20170908-MIS02-01

          กฟผ. และ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการพัฒนาการบริหารจัดการเชื้อเพลิงชีวมวลและการปลูกพืชพลังงานเพื่อใช้ในโครงการผลิตกระแสไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน เพิ่มสัดส่วนชีวมวลเพื่อผลิตไฟฟ้า ให้ได้ตามแผน PDP 2015

20170908-MIS02-02

          เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2560 นายสหรัฐ บุญโพธิภักดี รองผู้ว่าการพลังงานหมุนเวียนและพลังงานใหม่ (รวพม.) เป็นผู้แทน กฟผ. ลงนามร่วมกับ ดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการพัฒนาการบริหารจัดการเชื้อเพลิงชีวมวลและการปลูกพืชพลังงานเพื่อใช้ในโครงการผลิตกระแสไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน โดยมี นายฉัตรชัย มาวงศ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาโครงการพลังงานหมุนเวียน - ปฏิบัติการ (ช.อพม - ป.) และรองศาสตราจารย์สิรี ชัยเสรี รักษาการแทนผู้อำนวยการสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร ลงนามเป็นสักขีพยาน ณ ห้องประชุมกำพล อดุลวิทย์ ชั้น 2 อาคารสารนิเทศ 50 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

          นายสหรัฐ กล่าวว่า ตามแผน PDP 2015 ที่จะมีการเพิ่มสัดส่วนการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนให้ได้ร้อยละ 20 – 23 (หรือประมาณ 19,600 เมกะวัตต์) ในปี 2579 จากปัจจุบันการผลิตไฟฟ้าจากชีวมวลอยู่ที่ร้อยละ 8 โดยเชื้อเพลิงชีวมวลเป็นตัวแปรสำคัญในการเพิ่มสัดส่วนการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน การพัฒนาพืชโตเร็วเพื่อเป็นเชื้อเพลิงชีวมวลในการผลิตไฟฟ้าจึงจำเป็นต้องหาความร่วมมือ โดย กฟผ. ได้ขอให้มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์พัฒนาพันธุ์พืชที่เหมาะสมเพื่อใช้เป็นเชื้อเพลิงในการผลิตไฟฟ้า นับเป็นความร่วมมือของสองหน่วยงานในการพัฒนาพลังงานหมุนเวียนต่อไปในอนาคต

20170908-MIS02-03

          ดร.จงรัก กล่าวว่า ประเทศไทยเป็นประเทศเกษตรกรรม จึงมีศักยภาพเพียงพอในการเพิ่มผลผลิตชีวมวลเพื่อผลิตไฟฟ้าหากมีการบริหารจัดการที่ดี ในส่วนของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มีความพร้อมและมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้มีส่วนขับเคลื่อนการพัฒนาพลังงานทดแทนร่วมกับภาครัฐและเอกชน

20170908-MIS02-04

          การลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือดังกล่าว มีระยะเวลา 5 ปี เพื่อศึกษาข้อมูลด้านพื้นที่ที่เหมาะสมสำหรับปลูกพืชชีวมวลและการจัดทำแปลงปลูก รวมทั้งจัดหาพันธุ์พืชพลังงานที่ให้ผลผลิตสูงสำหรับปลูกพืชชีวมวล และศึกษาข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยได้ตกลงร่วมกันที่จะวางแผนบริหารชีวมวลเพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าอย่างยั่งยืนตามแนวทางประชารัฐ คือการมีส่วนร่วมระหว่างภาครัฐ เอกชน และชุมชน