2 ชุด ให้สามารถทำงานทดแทนกันได้เมื่อตรวจพบ fault ของอุปกรณ์ควบคุมโดยมีฟังก์ชั่นการทำงานตามมาตรฐานสากล รวมถึงพัฒนาชุด Expert Guidant User Interface เพื่อให้สามารถเดินเครื่องและบำรุงรักษาอุปกรณ์ได้ง่าย ซึ่งอุปกรณ์สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสร้างความน่าเชื่อถือในการใช้งานให้กับโรงไฟฟ้าของ กฟผ. ทำให้สามารถลดการนำเข้าอุปกรณ์นี้จากต่างประเทศได้
          2. การดัดสตีมเทอร์ไบน์โรเตอร์ จาก สังกัด ฝ่ายโรงงานและอะไหล่ วัตถุประสงค์ของการคิดค้น เพื่อออกแบบกระบวนการดัดโรเตอร์ด้วยกรรมวิธีทางความร้อน ควบคุมกระบวนการด้วยกล้องถ่ายภาพความร้อน Thermography Camera รวมทั้งยังได้ใช้เครื่องมือ X - Ray Diffraction: XRD และ Coordinate Measuring Machine: CMM ตรวจสอบค่าความเค้นคงค้างและค่าความโก่งตัวของโรเตอร์ เพื่อยืนยันคุณภาพงานหลังการดัดโรเตอร์ให้สามารถนำกลับมาใช้งานในโรงไฟฟ้าได้ ลดความสูญเสียและเพิ่มความมั่นคงในการผลิตไฟฟ้า

20170405 MIS02 04

20170405 MIS02 05

          กฟผ. เข้าร่วมงานการประกวดและจัดแสดงผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรมที่กรุงเจนีวา อย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 4 ตั้งแต่ พ.ศ. 2556 และสามารถคว้ารางวัลมาได้ทุกปี รวมทั้งสิ้นจำนวน 15 รางวัล แบ่งเป็น 2 เหรียญทอง 5 เหรียญเงิน 3 เหรียญทองแดง 5 เหรียญเกียรติยศ อาทิ รางวัลเหรียญเงินและเหรียญเกียรติยศ จากผลงาน เครื่องปรับแนวสายพานส่งถ่านหินลิกไนต์ แม่เมาะ ซึ่งช่วยป้องกันการชำรุดของขอบสะพาน ลดการหยุดเครื่องจักร หลีกเลี่ยงต้นทุนการผลิตไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้นจากการใช้โรงไฟฟ้าน้ำมันเตาทดแทน ในพ.ศ. 2557 และ รางวัลเหรียญทองแดง จากการพัฒนาผลงานสายพานแม่เมาะ สามารถลดปัญหาการตกหล่นของเถ้าหนักและยิปซั่ม และลดต้นทุนค่าเสียโอกาสจากการหยุดสายพานได้ถึง 4 ล้านบาท ในพ.ศ. 2558 ซึ่งผลงานดังกล่าวสามารถประยุกต์ใช้ได้กับระบบสายพานลำเลียงชนิดอื่นๆ นับเป็นนวัตกรรมชิ้นแรกของโลกซึ่งผลิตโดย กฟผ. อีกด้วย

          “กฟผ. ให้การส่งเสริมพนักงานในการประดิษฐ์คิดค้นนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์มาอย่างจริงจัง จนได้รับรางวัลจากเวทีนานาชาติมาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งผลงานวิจัยดังกล่าวช่วยเพิ่มความมั่นคงกับระบบไฟฟ้า และช่วยประเทศชาติประหยัด สามารถลดการนำเข้าสินค้าจากต่างประเทศ และเป็นการสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทย โดย กฟผ. จะสร้างนักวิจัย นักประดิษฐ์ให้เพิ่มมากขึ้น เพื่อให้ฝีมือของคนไทยไปปรากฏในเวทีโลกต่อไป” ผู้ว่าการ กฟผ. กล่าว

20170405 MIS02 01