กฟผ. ลงนามในบันทึกความเข้าใจ เรื่องการบำรุงรักษาระบบส่ง ระบบสื่อสารสนเทศสำหรับกิจการไฟฟ้า ทั้งด้านวิชาการและพัฒนาธุรกิจร่วม

20170517 MIS01 02

         เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2560 นายสุธน บุญประสงค์ รองผู้ว่าการระบบส่ง (รวส.) และ นายพัฒนา แสงศรีโรจน์ ผู้ช่วยผู้ว่าการบำรุงรักษาระบบส่ง (ชสบ.) ร่วมพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจ (Memorandum of Understanding) ด้าน Operation and Maintenance of Transmission System และ Information and Communication Technology (ICT) for Power Utilities ระหว่าง กฟผ. และ การไฟฟ้ากัมพูชา (Electricité Du Cambodge หรือ EDC) ณ เมืองเสียมเรียบ สาธารณรัฐประชาชนกัมพูชา

         ทั้งนี้ บันทึกความเข้าใจฉบับดังกล่าว จัดทำขึ้นภายใต้ขอบเขตความร่วมมือของงานด้านระบบส่ง ประกอบด้วยความร่วมมือด้านการบำรุงรักษาระบบส่ง (Operation and Maintenance of Transmission System) และความร่วมมือด้านระบบสื่อสารสารสนเทศสำหรับกิจการไฟฟ้า (ICT for Power Utilities) โดยเป็นความร่วมมือทั้งในด้านวิชาการในการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ทางเทคนิค และความร่วมมือในการพัฒนาธุรกิจร่วมกันในอนาคต ซึ่งอาศัยประสบการณ์และความเชี่ยวชาญของบุคลากรที่ กฟผ. และสายงานระบบส่งมีอยู่ เช่น การจัดหลักสูตรอบรม ธุรกิจการรับทำโครงการและรับทำงานด้านบำรุงรักษาระบบส่ง ธุรกิจการบริหารสินทรัพย์ระบบสื่อสาร รวมทั้งเป็นการสร้างโอกาสทางธุรกิจในอนาคต เช่น การมีส่วนร่วมในโครงการขยายระบบส่งไฟฟ้าของสาธารณรัฐประชาชนกัมพูชา เนื่องจากในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา สาธารณรัฐประชาชนกัมพูชามีการเติบโตทางเศรษฐกิจสูง มีการขยายตัวของเมืองและภาคอุตสาหกรรมอย่างรวดเร็ว ทำให้ความต้องการใช้ไฟฟ้าเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว เป็นประเทศที่มีความน่าสนใจในการลงทุนด้านระบบไฟฟ้า

20170517 MIS01 01

         นอกจากนี้ กฟผ. และการไฟฟ้ากัมพูชา จะมีการจัดตั้งคณะทำงานร่วม JOMC (Joint Operation and Maintenance Committee) ภายใต้บันทึกความเข้าใจ เพื่อดำเนินการในรายละเอียดความร่วมมือด้านต่างๆ ต่อไป โดยความร่วมมือที่เกิดขึ้นในครั้งนี้ถือเป็นเป็นโอกาสอันดีในการพัฒนาความร่วมมือระหว่าง กฟผ. และการไฟฟ้ากัมพูชา รวมทั้งเป็นการส่งเสริมภาพลักษณ์ของ กฟผ. ในการเป็นหน่วยงานชั้นนำที่มีความเชี่ยวชาญด้านระบบส่งและระบบไฟฟ้า ในระดับสากล