ถาม :: เหตุใดโครงการโรงไฟฟ้าแม่เมาะทดแทนเครื่องที่ 4 – 7 จึงต้องทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ (EHIA) อีกรอบ
ตอบ :: เนื่องจากการศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการฯ และการจัดทำ EHIA เป็นการดำเนินการโครงการฯ ที่ระบุเครื่องจักรขนาดกำลังผลิตติดตั้ง 600 เมกะวัตต์ ซึ่งคณะรัฐมนตรีมีมติให้ความเห็นชอบและอนุมัติให้มีการดำเนินการก่อสร้างได้ แต่หลังจากการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างโครงการฯ ได้เครื่องจักรที่มีขนาดกำลังผลิตติดตั้ง 655 เมกะวัตต์ ซึ่งทำให้ต้องมีการดำเนินการจัดทำ EHIA ใหม่เพื่อให้ครอบคลุมกำลังผลิตติดตั้งจริง

ถาม :: การทำรายงาน EHIA ในปัจจุบันเป็นการศึกษาย้อนหลังจากการก่อสร้างโรงไฟฟ้าหรือไม่
ตอบ :: โครงการฯ ได้รับความเห็นชอบและอนุมัติให้ดำเนินการก่อสร้างโรงไฟฟ้าที่มีขนาดกำลังผลิตติดตั้ง 600 เมกะวัตต์ จากคณะรัฐมนตรีตาม EHIA เดิม แต่การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างได้เครื่องจักรที่มีขนาดกำลังผลิตติดตั้ง 655 เมกะวัตต์ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานจึงให้ กฟผ. ดำเนินการจัดทำ EHIA ใหม่ เพื่อให้สอดคล้องกับขนาดกำลังผลิตติดตั้งของเครื่องจักรดังนั้น การจัดทำ EHIA ในปัจจุบันจึงไม่ใช่การศึกษาย้อนหลังจากการก่อสร้างโรงไฟฟ้า แต่เป็นการจัดทำ EHIA ให้ครอบคลุมกำลังผลิตติดตั้งของเครื่องจักรที่เพิ่มขึ้นจากที่ได้รับความเห็นชอบ

ถาม :: ในระหว่างการทำ EHIA ใหม่ สามารถก่อสร้างโรงไฟฟ้าได้หรือไม่
ตอบ :: การก่อสร้างโครงการฯ เป็นการดำเนินโครงการตามมติคณะรัฐมนตรีและ EHIA ที่ได้รับความเห็นชอบแล้ว โดยโรงไฟฟ้าแม่เมาะมีใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน (รง.4) ซึ่งได้รับอนุญาตให้ดำเนินการก่อสร้างได้โดยสามารถใช้สิทธิของกำลังเครื่องจักรเดิมที่ได้ขอสงวนไว้ โดยไม่เข้าข่ายเป็นการขยายโรงงาน และให้ดำเนินการขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของเครื่องจักรตามจริง เมื่อติดตั้งแล้วเสร็จก่อนจะดำเนินการจ่ายไฟเข้าระบบเชิงพาณิชย์ อีกทั้งได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการผลิตไฟฟ้าที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานให้ขยายกำลังผลิตติดตั้ง 600 เมกะวัตต์ (จาก 2,400 เมกะวัตต์เป็น 3,000 เมกะวัตต์) เพื่อให้สามารถทดสอบเดินเครื่องได้จนถึงวันกำหนดจ่ายไฟเข้าระบบเชิงพาณิชย์ ดังนั้น ระหว่างการทำ EHIA ใหม่สามารถดำเนินการก่อสร้าง และทดสอบเดินเครื่องได้

ถาม :: หากทำ EHIA ไม่ผ่านจะเป็นอย่างไร
ตอบ :: ในกรณีที่ EHIA ไม่ผ่าน จะไม่สามารถจ่ายไฟเข้าระบบเชิงพาณิชย์ได้ เนื่องจากก่อนที่โครงการฯ จะดำเนินการจ่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ จะต้องมีการขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของโครงการในใบอนุญาตประกอบกิจการผลิตไฟฟ้า และการขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของเครื่องจักรในใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน ซึ่งการดำเนินการดังกล่าวจะต้องใช้ EHIA เป็นส่วนประกอบในการพิจารณาออกใบอนุญาตดังกล่าว

ถาม :: หากเพิ่มกำลังผลิตจะใช้เชื้อเพลิงถ่านหินมากขึ้นหรือไม่ และจะส่งผลให้มีมลสารเพิ่มขึ้นหรือไม่
ตอบ :: มีการใช้ปริมาณถ่านหินมากขึ้น แต่ยังเป็นปริมาณที่น้อยกว่าโรงไฟฟ้าเครื่อง 4-7 ซึ่งเดินเครื่องอยู่ในปัจจุบัน การปล่อยมลสาร (SOx, NOx และฝุ่น) ยังอยู่ในเกณฑ์ดีกว่ามาตรฐานคุณภาพสิ่งแวดล้อมตามที่กฎหมายกำหนดและไม่กระทบต่อสุขภาพประชาชน อย่างไรก็ตาม หากศึกษาตามรายงาน EHIA แล้วพบว่ามีผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพมากขึ้น กฟผ. จะกำหนดมาตรการเพิ่มเติม ซึ่งมีความเข้มงวดมากขึ้นจากมาตรการเดิมให้ครอบคลุมในส่วนที่มีผลกระทบมากขึ้นตามไปด้วย

ถาม :: ชุมชนและประเทศชาติจะได้รับประโยชน์อย่างไรจากกำลังผลิตของโครงการโรงไฟฟ้าแม่เมาะทดแทนเครื่องที่ 4 -7 ที่เพิ่มขึ้น
ตอบ :: กำลังผลิตที่เพิมขึ้นดังกล่าว ช่วยเสริมความมั่นคงระบบไฟฟ้าของประเทศ นอกจากนี้ ชุมชนจะได้เงินจากกองทุนพัฒนาไฟฟ้าเพิ่มขึ้นจากขนาดที่เพิ่มมา 55 เมกะวัตต์ ช่วงก่อสร้าง (4 ปี) ได้เงินจากกองทุนฯเพิ่มขึ้นประมาณ 2,750,000 บาท/ปี และช่วงดำเนินการได้เงินจากกองทุนฯ เพิ่มขึ้นประมาณ 8,184,000 บาท/ปี