นโยบาย Energy 4.0 เป็นนโยบายที่ กระทรวงพลังงานมุ่งให้การพัฒนาพลังงานเป็นพื้นฐานสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ ที่มุ่งสร้างรายได้ของประชาชนให้พ้นกรอบประเทศรายได้ปานกลาง และเป็นสังคมสีเขียวที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งมีหัวใจหลักคือการนำนวัตกรรม และเทคโนโลยีมาวางแผนพลังงานอย่างคลอบคลุมทุกมิติ

20170612 ART02 02

          นอกจากการนำเทคโนโลยีมาพัฒนาโรงไฟฟ้าหลัก ให้มีประสิทธิภาพสูง ต้นทุนต่ำ และมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุดแล้ว ปัจจุบัน กฟผ. ยังมุ่งสู่การเป็นผู้นำทางด้านพลังงานหมุนเวียนของประเทศ โดยได้เสนอกระทรวงพลังงานผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน 2,000 เมกะวัตต์ (จากเดิมที่มีแผนเพียง 500 เมกะวัตต์) ที่ผสมผสานการใช้นวัตกรรม เทคโนโลยีการผลิตที่ทันสมัย และเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) หรือที่เรียกว่า “ระบบอัฉริยะ” (สมาร์ท) มาช่วยสร้างประสิทธิภาพ และเสถียรภาพให้แก่ระบบไฟฟ้ามากยิ่งขึ้น

20170612-ART02-01

นโยบายพลังงาน 4.0 แบบ 4 สมาร์ท

          อย่างไรก็ตาม ด้วยข้อจำกัดของพลังงานหมุนเวียนที่มีความไม่แน่นอน การนำพลังงานหมุนเวียนมาใช้ในปริมาณมากในอนาคต จะต้องพัฒนาทุกมิติ ตั้งแต่ด้านการผลิต (Supply Side) ด้านการสั่งการ (Operation Side) ด้านความต้องการ (Demand Side) และด้านการถ่ายทอดองค์ความรู้ (ศูนย์การเรียนรู้) ซึ่ง กฟผ. จะดำเนินงานผ่านการพัฒนา 4 ด้าน หรือที่เรียกว่า ‘4 Smart’ ได้แก่ Smart Energy, Smart System, Smart City และ Smart Learning

ระบบผลิตทันสมัย (Smart Energy)

          Smart Energy ด้านการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหลัก โดยโรงไฟฟ้าใหม่ใช้เทคโนโลยีทันสมัยล่าสุดในการควบคุมมลสารซึ่งดีกว่าที่กฏหมายกำหนด และสามารถลด CO2 ได้ตามข้อตกฃงปารีส ในด้านการพัฒนา พลังงานหมุนเวียน นำเทคโนโลยีที่เพิ่มประสิทธิภาพในการผลิต เช่น แผงพลังงานแสงอาทิตย์แบบทุ่นลอยน้ำ ที่ช่วยเสริมประสิทธิภาพการผลิตมากกว่าบนพื้นดินอีกราวร้อยละ 10 รวมไปถึงติดตั้งระบบกักเก็บพลังงาน (Energy Storage) ในรูปแบบต่าง เช่น แบตเตอรี่แบบลิเธียมไอออน (Lithium Ion Batteries) โรงไฟฟ้าพลังน้ำแบบสูบกลับ และการเก็บพลังงานในรูปของไฮโดรเจน ที่จะช่วยเสริมความต้องการไฟฟ้าในช่วงความต้องการสูง ควบคุมความถี่และแรงดันจากการผลิตจากพลังงานหมุนเวียน ตลอดจนช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของโรงไฟฟ้าพลังความร้อน ให้สามารถเดินเครื่องได้อย่างต่อเนื่อง

ระบบควบคุมอัจฉริยะ (Smart System)

          Smart System (ด้านการสั่งการ) ซึ่งจะเป็นการพัฒนาระบบส่งแบบสมาร์ทกริด หรือ ไมโครกริด ที่ช่วยให้การบริหารจัดการการสั่งจ่ายไฟฟ้า เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology) ในการรับข้อมูล ประมวลผล และสั่งการ

          ในอนาคต ระบบสมาร์ทกริดนี้จะสามารถพยากรณ์กำลังการผลิต รวมไปถึงความต้องการของผู้ใช้ไฟฟ้าได้อย่างแม่นยำ ซึ่ง กฟผ. ได้เริ่มจัดทำโครงการนำร่องที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน ซึ่งจะเป็นสถานที่สาธิต วิจัย และพัฒนาของโครงการระบบโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะ ประกอบด้วย ทั้งระบบผลิตด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ขนาด 3.5 เมกะวัตต์ และโรงไฟฟ้าพลังน้ำขนาดเล็ก ระบบการสั่งการจ่ายไฟฟ้าอัจฉริยะ ซึ่งทั้ง 2 ส่วนนี้จะทำหน้าที่จ่ายไฟฟ้าให้กับ จ.แม่ฮ่องสอน พร้อมกับที่จังหวัดนำร่องแห่งนี้ยังจะเป็นที่ตั้งของศูนย์การเรียนรู้ กฟผ. ที่จะถ่ายทอดความรู้เรื่องไฟฟ้าได้อย่างครบวงจร

เมืองอัจฉริยะ (Smart City)

          ในด้านการใช้พลังงาน Smart City จะเข้ามาตอบโจทย์การใช้พลังงานอย่างชาญฉลาด กล่าวคือ เป็นเมืองที่มีการใช้ไฟฟ้าอย่างมีประสิทธิภาพ และใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ภายในเมืองให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ผ่านการอนุรักษ์ และการนำทรัพยากรมาใช้ใหม่

