20170531 ART01 01

          แนวคิด “Smart City” ถูกพัฒนาขึ้นเพื่อให้เกิดชุมชนเมืองที่อำนวยความสะดวก น่าอยู่ และได้รับคุณภาพชีวิตที่ดี รวมทั้งมีการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ โดยทำการเชื่อมโยงระบบโครงสร้างพื้นฐานของเมืองผ่านระบบ IT เพื่อให้การบริหารจัดการเมืองเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

    ล่าสุด กฟผ. ได้ออกแบบเมืองอัจฉริยะ (Smart City) ภายใต้ชื่อ “EGAT Eco Plus+ เมืองนิเวศแห่งความสุข” โดยมีเป้าหมายเพื่อเชื่อมโยงการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ ส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม และส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทน ในพื้นที่กว่า 300 ไร่ ของสำนักงานใหญ่ กฟผ. จ.นนทบุรี ตั้งอยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยา

20170531 ART01 05

20170531 ART01 04

    นางเรืองวรายุตก์ ประดิษฐ์ทัศนีย์ ผู้อำนวยการฝ่ายออกแบบและบริหารงานก่อสร้าง ผู้รับผิดชอบโครงการ เล่าว่า โครงการ “EGAT Eco Plus+ เมืองนิเวศแห่งความสุข” ของ กฟผ. เป็นการผสมผสานแนวคิดของ Smart City และ Eco City เพื่อให้เป็นสถานที่ที่มีความสมดุลระหว่างโรงไฟฟ้า ป่านิเวศ และมนุษย์ ออกแบบโดยคำนึงถึงแนวความคิด Universal Design หรือการออกแบบเพื่อการใช้งานของคนทุกกลุ่มในสังคม แบ่งการใช้พื้นที่เป็น 5 โซน ได้แก่ 1. โซนผลิตไฟฟ้า 2. โซนสำนักงาน 3. โซนสันทนาการ 4. โซนบริการ และ 5. โซนศูนย์การเรียนรู้ และมีป่านิเวศเป็น Buffer Zone ระหว่างโรงไฟฟ้ากับชุมชน

20170531 ART01 02

20170531 ART01 03

    โครงการการออกแบบเมืองอัจฉริยะดังกล่าว ประกอบด้วยความ Smart 8 ด้าน ได้แก่ 1. พลังงานอัจฉริยะ (Smart Energy) เช่น ติดตั้งแผงโซล่าเซลล์ในพื้นที่ กำลังการผลิต 3 เมกะวัตต์ 2. การสัญจรอัจฉริยะ (Smart Mobility) เช่น เพิ่มทางสัญจรทางเท้าและจักรยาน มีสาธารณูปโภคที่สนับสนุนการใช้ Eco Vehicle 3. ชุมชนอัจฉริยะ (Smart Community) เช่น สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ผ่านศูนย์เรียนรู้ด้านไฟฟ้าและพลังงาน EGAT Learning Center และ สวนน้ำพระทัย แหล่งเรียนรู้ศาสตร์พระราชา 4. สิ่งแวดล้อมอัจฉริยะ (Smart Environment) เช่น เพิ่มพื้นที่สีเขียวและพื้นที่เปิดโล่ง จาก 60 ไร่ เป็น 150 ไร่ สามารถดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้ 270ตันคาร์บอนต่อปี 5. เศรษฐกิจอัจฉริยะ (Smart Economy) 6. อาคารอัจฉริยะ (Smart Building) เช่น ออกแบบและปรับปรุงอาคารสำนักงานให้เป้นอาคารอนุรักษ์พลังงาน 7. การบริหารจัดการเมืองแบบอัจฉริยะ (Smart Governance) และ 8. นวัตกรรมอัจฉริยะ (Smart Innovation)

    จากที่ได้ออกแบบเมืองอัจฉริยะ “EGAT Eco Plus+” แล้ว กฟผ. ได้เดินหน้าพัฒนาพื้นที่สำนักงานใหญ่ กฟผ. นนทบุรี ให้เป็นเมืองอัจฉริยะอย่างแท้จริง โดยได้วางแผนดำเนินโครงการไว้ระหว่างปี พ.ศ. 2560 – 2565 ซึ่งจากแนวคิดและแผนงานของโครงการ “EGAT Eco Plus+” ดังกล่าว กฟผ. ยังได้รับรางวัลชมเชยจากการประกวดการออกแบบเมืองอัจฉริยะ (Smart Cities - Clean Energy) จัดโดยสำนักนโยบายและแผน กระทรวงพลังงาน ร่วมกับ สถาบันอาคารเขียวไทย ซึ่งมีหน่วยงานทั้งภาครัฐ และเอกชนเข้าร่วมประกวดโครงการถึง 36 โครงการ เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ.2560 ที่ผ่านมา

20170531 ART01 06