แม้เยอรมนีจะเป็นหนึ่งในประเทศที่มีค่าไฟฟ้าสูงที่สุดในยุโรป ซึ่งกว่าร้อยละ 30 ของค่าไฟฟ้า มาจากเงินอุดหนุนพลังงานหมุนเวียน แต่ชาวเยอรมันยังคงสนับสนุนนโยบายพลังงานหมุนเวียน ส่วนหนึ่งเป็นเพราะรายจ่ายค่าไฟฟ้าของชาวเยอรมนีคิดเป็นเพียงร้อยละ 2.3 ของรายจ่ายรวมของครัวเรือน นอกจากนี้ โพลสำรวจยังพบข้อมูลที่น่าประหลาดใจว่า ชาวเยอรมนีเกือบครึ่งไม่รู้ว่า ตัวเองจ่ายค่าไฟฟ้าเดือนละเท่าไร

20170628 ART01 01

อุดหนุนพลังงานหมุนเวียนสาเหตุค่าไฟฟ้าแพงสุดยุโรป

         นโยบาย Energiewende หรือเปลี่ยนจากการใช้พลังงานนิวเคลียร์และฟอสซิลไปใช้พลังงานหมุนเวียนแทน ทำให้ค่าไฟฟ้าของเยอรมนีมีราคาหน่วยละ 12 บาท แพงเป็นอันดับ 2 ของยุโรปรองจากเดนมาร์ก ซึ่งกว่าร้อยละ 30 มาจากการอุดหนุนพลังงานหมุนเวียนทั้งทางตรงและทางอ้อม ได้แก่ ค่าประกันการรับซื้อไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนร้อยละ 24 และค่าภาษีสิ่งแวดล้อมร้อยละ 7

20170628 ART01 02

เปรียบเทียบค่าไฟฟ้าประเภทที่อยู่อาศัยโดยเฉลี่ยต่อปี ของประเทศต่างๆ

องค์ประกอบค่าไฟฟ้าประเภทที่อยู่อาศัยของเยอรมนีในเดือนกุมภาพันธ์ 2560 ประกอบด้วย

คนเยอรมนีใช้ไฟฟ้ามากกว่าคนไทย 3 เท่าตัว

         ค่าไฟฟ้าสำหรับครอบครัวที่มีสมาชิก 3 คน ในเยอรมนี ที่มีการใช้ไฟฟ้า 3,500 กิโลวัตต์-ชั่วโมงต่อปี (ซึ่งมากกว่าคนไทยประมาณ 3 เท่าตัว) เพิ่มสูงขึ้นร้อยละ 68 เมื่อเทียบกับ พ.ศ. 2541 ส่วนหนึ่งเป็นเพราะต้นทุนจากการที่รัฐรับประกันราคารับซื้อไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน เพิ่มสูงขึ้นถึง 10 เท่า ทำให้ค่าไฟฟ้าครัวเรือนตลอดระยะเวลา 5 – 6 ปี ที่ผ่านมา ยังคงสูงต่อเนื่อง แม้ว่า ราคาค่าไฟฟ้าในตลาดขายส่ง (Acquisition/Sales) จะเริ่มลดลงแล้วก็ตาม

20170628 ART01 04

องค์ประกอบค่าไฟฟ้าประภทที่อยู่อาศัยที่ใช้ไฟ 3,500 กิโลวัตต์-ชั่วโมงต่อปี ระหว่างปี 2549-2560

         กระนั้นก็ตาม ชาวเยอรมันส่วนใหญ่ยังคงสนับสนุนนโยบาย Energiewende และมองว่าเป็นนโยบายที่ส่งผลดีต่อสังคม ส่วนหนึ่งอาจเป็นเพราะในปี 2558 ค่าใช้จ่ายด้านค่าไฟฟ้าคิดเป็นสัดส่วนแค่ร้อยละ 2.3 ของรายได้หลังหักภาษีของชาวเยอรมันเท่านั้น ซึ่งเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 1.78 ในปี 2541

ชาวเยอรมนีร่วมมือประหยัดไฟฟ้า ทั้งที่ครึ่งหนึ่งไม่รู้ว่าจ่ายค่าไฟฟ้าเดือนละเท่าใด

20170628 ART01 05

ค่าใช้จ่ายด้านพลังงานต่อเดือนของบ้านที่มีผู้อาศัย 3 คน ในปี 2557

         ข้อมูลจาก Renewable Energies Agency (AEE) ระบุว่า ในปี 2557 ในครัวเรือนที่มีผู้อาศัย 3 คน มีค่าใช้จ่ายด้านพลังงาน ซึ่งประกอบด้วยค่าน้ำมันให้ความร้อน ค่าไฟฟ้า และค่าน้ำมันรถ รวมกันเกือบจะ 280 ยูโรต่อเดือน โดยเป็นค่าน้ำมันรถสูงที่สุด และเป็นค่าไฟฟ้าต่ำสุด ประมาณ 85 ยูโร หรือประมาณ 3,400 บาท วิธีที่ชาวเยอรมันเลือกใช้ในการประหยัดค่าไฟฟ้าคือ การเลือกใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าประสิทธิภาพสูง และเปลี่ยนไปใช้หลอดไฟที่กินไฟต่ำ โดยในช่วง 20 ปีที่ผ่านมา ผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทที่อยู่อาศัยในเยอรมนีสามารถลดการใช้ไฟได้ถึงร้อยละ 10 ตรงข้ามกับการใช้ไฟฟ้าในสหรัฐอเมริกาที่สูงขึ้นร้อยละ 20

         ผลการสำรวจโดย Federal Association for Information Technology ยังพบเรื่องน่าประหลาดใจว่า ชาวเยอรมันส่วนใหญ่ไม่รู้ว่าตนเองจ่ายค่าไฟเท่าไร ซึ่งผู้ตอบแบบสำรวจถึงร้อยละ 92 กล่าวว่าในการพิจารณาเลือกซื้อเครื่องใช้ไฟฟ้า คำนึงถึงอัตราการกินไฟของเครื่องใช้เป็นปัจจัยสำคัญ แต่เกือบจะครึ่งหนึ่งบอกว่าไม่รู้ในแต่ละปีใช้ไฟฟ้ามากเท่าไร และร้อยละ 37 ไม่รู้เลยว่าจ่ายค่าไฟฟ้าเท่าไร

แปลและเรียบเรียง : สุภร เหลืองกำจร ข้อมูลจาก What German households pay for power https://www.cleanenergywire.org/factsheets/what-german-households-pay-power