กฟผ. จัดสัมมนา Renewable energy and system integration ศึกษาความรู้ พร้อมแลกเปลี่ยนความเห็นในประเด็นการบูรณาการพลังงานทดแทนเข้าระบบไฟฟ้า ภายใต้การสนับสนุนข้อมูลจาก กระทรวงพลังงานและทบวงพลังงานระหว่างประเทศ

20170907-MIS01-01

          นายสุธน บุญประสงค์ รองผู้ว่าการระบบส่ง (รวส.) เป็นประธานเปิดการสัมมนา Renewable energy and system integration ณ โรงแรมเซ็นทารา เซ็นทรัลลาดพร้าว เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในเรื่องของพลังงานทดแทน แนวโน้มของเทคโนโลยีในปัจจุบัน และข้อปฏิบัติสำหรับการบูรณาการพลังงานทดแทนเข้าระบบไฟฟ้าของไทยในอนาคต โดย มีผู้ปฏิบัติงานจาก กฟผ. ผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐด้านพลังงานเข้าร่วมการสัมมนา และได้รับเกียรติจากบุคลากรของทบวงพลังงานระหว่างประเทศ หรือ IEA (The International Energy Agency) และ อาจารย์จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มาร่วมเป็นวิทยากร โดยการสัมมนาดังกล่าวจัดขึ้นระหว่างวันที่ 28 – 30 สิงหาคม 2560

20170907-MIS01-02

          นายสุธน บุญประสงค์ รวส. กล่าวว่า ในปัจจุบันพลังงานทดแทนโดยเฉพาะพลังงานแสงอาทิตย์ เข้ามามีบทบาทสำคัญในการผลิตไฟฟ้าของไทย และเริ่มเข้ามามีส่วนแบ่งการตลาดในการผลิตไฟฟ้า ซึ่งเราทุกคนทราบว่าพลังงานทดแทนเป็นพลังงานที่ไม่มีความเสถียร ซึ่งอาจส่งผลต่อความมั่นคงระบบไฟฟ้าในภาพรวม จึงเป็นเหตุให้ กฟผ. ต้องตระหนักถึงผลกระทบต่อแนวโน้มดังกล่าวทั้งในระยะสั้นและระยะยาว นอกจากนี้ยังมีคำถามในประเด็นอัตราค่าไฟฟ้าและรูปแบบธุรกิจผลิตไฟฟ้า ดังนั้นการสัมมนาในครั้งนี้จะเป็นการเตรียมบุคลากรของ กฟผ. ให้มีความรู้ความเข้าใจและพร้อมรับต่อการเปลี่ยนแปลง

          การสัมมนาในครั้งนี้ เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ “Thailand grid renewable integration assessment” ภายใต้การสนับสนุนโดยกระทรวงพลังงานและทบวงพลังงานระหว่างประเทศ ในการช่วยประเทศไทยศึกษาระบบพลังงานไฟฟ้า และวิธีการลดผลกระทบจากการนำพลังงานทดแทนเข้าในระบบ โดยโครงการ “Thailand grid renewable integration assessment” มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความเข้าใจถึงความน่าเชื่อถือและความคุ้มทุนในการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทนในประเทศไทย พร้อมจัดหาข้อมูลสนับสนุนหรือแนวทางการปฏิบัติของประเทศที่มีการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทนแล้วประสบผลสำเร็จ นอกจากนี้โครงการดังกล่าวยังมีการวิจัยทั้งในเชิงคุณภาพและปริมาณถึงผลกระทบและข้อได้เปรียบของการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน

20170907-MIS01-03

          ทั้งนี้ การสัมมนาดังกล่าวแบ่งเป็น การอบรมสัมมนา ณ โรงแรมเซ็นทารา เซ็นทรัลลาดพร้าว และการอบรมเชิงปฏิบัติการ ณ สำนักงานใหญ่ กฟผ. โดยมีเนื้อหาครอบคลุมเกี่ยวกับความรู้ด้านพลังงานทดแทน แนวโน้มของเทคโนโลยีในปัจจุบัน และข้อปฏิบัติสำหรับการบูรณาการพลังงานทดแทนเข้ามาในระบบไฟฟ้าอย่างมีเสถียรภาพและราคาเหมาะสม รวมไปถึงนโยบาย กฎระเบียบ และกรอบแนวคิดด้านการตลาด ประเด็นด้านเทคนิคและการปฏิบัติ และการวางแผนสู่การปฏิบัติ