เรื่อง ศักยภาพและรูปแบบที่เหมาะสมของการพัฒนาพลังงานทดแทนของประเทศไทย
โดย ดร. บุญรอด สัจจกุลนุกิจ

“ทิศทางการพัฒนาพลังงานของโลก” พลังงานทดแทน เทรนด์ใหม่ที่จะมาแทนที่พลังงานหลักจริงหรือ?
โดย รองศาสตราจารย์ ดร. ภิญโญ มีชานะ

โครงการพลังงานหมุนเวียนกฟผ.
โดย นายสหรัฐ บุญโพธิภักดีรองผู้ว่าการประจาสานักผู้ว่าการ กฟผ.