20170905 MIS01 01

          บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน) แถลงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 2 ปี 2560 มีกำไรก่อนผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยนและภาษีเงินได้ จำนวน 3,068 ล้านบาท ประกาศจ่ายเงินปันผล 3.50 บาท/หุ้น

20170905-MIS01-02

          เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2560 นายชนินทร์ เชาวน์นิรัติศัย รักษาการกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน) หรือ EGCO Group แถลงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 2 ปี 2560 ในการประชุมนักวิเคราะห์ (Analyst’s Briefing) ว่า บริษัทฯ มีกำไรสุทธิก่อนรวมกำไรหรือขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนและภาษีเงินได้รอตัดบัญชี จำนวน 3,068 ล้านบาท สูงกว่าปีที่แล้วจำนวน 773 ล้านบาทหรือร้อยละ 33.67 ทำให้กำไรสุทธิก่อนรวมกำไรหรือขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนและภาษีเงินได้รอตัดบัญชีครึ่งปีแรกมากกว่าปีที่แล้วถึง 546 ล้านบาทหรือร้อยละ 12.71 โดยสัดส่วนของกำไรมาจากภายในประเทศร้อยละ 52 และต่างประเทศร้อยละ 48

          EGCO Group มุ่งเน้นที่จะขยายกำลังการผลิตไฟฟ้าอย่างต่อเนื่อง โดยในปีนี้มีโครงการ TJ Cogen (โรงไฟฟ้าคลองหลวง) ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ได้เดินเครื่องเครื่องเชิงพาณิชย์และจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบเมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2560 ขนาดกำลังการผลิตติดตั้ง 121 เมกะวัตต์ โดยมีสัญญาซื้อขายไฟฟ้ากับ กฟผ. 90 เมกะวัตต์ เป็นระยะเวลา 25 ปี สัญญาซื้อขายไฟฟ้ากับโรงงานอุตสาหกรรม 12 เมกะวัตต์ และสัญญาซื้อขายไอน้ำ 13 ตันต่อชั่วโมง จากโครงการดังกล่าวทำให้จำนวนกำลังการผลิตของบริษัทฯ เพิ่มขึ้นเป็น 4,351.75 เมกะวัตต์ โดยแบ่งเป็นในประเทศร้อยละ 67.04 (IPP ร้อยละ 53.71 SPP ร้อยละ 11.42 และ VSPP ร้อยละ 1.91) และต่างประเทศร้อยละ 32.96

          สำหรับโครงการในอนาคตที่อยู่ระหว่างการก่อสร้าง คาดว่าจะเดินเครื่องเชิงพาณิชย์ในปลายปี 2560 มี 2 โครงการ ได้แก่ โครงการ SK Cogen และโครงการ TP Cogen ที่ อ.บ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี ขณะที่ปี 2562 คาดว่าจะมีโครงการที่เดินเครื่องเชิงพาณิชย์อีก 3 โครงการ ได้แก่ โครงการ San Buenaventura ตั้งอยู่ที่เมือง Quezon ประเทศฟิลิปปินส์ โครงการ MPPCL Unit 3 ตั้งอยู่ที่เมือง Zambales ประเทศฟิลิปปินส์ และโครงการ Xayaburi ที่สปป.ลาว โดยโครงการเหล่านี้มีการดำเนินการก่อสร้างเป็นไปตามแผนที่วางไว้ ซึ่งจะส่งผลให้บริษัทฯ มีกำลังการผลิตเพิ่มขึ้นจำนวน 749.95 เมกะวัตต์

          อนึ่งบริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลร้อยละ 40 จากผลกำไรหลังจากการหักภาษี สำหรับผลประกอบการในครึ่งปีแรกของปี 2017 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิสูงกว่าปีที่แล้วจำนวน 1,857 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 40.05 บริษัทฯ จึงจ่ายเงินปันผล 3.50 บาทต่อหุ้น ในวันที่ 15 กันยายน 2560