กฟผ. ออกแบบเมืองอัจฉริยะ (Smart City) ภายใต้ชื่อ “EGAT Eco Plus+ เมืองนิเวศแห่งความสุข” โดยมีเป้าหมายเพื่อเชื่อมโยงการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ กับการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม และการใช้พลังงานทดแทน ในพื้นที่กว่า 300 ไร่ ของสำนักงานใหญ่ กฟผ. จ.นนทบุรี ตั้งอยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยา ซึ่งจะแล้วเสร็จเต็มรูปแบบในปี 2565

         โครงการการออกแบบเมืองอัจฉริยะดังกล่าว ประกอบด้วยความ Smart 8 ด้าน ได้แก่ 1. พลังงานอัจฉริยะ (Smart Energy) 2. การสัญจรอัจฉริยะ (Smart Mobility) 3. ชุมชนอัจฉริยะ (Smart Community) 4. สิ่งแวดล้อมอัจฉริยะ (Smart Environment) 5. เศรษฐกิจอัจฉริยะ (Smart Economy) 6. อาคารอัจฉริยะ (Smart Building) 7. การบริหารจัดการเมืองแบบอัจฉริยะ (Smart Governance) และ 8. นวัตกรรมอัจฉริยะ (Smart Innovation)

 

แนวคิด “Smart Energy พลังงานอัจฉริยะ” ของ กฟผ.

         สนับสนุนให้ใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ ลดการใช้พลังงานที่ไม่จำเป็น และส่งเสริมการใช้พลังงานหมุนเวียนที่สามารถผลิตได้ใน กฟผ. สำนักงานใหญ่ พึ่งพาพลังงานสะอาดที่ผลิตได้ด้วยตนเองให้มากที่สุด โดยมีจุดเด่น ดังนี้

 

การผลิตพลังงานไฟฟ้าในพื้นที่

         ภายในสำนักงานใหญ่ กฟผ. มีการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ ที่ติดตั้งกระจายตัวอยู่บนหลังคาอาคารขนาดรวม 3 เมกะวัตต์ และ โรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ที่เป็นโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วม ใช้ก๊าซธรรมชาติเป็นเชื้อเพลิง ขนาด 1,500 เมกะวัตต์

ติดตั้งแผงโซล่าเซลล์กระจายตัวอยู่บนหลังคาอาคารขนาดรวม 3 เมกะวัตต์

 

การผลิตพลังงานหมุนเวียน

         พลังงานหมุนเวียนในพื้นที่ ประกอบด้วย พลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานชีวภาพจากขยะอินทรีย์ บริเวณสวนป่านิเวศ ผลิตก๊าซชีวภาพเพื่อใช้ในการหุงต้มและลดปริมาณขยะ รวมถึงพลังงานไฟฟ้าจากการสังเคราะห์แสงของพืช บริเวณศูนย์การเรียนรู้ ที่เป็นงานวิจัย

 

ระบบทำความเย็นแบบรวมศูนย์ (District Cooling) ขนาดทำความเย็นรวม 5,000 ตัน

         รวมระบบทำความเย็นของอาคารสำนักงานขนาดใหญ่ จำนวน 4 อาคาร (ท.100 ท.101 ท.102 และ ท.103) เข้าด้วยกัน ทำให้บริหารจัดการระบบทำความเย็นและการบำรุงรักษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถทำความเย็นให้กับพื้นที่รวม 114,189 ตารางเมตร คิดเป็นร้อยละ 55 ของพื้นที่ปรับอากาศ และจะสามารถลดการใช้พลังงานไฟฟ้าลงได้กว่าร้อยละ 30

ระบบทำความเย็นแบบรวมศูนย์ (District Cooling)

 

