20170908 MIS01 01

         สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยจัดสัมมนาวิชาการประจำปี Energy Symposium 2017 เปิดเวทีแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นด้านพลังงาน รวสก. กฟผ. ร่วมอภิปราย “บทบาทผู้ผลิต - จำหน่ายพลังงาน กับ Energy 4.0”

         เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2560 สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย จัดสัมมนาวิชาการประจำปี Energy Symposium 2017 เรื่อง Energy 4.0 โอกาสของอุตสาหกรรมไทย โดยมี พล.อ. อนันตพร กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน เปิดการสัมมนาและร่วมปาฐกถาพิเศษในหัวข้อดังกล่าว นายวีรศักดิ์ โฆสิตไพศาล ประธานคณะกรรมการบริหารสถาบันพลังงานเพื่ออุตสาหกรรม กล่าวรายงานการจัดสัมมนา นายรัมย์ เหราบัตย์ รองผู้ว่าการประจำสำนักผู้ว่าการ (รวสก.) เป็นผู้แทน กฟผ. ร่วมอภิปรายเรื่อง “บทบาทผู้ผลิต - จำหน่ายพลังงาน กับ Energy 4.0” ร่วมกับ ผู้แทนจาก การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) และ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ภายในการสัมมนามีผู้เข้าร่วมจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งภาครัฐ และเอกชน รวมถึงผู้ที่สนใจทั่วไป เข้ารับฟังอย่างเนืองแน่น ณ ห้องวิภาวดีบอลรูม โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัล พลาซ่า ลาดพร้าว กรุงเทพฯ

20170908 MIS01 02

         รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน เปิดเผยว่า กระทรวงพลังงานได้เริ่มขับเคลื่อนนโยบาย Energy 4.0 เพื่อยกระดับประสิทธิภาพของระบบพลังงานในปัจจุบัน และการนำนวัตกรรมที่เหมาะสมมาใช้ในการพัฒนา สำหรับองค์ประกอบสำคัญในการขับเคลื่อนไปสู่เป้าหมาย กระทรวงพลังงานได้คำนึงให้ครอบคลุมระบบพลังงานทั้งระบบ ตั้งแต่การผลิต จัดหา แปรรูป ขนส่ง ไปจนถึงการใช้ โดยได้แบ่งตามประเภทของพลังงาน ซึ่งจะครอบคลุมถึงแผนพลังงานระยะยาว สำหรับด้านไฟฟ้า ได้มีการดำเนินการจัดทำแผนการผลิตไฟฟ้าพลังงานทดแทน ในแต่ละด้าน การสร้างตลาดซื้อขายไฟให้โรงไฟฟ้าเก่าที่มีศักยภาพ การบริหารจัดการให้ผลิตไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าต้นทุนต่ำให้มากที่สุด พร้อมทั้งการประกวด Smart City ต้นแบบ และการกำหนดรูปแบบทางธุรกิจไมโครกริด และการขับเคลื่อน Third Party Access Code พร้อมทั้งการสร้างความต่อเนื่องการผลิตก๊าซธรรมชาติในประเทศ และการขยาย LNG Terminal และท่อก๊าซธรรมชาติ

20170908 MIS01 03

         นายรัมย์ เหราบัตย์ รวสก. กล่าวว่า นายกรศิษฏ์ ภัคโชตานนท์ ผู้ว่าการ กฟผ. ได้กล่าวในวันคล้ายวันสถาปนา กฟผ. ครบรอบ 48 ปี ซึ่งจัดเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2560 ว่า กฟผ. ไม่เพียงมุ่งพัฒนาเทคโนโลยีโรงไฟฟ้าที่มีประสิทธิภาพและสะอาดเท่านั้น แต่ยังพัฒนาพลังงานทางเลือกแบบผสมผสานที่สร้างความมั่นคงเพิ่มขึ้นให้พลังงานหมุนเวียน พร้อมทั้ง พัฒนาระบบกักเก็บพลังงานเพื่อรองรับนโยบายพลังงาน 4.0 และสอดคล้องกับทิศทางพลังงานโลก โดย กฟผ. ได้ดำเนินการต่อไปนี้ โครงการพัฒนารถไฟฟ้าดัดแปลงของ กฟผ. (EV Car) การพัฒนาระบบไฟฟ้าสู่เทคโนโลยีสมาร์ทกริด โดยมีโครงการนำร่องที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน โครงการพลังงานหมุนเวียนของ กฟผ. ที่ปรับสัดส่วนจาก 500 เมกะวัตต์ เพิ่มเป็น 2,000 เมกะวัตต์ การพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าชีวมวลของ กฟผ. และศูนย์การเรียนรู้ กฟผ. ทั้ง 8 แห่ง ทั่วประเทศ

20170908 MIS01 04

         นอกจากการอภิปรายเรื่องดังกล่าวแล้ว ภายในงานยังมีการอภิปรายเรื่อง ทิศทาง Energy & Industry 4.0 และเรื่องนวัตกรรมพลังงานและการสนับสนุนจากภาครัฐ โดยมีวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจากภาครัฐและเอกชนร่วมอภิปราย นอกจากนี้ ยังมีการจัดแสดงนิทรรศการ Energy Fair บริเวณหน้างาน

20170908 MIS01 05

         การสัมมนาวิชาการ Energy Symposium 2017 จัดขึ้น เพื่อให้ผู้ประกอบการและหน่วยงานต่างๆ ได้รับทราบข้อมูลทิศทางพลังงานโลก ตลอดจนแนวนโยบายและทิศทางด้านการอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทน เพื่อให้ได้เตรียมความพร้อม และมีการปรับตัวได้ทันกับสถานการณ์พลังงาน สามารถดำเนินการได้สอดคล้องและแข่งขันกับตลาดโลกได้ ทั้งยังเป็นเวทีในการแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นระหว่างภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และบริษัทเอกชน ด้านการอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทน มาร่วมให้ข้อมูลและแลกเปลี่ยนประสบการณ์โดยตรง