006

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการทดสอบและให้มาทำหลักฐานการจ้าง อัตราคนพิการ ปี 2560 

**ผู้ที่ผ่านการทดสอบและให้มาทำหลักฐานประกอบการจ้าง โปรดดาวน์โหลดแบบประวัติบุคคล

พร้อมกรอกรายละเอียดตามตัวอย่างด้านล่าง และให้นำมาในวันทำหลักฐานประกอบการจ้าง**

- แบบประวัติบุคคล (ชั้นความลับ รปภ.1)

- คำอธิบายการกรอกรายละเอียดแบบประวัติบุคคล

- ตัวอย่างการกรอกแบบประวัติบุคคล (ชั้นความลับ รปภ.1)

              ** หากท่านไม่มาในวันเเละเวลาที่กำหนด เเละ กฟผ. ไม่ได้รับเเจ้งเหตุขัดข้อง จะถือว่าท่านสละสิทธิ์การเข้าทำงานในครั้งนี้ **                  

ประกาศ ตำแหน่ง ระดับคุณวุฒิ สาขา
ประกาศฝ่ายทรัพยากรบุคคลที่ 75/2560 bullet พนักงานวิชาชีพ ปวส. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ประกาศฝ่ายทรัพยากรบุคคลที่ 72/2560 bullet วิทยากร ปริญญาตรี นิเทศศาสตร์
ประกาศฝ่ายทรัพยากรบุคคลที่ 70/2560 bullet พนักงานวิชาชีพ ปวส. บัญชี
      คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ประกาศฝ่ายทรัพยากรบุคคลที่ 67/2560 bullet นักคอมพิวเตอร์ ปริญญาตรี คอมพิวเตอร์
  วิทยากร ปริญญาตรี คอมพิวเตอร์/คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
      การเงินและการธนาคาร
ประกาศฝ่ายทรัพยากรบุคคลที่ 62/2560 bullet วิศวกร ปริญญาตรี วิศวกรรมไฟฟ้า/ไฟฟ้ากำลัง
warn  แจ้งเปลี่ยนแปลงวันรายงานตัวสำหรับผู้ผ่านการทดสอบ  นักบัญชี ปริญญาตรี บัญชี
 และให้มาทำหลักฐานประกอบการจ้าง เป็นวันที่ 7 กันยายน 2560  warn  วิทยากร ปริญญาตรี  คอมพิวเตอร์/คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
    การจัดการ
  ช่าง ปวส. อิเล็กทรอนิกส์
  พนักงานวิชาชีพ ปวส. บัญชี
      การจัดการ