เอกสารประกอบการรับฟังความคิดเห็นโครงการโรงไฟฟ้าและระบบส่ง

2557

เอกสารประกอบการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสียในการ ทบทวนร่างรายงานการ วิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ (ค.3) โครงการโรงไฟฟ้าบางปะกง (ทดแทน เครื่องที่ 1-2)

  • การประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 1 การศึกษาและจัดทำรายงานการวิเคราะห&ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงไฟฟ้าพลังน้ำท้ายเขื่อนจุฬาภรณ์ จังหวัดชัยภูมิ

2556