ระบบไมโครกริด (Micro Grid) บริเวณโซนสันทนาการ

         กำหนดให้บริเวณโซนสันทนาการ (Recreation Zone) ประกอบด้วย ศูนย์กีฬากำธน สินธวานนท์ สนามเทนนิส สระว่ายน้ำ สนามแบดมินตัน อาคารนันทนาการ อาคารจอดรถแห่งใหม่ และสนามฟุตบอล เป็นพื้นที่สาธิตและทดลองระบบไมโครกริด โดยติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังอาคาร ขนาด 1 เมกะวัตต์ เชื่อมต่อเข้ากับระบบจ่ายไฟฟ้าเกิดเป็นโครงข่ายระบบไฟฟ้าขนาดเล็ก มีระบบการบริหารจัดการพลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ โดยนำเทคโนโลยีสถาปัตยกรรมด้านการสื่อสารและสารสนเทศ เทคโนโลยีด้านไฟฟ้ากำลังและอิเล็กทรอนิกส์มาบูรณาการร่วมกันจนเป็นระบบอัตโนมัติ รวมถึงมีระบบกักเก็บพลังงานด้วยแบตเตอรี่ ลิเทียม ไอออน ขนาด 1 เมกะวัตต์ เพื่อเสริมความมั่นคง

ระบบไมโครกริด (Micro Grid) บริเวณโซนสันทนาการ

 

ระบบกักเก็บพลังงาน

         ติดตั้งระบบกักเก็บพลังงานด้วยแบตเตอรี่ (Battery Storage) ชนิดลิเทียม ไอออน ขนาด 1 เมกะวัตต์ เพื่อกักเก็บพลังงานไฟฟ้าที่ผลิตจากพลังงานหมุนเวียน ให้สามารถจ่ายไฟฟ้าได้อย่างต่อเนื่อง และมีระบบกักเก็บความเย็นด้วยสาร Cathrate Hydrate Slurry หรือ CHS ขนาด 1,000 ตันความเย็นชั่วโมง จ่ายให้กับอาคารสำนักงาน ท.102 เพื่อลดการใช้พลังงานไฟฟ้าในช่วงเวลาที่มีความต้องการใช้ไฟฟ้าสูงของแต่ละวัน

 

ส่งเสริมการใช้รถยนต์รักษาสิ่งแวดล้อม Eco Vehicle (EV)

         มีการให้บริการ EV Shuttle Bus รับ-ส่งพนักงาน ระหว่างระบบขนส่งสาธารณะ กับ กฟผ. เพื่ออำนวยความสะดวก และสนับสนุนให้ใช้รถบริการสาธารณะ ช่วยลดการใช้พลังงาน รวมถึงสนับสนุนให้มีการใช้รถยนต์ไฟฟ้า โดยติดตั้งสถานีประจุไฟฟ้า (Charging Station) กระจายทั่วพื้นที่สำนักงานใหญ่

บริการ EV Shuttle Bus รับ-ส่งพนักงาน ระหว่างระบบขนส่งสาธารณะ กับ กฟผ.

 

ระบบโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะ (Smart Grid System)

         การบริหารจัดการพลังงานในพื้นที่ด้วยระบบ BEMS (Building Energy Management System) โดยมีระบบ BAS (Building Automation System) ของแต่ละอาคารเป็นหลัก เสริมด้วยการบริหารจัดการในภาพรวมของพื้นที่ ที่ครอบคลุมทั้งการใช้พลังงานของระบบต่าง ๆ ภายในอาคาร เช่น ระบบไฟฟ้า ระบบประปา ระบบบำบัดน้ำเสีย ระบบโทรศัพท์ ระบบเครือข่าย CCTV บูรณาการในลักษณะ War Room ที่สามารถบริหารจัดการทุกระบบในที่เดียว จัดสมดุลพลังงานระหว่างกำลังผลิต กับความต้องการใช้ไฟฟ้าในพื้นที่ เฝ้าสังเกต แจ้งสถานการณ์ รักษาเสถียรภาพของระบบในสภาวะต่างๆ และสามารถติดตามเละสั่งการผ่านโทรศัพท์มือถือได้

 

อ่านบทความที่เกี่ยวข้องได้ที่

กฟผ. เตรียมเนรมิตสำนักงานใหญ่ เป็นเมืองนิเวศแห่งความสุข “EGAT Eco Plus+”

https://www.egat.co.th/index.php?option=com_content&view=article&id=1994:art-20170531&catid=49&Itemid=251