20170821 ART01 01

         ตามที่คณะกรรมการประสานงานองค์กรพัฒนาเอกชนภาคใต้ และองค์กรเครือข่าย ร่วมกันแถลงการณ์คัดค้านการเดินหน้าสร้างโรงงานไฟฟ้าถ่านหินเทพา นั้น

         การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ขอชี้แจงว่า

         1. รายงานผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ (EHIA) ของโรงไฟฟ้าถ่านหินเทพา ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการชำนาญการ(คชก.) ซึ่งประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิในทุกสาขาวิชาเป็นผู้พิจารณาตามขั้นตอนและเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วม โดยจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นตามมาตรา 58 ของรัฐธรรมนูญ ปี 2560 รวมถึงเปิดให้ผู้เห็นด้วยและไม่เห็นด้วย ส่งข้อคิดเห็น ข้อห่วงกังวล และข้อเสนอแนะ มาให้ สผ. นำไปใช้ประกอบการพิจารณาได้ตลอด อีกทั้งมีการเชิญผู้แทนเครือข่ายผู้คัดค้านเข้าร่วมชี้แจงข้อห่วงกังวลและข้อเท็จจริงต่อ คชก.ด้วย

         ทั้งนี้ รายงาน EHIA ได้ผ่านกระบวนการพิจารณาของ คชก. อย่างเข้มงวดโดยได้มีข้อสังเกตและข้อแนะนำให้ชี้แจงเพิ่มเติมรวม 6 ครั้ง และใช้ระยะเวลาในการพิจารณารายงานฯประมาณ 1 ปี 10 เดือน ดังนี้

          24 พฤศจิกายน 2558 พิจารณารายงานฉบับสมบูรณ์

          1 และ 8 กันยายน 2559 พิจารณารายงานชี้แจงเพิ่มเติม ครั้งที่ 1

         18 มกราคม 2560 พิจารณารายงานชี้แจงเพิ่มเติม ครั้งที่ 2

         2 พฤษภาคม 2560 พิจารณารายงานชี้แจงเพิ่มเติม ครั้งที่ 3

         17 สิงหาคม 2560 พิจารณารายงานชี้แจงเพิ่มเติม ครั้งที่ 4

         2. การจัดทำ EHIA โครงการโรงไฟฟ้าถ่านหินเทพา ได้เปิดให้ประชาชนและกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการจัดทำ EHIA ตั้งแต่ต้น โดยไม่มีการใช้กำลังหรือให้สิ่งของจูงใจแต่ประการใด

          นอกจากนั้นในการจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นทุกครั้งจะมีทั้งผู้แทนของฝ่ายที่เห็นด้วยและไม่เห็นด้วยลงทะเบียนและเข้าร่วมแสดงความคิดเห็นทุกครั้ง ซึ่งมีการเผยแพร่ข้อมูลจากการรับฟังความคิดเห็นให้สาธารณชนรับรู้อย่างเปิดเผย เพื่อให้เกิดความโปร่งใส อีกทั้งการสื่อสารสาธารณในปัจจุบันยังเปิดกว้าง ทำให้สาธารณชนและประชาชนผู้สนใจได้รับรู้และมีการนำข้อมูลไปเผยแพร่ผ่านสื่อออนไลน์และสื่อโซเชียลมีเดียต่างๆอย่างกว้างขวาง ซึ่งแสดงให้เห็นถึงสภาพสังคมในปัจจุบันที่เปิดกว้างและเป็นช่องทางให้สาธารณชนเข้ามามีส่วนร่วมได้อย่างกว้างขวางโดยไม่ปิดกั้นฝ่ายหนึ่งฝ่ายใด

          สำหรับกระบวนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ประกอบด้วย

          1) การจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสียในการกำหนดขอบเขตและแนวทางการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ (ค.1) เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2557 มีผู้เข้าร่วมจำนวนทั้งสิ้น 3,860 คน

20170821 ART01 02

         2) การจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย ในขั้นตอนการประเมินและจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ (ค.2) ระหว่างวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 25558 ถึง 5 มิถุนายน 2558 มีผู้เข้าร่วมจำนวนทั้งสิ้น 708 คน

         3) การจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย ในการทบทวนร่างรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ (ค.3) เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2558 มีผู้เข้าร่วมจำนวนทั้งสิ้น 6,498 คน

20170821 ART01 03

         3. การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ขอยืนยันว่า โครงการตามแผนพัฒนากำลังไฟฟ้าของประเทศ ดำเนินการตามยุทธศาสตร์ประเทศและนโยบายของรัฐบาล ที่มุ่งให้เกิดความมันคงด้านพลังงานไฟฟ้าของประเทศ เพื่อสร้างสรรค์สังคมไทยและสนับสนุนการพัฒนาประเทศไทยให้มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน

          การจัดทำรายงาน EHIA ของโครงการโรงไฟฟ้าถ่านหินเทพา ได้ดำเนินการตามขั้นตอน รวมถึงปฏิบัติตามระเบียบและกฎหมายต่างๆที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด มีการเปิดเผยข้อมูลอย่างโปร่งใส รวมทั้งดำเนินงานด้วยความรับผิดชอบและเปิดให้ประชาชนและผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วนได้มีส่วนร่วมอย่างเต็มที่