หนังสือพลังแผ่นดิน

      การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จัดทำหนังสือ พลังแผ่นดิน เล่มนี้ ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ ด้วยความจงรักภักดีเป็นล้นพ้น ที่ทรงไว้วางพระราชหฤทัยให้สนองงานในด้านต่าง ๆ ตามแนวพระราชดำริที่พระราชทาน ก่อเกิดประโยชน์เป็นอเนกประการและเป็นขุมพลังงานอันสำคัญของประเทศ ช่วยให้พสกนิกรชาวไทยอยู่ดีกินดีและพัฒนาชาติไทยให้รุ่งเรืองก้าวหน้าตลอดรัชสมัยตราบจนทุกวันนี้