บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน) หรือ เอ็กโก กรุ๊ป ประกาศแต่งตั้งนายจักษ์กริช พิบูลย์ไพโรจน์ ดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการใหญ่ ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2560

20170926 MIS01 01

          นายจักษ์กริชจะเข้ารับตำแหน่งกรรมการผู้จัดการใหญ่ของเอ็กโก กรุ๊ป ในวันที่ 1 ตุลาคม 2560 แทนนายชนินทร์ เชาวน์นิรัติศัย โดยจะรับผิดชอบและสานต่อภารกิจสำคัญ ได้แก่ การแสวงหาโอกาสในการลงทุน การกำกับดูแลโรงไฟฟ้าในกลุ่มเอ็กโกให้มีประสิทธิภาพสูงสุด และการบริหารจัดการโครงการที่อยู่ระหว่างก่อสร้างให้แล้วเสร็จตามเป้าหมาย

          ปัจจุบัน นายจักษ์กริชดำรงตำแหน่งรองผู้ว่าการพัฒนาธุรกิจ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) และ มีประสบการณ์ด้านการพัฒนาประสิทธิภาพและบริหารจัดการโรงไฟฟ้ามาอย่างยาวนาน นายจักษ์กริชสาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมเครื่องกล จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และผ่าน การฝึกอบรมหลักสูตรผู้บริหารระดับสูงจากสถาบันชั้นนำทั้งในประเทศและต่างประเทศ