กฟผ. ร่วมกับองค์กรภาคีเครือข่ายด้านการพัฒนาเยาวชน จัดโครงการ Move World Together เพื่อพลังงานและสิ่งแวดล้อม ผ่านค่ายอบรมผู้นำเยาวชนเพื่อโลกที่ยั่งยืน 4 ภูมิภาคทั่วประเทศต่อเนื่องเป็นปีที่ 6 เพื่อสร้างผู้นำเยาวชนให้คิดนอกกรอบอย่างสร้างสรรค์ โดยการคิดค้นโครงงานที่สามารถแก้ไขปัญหาด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อมในชุมชนท้องถิ่น

20170407-CSR01-01

          เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2560 นายทินกร พอจิต ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายกิจการสังคม - ปฏิบัติการ เป็นประธานในพิธีปิดค่ายอบรมผู้นำเยาวชนเพื่อโลกที่ยั่งยืน Move World Together เพื่อพลังงานและสิ่งแวดล้อม (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) ปีที่ 6 ซึ่งจัดขึ้นระหว่าง วันที่ 31 มีนาคม – 4 เมษายน 2560 ณ เขื่อนจุฬาภรณ์ จ.ชัยภูมิ โดยมี รศ.ดร.อุษณีย์ อนุรุทธ์วงศ์ เลขาธิการสมาคมพัฒนาศักยภาพและอัจฉริยภาพมนุษย์ นางสกุณา บัณฑุรัตน์ รองคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผน วิทยาลัยพัฒนศาสตร์ ป๋วย อึ๊งภากรณ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และผู้แทนองค์กรภาคีเครือข่ายร่วมในพิธีปิดการอบรม โดยผู้เข้าค่ายในครั้งนี้ ประกอบด้วยวิทยากรและผู้เชี่ยวชาญ 9 คน ทีมงานอาสาสมัครจากมหาวิทยาลัยทั่วประเทศและวิทยากรกระบวนการของ กฟผ. รวม 30 คน ครูที่ปรึกษาและบุคลากรผู้สนับสนุน 33 คน และผู้นำเยาวชน 26 ทีม รวม 78 คน รวมถึงนักศึกษาจาก National University of Laos สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว จำนวน 2 กลุ่ม รวมผู้เข้าร่วมกิจกรรมค่ายครั้งนี้ทั้งสิ้น 150 คน

          นายทินกร พอจิต กล่าวว่า โครงการ Move World Together : เพื่อพลังงานและสิ่งแวดล้อม เป็นโครงการความร่วมมือระหว่าง กฟผ. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กรมกิจการเด็กและเยาวชน และสมาคมพัฒนาศักยภาพและอัจฉริยภาพมนุษย์ ที่มุ่งเน้นการพัฒนาศักยภาพและความคิดสร้างสรรค์ของเยาวชนในรูปแบบค่ายอบรมผู้นำเยาวชน เพื่อโลกที่ยั่งยืน โดยมุ่งเน้นการเปลี่ยนวิธีคิดของเยาวชนด้วยกระบวนการเรียนรู้ในรูปแบบใหม่ที่มีประสิทธิภาพ ช่วยให้เยาวชนสามารถนำความคิดนอกกรอบอย่างสร้างสรรค์ไปใช้ในการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในท้องถิ่นของตน ลดปัญหาด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน รวมทั้งสร้างสรรค์ผลงานสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมระดับประเทศและนานาชาติ

20170407-CSR01-02

          สำหรับกิจกรรมตลอดทั้ง 5 วัน เยาวชนที่เข้าร่วมการอบรมจะได้เรียนรู้ถึงการทำงานเป็นทีม การพัฒนาศักยภาพทางความคิด สร้างเยาวชนให้มีจิตสำนึกต่อส่วนรวมและตระหนักถึงปัญหาทางสังคม เข้าใจแก่นความรู้ด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม และการคิดค้นโครงงานที่สามารถแก้ไขปัญหาด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม เพื่อต่อยอดพัฒนาให้เป็นนวัตกรรมต่อไป

20170407-CSR01-03

          ทั้งนี้โครงการ Move World Together เพื่อพลังงานและสิ่งแวดล้อม เริ่มดำเนินการมาตั้งแต่ ปี พ.ศ.2555 จนถึงปัจจุบัน มีเยาวชนผ่านเข้าร่วมการอบรมกว่า 2,500 คน จากทั้งสี่ภูมิภาคทั่วประเทศ และมีผลงานเยาวชนที่สามารถพิสูจน์ความสำเร็จจากการเข้าร่วมประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมระดับประเทศและนานาชาติ จำนวน 16 ผลงาน และได้รับรางวัลเหรียญทอง เหรียญเงิน และรางวัลพิเศษต่างๆ รวม 65 รางวัล