20170718-MIS01-01

          การจัดประชุมรับฟังแนวทางเบื้องต้นด้านการมีส่วนร่วมของประชาชนในกระบวนการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ (Pre-Scoping) โครงการทดแทนโรงไฟฟ้าพระนครใต้ ระยะที่ 2 เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ประชาชนรอบโรงไฟฟ้าห่วงกังวลเรื่องการขนอุปกรณ์ของรถบรรทุกขนาดใหญ่ผ่านเข้าออกในพื้นที่ ซึ่ง กฟผ. จะนำไปพิจารณาแก้ไขปัญหาให้ดีที่สุดต่อไป ส่วนการจัด ค.1 ของโครงการอย่างเป็นทางการจะขึ้นในวันที่ 26 สิงหาคม 2560

20170718-MIS01-05

          เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2560 โรงไฟฟ้าพระนครใต้ ร่วมกับบริษัท ซีคอท จำกัด บริษัทที่ปรึกษาการจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ (EHIA) จัดการประชุมรับฟังแนวทางเบื้องต้นด้านการมีส่วนร่วมของประชาชนในกระบวนการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ (Pre - Scoping) โครงการทดแทนโรงไฟฟ้าพระนครใต้ ระยะที่ 2 เพื่อรับฟังความคิดเห็นของกลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย ประกอบด้วย หน่วยงานราชการ สถาบันศาสนา สถาบันการศึกษา สื่อมวลชน และประชาชนทั่วไปในพื้นที่ 3 ตำบล ได้แก่ ตำบลบางโปรง ตำบลบางด้วน และตำบลบางหัวเสือ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ ซึ่งอยู่ติดกับโรงไฟฟ้าพระนครใต้ โดยมีนายประยุตย์ เฉียวกุล ปลัดอาวุโสอำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานในพิธีเปิด นายโอภาส โรจน์พิบูลสถิต ผู้ช่วยผู้อำนวยการโครงการพัฒนาโรงไฟฟ้าทดแทนโรงไฟฟ้าพระนครใต้ ระยะที่ 1 - ก่อสร้าง (อค - ทต. - ก.) นายนราธิป ทัพพะรังสี หัวหน้าแผนกศึกษาความเหมาะสมโครงการ ฝ่ายแผนงานพัฒนาโรงไฟฟ้า (อผร.) และ น.ส.สุนันทา ศิรวุฒินานนท์ ผู้ชำนาญการด้านสิ่งแวดล้อมจากบริษัท ซีคอท จำกัด เป็นผู้ชี้แจงข้อมูลการดำเนินงาน พร้อมรับฟังข้อเสนอแนะและตอบข้อซักถาม ทั้งนี้ มีประชาชนจากพื้นที่ 3 ตำบล ร่วมกิจกรรม จำนวน 127 คน ณ ห้องประชุม Auditorium โรงไฟฟ้าพระนครใต้ จังหวัดสมุทรปราการ

20170718-MIS01-04

          นายประยุตย์ เฉียวกุล ปลัดอาวุโสอำเภอเมืองสมุทรปราการ กล่าวว่า เวที Pre - Scoping ในครั้งนี้จัดขึ้น เพื่อเสริมสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมระหว่าง กฟผ. กับประชาชน 3 ตำบล ซึ่งอยู่ติดกับโรงไฟฟ้าพระนครใต้ ให้ได้รับทราบข้อมูลการดำเนินงานโครงการทดแทนโรงไฟฟ้าพระนครใต้ ระยะที่ 2 ตลอดจนเปิดโอกาสให้ชุมชนได้มีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นและเสนอแนะข้อห่วงกังวลโดยตรงกับ กฟผ. และบริษัทที่ปรึกษาจะได้นำข้อเสนอแนะจากประชาชนในพื้นที่มาใส่ไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์ต่อส่วนรวมมากที่สุดและให้โครงการกับชุมชนสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันได้อย่างยั่งยืน

20170718-MIS01-02

          สำหรับการเสนอแนะข้อห่วงกังวลของประชาชน พบว่า ประชาชนส่วนใหญ่ได้รับผลกระทบเกี่ยวกับ การบรรทุกอุปกรณ์และบรรทุกดินของรถบรรทุกขนาดใหญ่วันละหลายเที่ยวทำให้พื้นดินสั่นสะเทือน อาจส่งผลให้โครงสร้างอาคารในพื้นที่บริเวณโดยรอบร้าวหรือทรุดตัว มีฝุ่นละอองเป็นจำนวนมาก มีเสียงดัง นอกจากนี้ ยังได้รับผลกระทบเกี่ยวกับการจราจรติดขัด เนื่องจากการสัญจรไปมาของรถบรรทุกขนาดใหญ่ในช่วงโมงเร่งด่วน ซึ่งผู้แทน กฟผ. ได้รับเรื่องไว้ เพื่อหาแนวทางดำเนินการแก้ไขปัญหาที่ดีที่สุดต่อไป

20170718-MIS01-03

          สำหรับโครงการทดแทนโรงไฟฟ้าพระนครใต้ ระยะที่ 2 กำลังการผลิตสุทธิ 1,470 เมกกะวัตต์ ซึ่งใช้ ก๊าซธรรมชาติในอ่าวไทยและก๊าซธรรมชาติเหลว (LNG) เป็นเชื้อเพลิงหลักในการผลิตไฟฟ้า เป็นโครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้า เพื่อทดแทนกำลังการผลิตไฟฟ้าของโรงไฟฟ้าพระนครใต้ ชุดที่ 1 - 2 ที่จะถูกปลดออกจากระบบในปี 2563 และ 2565 เพื่อเสริมความมั่นคงของระบบไฟฟ้าในเขตนครหลวงตอนล่างและป้องกันการเกิดเหตุไฟฟ้าดับเป็นบริเวณกว้างในอนาคต ทั้งนี้ กฟผ. และบริษัทที่ปรึกษาจะจัดให้มีการจัดรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (ค.1) โครงการทดแทนโรงไฟฟ้าพระนครใต้ ระยะที่ 2 อย่างเป็นทางการขึ้นในวันที่ 26 สิงหาคม 2560 ณ เทศบาลตำบลปู่เจ้าสมิงพราย อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