ข้อมูลการอบรมและศึกษาดูงาน

ชื่อหลักสูตร กำหนดการ รายชื่อ รายงาน
ENLP for Executives : ศึกษาวิจัยการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการด้านพลังงาน กำหนดการ ผู้เข้าอบรม รายงาน
2017 M701F User's Conference   ผู้เข้าอบรม รายงาน
2017 Summer Training Course for slope land disaster reduction กำหนดการ ผู้เข้าอบรม รายงาน
Asia-Pacific's International Mining Exhibition (AIMEX)   ผู้เข้าอบรม รายงาน
ASTANA EXPO 2017   ผู้เข้าอบรม รายงาน
COAL ASH ASIA 2017 กำหนดการ ผู้เข้าอบรม รายงาน
Commissioning and Start-Up Activities of Coal Power Plant   ผู้เข้าอบรม รายงาน
Competence Based Approach with PC-Based Basic Principle Simulators   ผู้เข้าอบรม รายงาน
Digital Capability Center and International Enterprise Singapore   ผู้เข้าอบรม รายงาน
Digital Capability Center and SLNG Terminal at Singapore กำหนดการ ผู้เข้าอบรม รายงาน
Feasibility Analysis Technical, Economic,Commercial and Project Financing   ผู้เข้าอบรม รายงาน
HVDC & FACTS Training and Site Visit   ผู้เข้าอบรม รายงาน
HVDC & FACTS, WORKSHOP#1 HVDC DESIGN & CONSTRUCTION, AND HVDC & FACTS ONSITE VISIT กำหนดการ ผู้เข้าอบรม รายงาน
IAEA ANSN Regional Workshop on Safety   ผู้เข้าอบรม รายงาน
IIA International Conference 2017   ผู้เข้าอบรม รายงาน
Industrial Flue Gas Pollutants Integrated Control Technologies   ผู้เข้าอบรม รายงาน
Industrial Valve Summit 2017   ผู้เข้าอบรม รายงาน
Interregional Group Scientific Visit on Establishing an OwnerOperator for New Nuclear Power Programes   ผู้เข้าอบรม รายงาน
Interregional Training Course on Supporting Nuclear Power Infrastructure Capacity Building   ผู้เข้าอบรม รายงาน
Line Fault Locator Implementation   ผู้เข้าอบรม รายงาน
Maintenance of Maemoh (MMRP1) Power Plant Download   ผู้เข้าอบรม รายงาน