          โครงการนำร่องสมาร์ทซิตี้ของ กฟผ. จะเริ่มที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน ซึ่งจะติดตั้งป้ายอัจฉริยะ มีรถบัสไฟฟ้า สถานีชาร์จรถไฟฟ้าภายในตัวเมือง นอกจากนี้ กฟผ. ยังได้ออกแบบให้พื้นที่สำนักงานใหญ่ กฟผ. ให้เป็นเมืองอัจฉริยะ ภายใต้ชื่อ ‘EGAT Eco Plus+’ โดยส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม และส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทน และไม่เพียงแต่เพิ่มพื้นที่สีเขียวในพื้นที่ 300 ไร่ ริมแม่น้ำเจ้าพระยา แต่ยังสร้างความสมดุลระหว่างโรงไฟฟ้า ป่านิเวศ และมนุษย์ให้อยู่ร่วมกันอย่างกลมกลืน ซึ่งจะแล้วเสร็จเต็มรูปแบบในปี 2565

          เพื่อสร้างเมืองอัจฉริยะอย่างแท้จริง กฟผ. ยังได้สนับสนุนงานวิจัยในการดัดแปลงรถยนต์เก่าให้เป็นรถไฟฟ้า โดยได้ร่วมมือกับทางสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) พัฒนารถต้นแบบที่ใช้มอเตอร์ไฟฟ้าในการขับเคลื่อน เวลาในการชาร์จรถไฟฟ้าเพียง 4 ชั่วโมง แต่วิ่งได้ไกลกว่า 130 กิโลเมตร ซึ่งเมื่อแล้วเสร็จ กฟผ. จะนำรถยนต์ไฟฟ้านี้มาใช้งานจริงในการปฏิบัติงานนอกสถานที่ของผู้ปฏิบัติงาน กฟผ. ที่มีระยะการเดินทางไม่เกิน 100 กิโลเมตร ซึ่งการพัฒนาระยะที่ 2 จะแล้วเสร็จจนได้พิมพ์เขียว เพื่อให้ผู้ประกอบการนำไปดำเนินการดัดแปลงรถเก่าเป็นรถ EV ได้ในปี 2563 ภายใต้งบประมาณคันละ 2 แสนบาท

ถ่ายทอดองค์ความรู้ (Smart Learning)

          Smart Learning (ด้านการถ่ายทอดองค์ความรู้) เพราะการพัฒนาอย่างยั่งยืน ไม่เพียงการให้ประชาชนได้ใช้ไฟฟ้าความเพียงพอ และมั่นคงเท่านั้น แต่ยังหมายรวมไปถึงการเปิดโลกความรู้ให้กับประชาชน เยาวชน เกี่ยวกับระบบการผลิต การสั่งจ่ายไฟฟ้า และการใช้ไฟฟ้าอย่างชาญฉลาด พร้อมก้าวไปพร้อมกันสู่พรมแดนใหม่ของเทคโนโลยีและนวัตกรรมอีกด้วย ซึ่ง กฟผ. ได้ก่อสร้างศูนย์การเรียนรู้จำนวน 8 แห่งทั่วประเทศ โดยแต่ละแห่งจะมีจุดเด่นของศูนย์ที่แตกต่างกันไป ปัจจุบัน ศูนย์การเรียนรู้ กฟผ. แล้วเสร็จ 4 แห่ง ได้แก่

1. พิพิธภัณฑ์ศูนย์ถ่านหินลิกไนต์ศึกษา (เหมืองแม่เมาะ) เฉลิมพระเกียรติ จ.ลำปาง
2. ศูนย์การเรียนรู้ราชานุรักษ์ กฟผ. เขื่อนศรีนครินทร์ จ.กาญจนบุรี
3. ศูนย์การเรียนรู้ กฟผ. จะนะ จ.สงขลา
4. ศูนย์การเรียนรู้ กฟผ. ทับสะแก จ.ประจวบคีรีขันธ์
          และอยู่ระหว่างก่อสร้างอีก 4 แห่ง ได้แก่
1. ศูนย์การเรียนรู้ กฟผ. สำนักงานกลาง จ.นนทบุรี
2. ศูนย์การเรียนรู้ กฟผ. ลำตะคอง จ.นครราชสีมา
3. ศูนย์การเรียนรู้ กฟผ. สันกำแพง จ.เชียงใหม่
4. ศูนย์การเรียนรู้ กฟผ. ผาบ่อง จ.แม่ฮ่องสอน

          ศูนย์เรียนรู้ของ กฟผ. เหล่านี้ จะทำหน้าที่ถ่ายทอดองค์ความรู้เรื่องพลังงานไฟฟ้าให้กับประชาชน ที่จะช่วยให้คนไทยมีความรู้ ความเข้าใจเรื่องระบบไฟฟ้ามากยิ่งขึ้น ยิ่งไปกว่านั้น องค์ความรู้เหล่านี้ยังส่งเสริมเรื่องจิตสำนึกในการอนุรักษ์พลังงาน และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

การพัฒนาพลังงานแบบ Smart ของ กฟผ. นั้น จึงไม่หยุดอยู่ที่การผลิต และการจ่ายไฟฟ้าจากพลังงานทดแทนให้ มีความมั่นคง และความเสถียรเท่านั้น แต่จะยังจะถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์สู่สังคมไทย ให้ก้าวไปข้างหน้า พร้อมๆกับสังคมโลกอย่างสง่างาม