20170616 ART01 01

         กฟผ. พร้อมเดินหน้าแผนพัฒนาพลังงานหมุนเวียน 5 ปี จากปี 2560 – 2564 เน้นการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตที่มีความเสถียร พร้อมระบบเก็บกักพลังงาน ควบคู่ไปกับการสร้างประโยชน์ให้สังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม เพื่อเป็นผู้นำการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนของประเทศ

20170616 ART01 0520170616 ART01 0620170616 ART01 0720170616 ART01 08 20170616 ART01 09

         จากร่างแผนพลังงานหมุนเวียนของ กฟผ. จำนวน 2,000 เมกะวัตต์ ที่เสนอต่อกระทรวงพลังงานนั้น ในระยะสั้นหรือแผนพัฒนาพลังงานหมุนเวียน ระยะ 5 ปี (ตั้งแต่ปี 2560-2564) กฟผ. จะเพิ่มกำลังผลิตจากโครงการพลังงานหมุนเวียนต่างๆ ราว 180 เมกะวัตต์ ซึ่งส่วนใหญ่จะเพิ่มกำลังผลิตไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์ ทั้งบนทุ่นลอยน้ำ และบนพื้นดิน ซึ่งจุดเด่นของโครงการ คือ การเพิ่มประสิทธิภาพและความเสถียรในการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน โดยการใช้พื้นที่ของ กฟผ. เองให้มากที่สุด รวมทั้ง การสร้างรายได้อย่างยั่งยืนให้แก่ชุมชน แนวทางการดำเนินโครงการ ประกอบด้วย

         1. โครงการโรงไฟฟ้ากังหันลม เซลล์แสงอาทิตย์บนดิน และทุ่นลอยน้ำ โดยจุดเด่นของโครงการบนพื้นดิน คือการใช้พื้นที่ของ กฟผ. ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ลดกระทบต่อการใช้พื้นที่ของประชาชน ส่วนโครงการบนทุ่นลอยน้ำ สามารถเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ เพิ่มขึ้นร้อยละ 10 และช่วยลดการระเหยของน้ำ ร้อยละ 39

         2. โครงการโรงไฟฟ้าชีวมวลแบบผลิตได้มั่นคง (Firm) โดยการให้ประชาชนในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้าเข้าร่วมกับสหกรณ์ชุมชน จัดหาเชื้อเพลิงให้กับโรงไฟฟ้าของ กฟผ. อย่างต่อเนื่อง อันเป็นรูปแบบของการพัฒนาโครงการ ที่ก่อให้เกิดประโยชน์ร่วมกัน 2 ฝ่าย คือทั้งองค์กรและชุมชน หรือที่เรียกว่า CSV (Creating Share Value) ซึ่งจะทำให้ชุมชนมีรายได้ที่แน่นอน และโรงไฟฟ้ามีเชื้อเพลิงผลิตไฟฟ้าได้อย่างมั่นคง

         3. พัฒนาระบบเก็บกักพลังงานควบคู่พลังงานหมุนเวียน ซึ่งช่วยจ่ายไฟฟ้าเสริมในช่วงความต้องการสูง ทั้งการติดตั้งที่สถานีไฟฟ้าแรงสูง และการเก็บกักพลังงานในรูปแบบของโรงไฟฟ้าพลังน้ำแบบสูบกลับ

         4. ควบคุมต้นทุนการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน ให้มีราคาถูกกว่าเอกชน

20170616 ART01 03

         การเดินหน้าโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนของ กฟผ. ยังสอดคล้องกับภารกิจของ กฟผ. ในการจัดหาพลังงานโดยคำนึงถึงความมั่นคงในระบบไฟฟ้า ระดับราคาค่าไฟฟ้า พร้อมๆ กับการดูแลสิ่งแวดล้อม สังคม และชุมชน อันจะทำให้เกิดความมั่นคงและยั่งยืนในการพัฒนาพลังงานของประเทศ

20170616 ART01 04