สัดส่วนการใช้เชื้อเพลิงผลิตพลังงานไฟฟ้าในระบบของ กฟผ. ปี 2560

 

ประเภทเชื้อเพลิง สะสมเดือนมกราคม - ธันวาคม 2560
จำนวน (ล้านกิโลวัตต์ชั่วโมง) ร้อยละ
ก๊าซธรรมชาติ
ถ่านหิน (รวมลิกไนต์)
พลังงานหมุนเวียน (พลังน้ำ,อื่นๆ)
น้ำมันเตา
น้ำมันดีเซล
อื่นๆ (สปป.ลาว,มาเลเซีย,ลำตะคองชลภาวัฒนา)
119,881.02 
44,598.79 
21,938.43 
219.57 
190.05 
2,018.49 
63.48 
23.62 
11.62 
0.11 
0.10 
1.07 
รวม 188,846.35  100.00

หมายเหตุ : ไม่รวมโรงไฟฟ้าประเภท vspp

ข้อมูล: กองสารสนเทศ ฝ่ายสื่อสารองค์การ กฟผ.