20170807 ART01 01

บริเวณทางเข้าโรงไฟฟ้าลำตะคองชลภาวัฒนา

 

20170807 ART01 02

บรรยากาศบริเวณเขื่อนลำตะคอง

          โครงการโรงไฟฟ้าลำตะคองชลภาวัฒนา ระยะที่ 2 พร้อมทั้งโครงการศูนย์การเรียนรู้ กฟผ. ลำตะคอง โรงไฟฟ้ากังหันลมใหม่ 12 ตัว และโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนไฮบริด คืบหน้ากว่าร้อยละ 50 เมื่อแล้วเสร็จครบทุกโครงการในปี 2561 เชื่อว่า จะเป็นแหล่งท่องเที่ยวยอดนิยมของจังหวัดนครราชสีมา เพราะพรั่งพร้อมด้วยธรรมชาติอันสวยงาม กิจกรรมท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ แหล่งเรียนรู้ทั้งสาระและบันเทิง หลากหลายเหมาะสำหรับทุกวัย

20170807 ART01 03

         คุณชาญวิทย์ ขุนทอง หัวหน้าหน่วยประสานงานและบริหารทั่วไป (นปบ-ลช.) เผยความคืบหน้า โครงการโรงไฟฟ้าพลังน้ำแบบสูบกลับลำตะคองระยะที่ 2 หรือโรงไฟฟ้าชลภาวัฒนา มีเป้าหมาย เพื่อเก็บกักพลังงาน และสร้างความเสถียรของระบบไฟฟ้า โดยโครงการระยะแรก เครื่องที่ 1 และ 2 กำลังผลิตรวม 500 เมกะวัตต์ สร้างแล้วเสร็จในปี 2547 ส่วนระยะที่ 2 เป็นการติดตั้งเครื่องกำเนิดไฟฟ้าเพิ่มอีก 2 เครื่อง รวม 500 เมกะวัตต์ เมื่อแล้วเสร็จจะทำให้โรงไฟฟ้าลำตะคองชลภาวัฒนา มีกำลังผลิตรวม 1,000 เมกะวัตต์ การดำเนินงานในปัจจุบัน มีความคืบหน้าไปกว่าร้อยละ 50 กำหนดแล้วเสร็จในเดือน พ.ย. 2561

20170807 ART01 04

บรรยากาศการปฏิบัติงานภายในโรงไฟฟ้าลำตะคองชลภาวัฒนา

 

          “กำลังผลิตที่เพิ่มขึ้นจะช่วยให้การบริหารระบบไฟฟ้ามีความเสถียร จากปัจจุบันที่มีมีการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนมากขึ้น และช่วยให้โรงไฟฟ้าพลังความร้อนสามารถเดินเครื่องได้เต็มประสิทธิภาพ การก่อสร้างโรงไฟฟ้าระยะที่ 2 นี้ จะไม่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชน เพราะเป็นการติดตั้งเฉพาะเครื่องกำเนิดไฟฟ้า เครื่องที่ 3 และ 4 เพิ่มเติม โดยที่ท่อส่งน้ำที่ใช้ในการผลิตและสูบกลับขึ้นไปยังอ่างบน ได้ขุดเจาะและวางท่อไว้แล้ว ตั้งแต่โครงการในระยะที่ 1 ส่วนขนาดของอ่างเก็บน้ำบนที่มีความจุ 10 ล้านลูกบาศก์เมตร ก็ออกแบบไว้ให้สามารถผลิตไฟฟ้าได้ถึง 1,000 เมกะวัตต์ นาน 8 ชั่วโมง มาตั้งแต่ต้นแล้ว”

20170807 ART01 05

ภาพจุดที่จะทำการติดตั้งเครื่องกำเนิดไฟฟ้า เครื่องที่ 3

 

20170807 ART01 06

          คุณสมศักดิ์ บำรุงจิตต์ หัวหน้าหมวดสื่อสารองค์การ และชุมชนสัมพันธ์ (มสช-ลช.) กล่าวเพิ่มเติมว่า นอกจากโครงการพลังน้ำสูบกลับแล้ว ในพื้นที่อ่างบนของโรงไฟฟ้าลำคอง คือบริเวณเขายายเที่ยง ยังมีโครงการสำคัญอีก 3 โครงการคือ ศูนย์การเรียนรู้ กฟผ. ลำตะคอง โรงไฟฟ้ากังหันลมจำนวน 12 ต้น และโรงไฟฟ้าไฮบริดลมกับเซลล์เชื้อเพลิง ซึ่งเมื่อโครงการแล้วเสร็จทั้งหมดในปี 2561 จะทำให้บริเวณพื้นที่ทั้งหมดตั้งแต่อ่างเก็บน้ำลำตะคอง โรงไฟฟ้าและอุโมงค์โรงไฟฟ้า โดยเฉพาะบรรยากาศโดยรอบอ่างเก็บน้ำบน ซึ่งทั้งหมดจะกลายเป็นจุดหมายปลายทางของการท่องเที่ยว เป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้ และพักผ่อนหย่อนใจที่สำคัญของจังหวัด

20170807 ART01 07

ภาพการติดตั้งกังหันลมเพื่อผลิตไฟฟ้า

 

20170807 ART01 08

ภาพใบพัดกังหันลมความยาว 57 เมตร ที่กำลังรอการติดตั้ง

 

20170807 ART01 09 ภาพอ่างน้ำตอนบนที่ไม่มีน้ำเก็บจนเห็นสะดืออ่าง เนื่องจากการติดตั้งและซ่อมแซมเครื่องกำเนิดไฟฟ้า

 

20170807 ART01 13

         คุณไกรวุฒิ วัชรพฤกษ์ ช่างระดับ 7 แผนกมวลชนสัมพันธ์และสิ่งแวดล้อม กล่าวเพิ่มเติมว่า การดำเนินงานของ กฟผ. ในโครงการลำตะคองนี้ ได้คำนึงถึงชุมชนและสังคมมาตั้งแต่ต้น ซึ่งนอกจากจะจัดภูมิทัศน์ให้สวยงาม กฟผ. ยังมีกิจกรรมที่ส่งการท่องเที่ยวและสร้างรายได้ในพื้นที่ ทั้งที่ กฟผ. สนับสนุนและที่ชุมชนดำเนินการเอง เช่น การเยี่ยมชมอุโมงค์โรงไฟฟ้าที่มีความยาวถึง 1.5 กิโลเมตร การเดินชมป่า และผายายเที่ยง การขี่จักรยานรอบอ่างเก็บน้ำตอนบน เป็นต้น

20170807 ART01 10

บรรยากาศและทิวทัศน์ที่สวยงามบริเวณผายายเที่ยง

 

20170807 ART01 11

บรรยากาศและทิวทัศน์ที่สวยงามบริเวณผายายเที่ยง

 

          “รอบบริเวณที่ตั้งโรงไฟฟ้า อ่างเก็บน้ำลำตะคอง และอ่างบน มีทุนทางธรรมชาติที่สวยงาม ชุมชนโดยรอบก็ดูแลรักษาธรรมชาติไว้อย่างกลมกลืน มีคนบอกว่า สวยเหมือนปาย อยากให้ทุกคนได้มาสัมผัสด้วยตาตนเอง” ประชาสัมพันธ์ โรงไฟฟ้าลำตะคองชลภาวัฒนา กล่าวเชิญชวน

20170807 ART01 12ของฝากกังหันลมจิ๋วที่ระลึกจากฝืมือชุมชนโดยรอบโรงไฟฟ้า