โครงการก่อสร้างและปรับปรุงระบบส่งไฟฟ้า

section-head-development-project

1.โครงการที่ได้รับอนุมัติ (19 โครงการ)

โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ (14 โครงการ)

1) โครงการขยายระบบไฟฟ้าในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล ระยะที่ 2 (GBAS2)

 • เป็นโครงการต่อเนื่องจากโครงการขยายระบบไฟฟ้าในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล ระยะที่ 1
 • วงเงินลงทุนโครงการ 9,170 ล้านบาท
 • ประกอบด้วย งานก่อสร้างสายส่งความยาว 89.025 วงจร-กิโลเมตร งานก่อสร้างสถานีไฟฟ้าแรงสูงแห่งใหม่ 1 แห่ง งานขยายสถานีไฟฟ้าแรงสูง 6 แห่ง งานติดตั้งหม้อแปลง 10,600 เอ็มวีเอ งานติดตั้ง Capacitor Bank 672 เอ็มวีเออาร์ งานขยายระบบเบ็ดเตล็ด 23 งาน
 • ความก้าวหน้าของงานก่อสร้าง (ธันวาคม 2559) ร้อยละ 88.62
 • คาดว่าจะแล้วเสร็จในปี 2562

2) โครงการระบบส่งเพื่อรับซื้อไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าพลังน้ำเขื่อนน้ำงึม 3 และน้ำเทิน 1 (NNG3-NTN1)

 • เป็นโครงการเพื่อรับซื้อไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าพลังน้ำเขื่อนน้ำงึม 3 และน้ำเทิน 1 และหรือโครงการโรงไฟฟ้าอื่น ๆ ที่มีศักยภาพใน สปป.ลาว วงเงินลงทุนโครงการ 16,337.600 ล้านบาท
 • ประกอบด้วย งานก่อสร้างสายส่งความยาว 1,004.832 วงจร-กิโลเมตร งานก่อสร้างสถานีไฟฟ้าแรงสูงแห่งใหม่ 1 แห่ง งานขยายสถานีไฟฟ้าแรงสูง 3 แห่ง งานติดตั้งหม้อแปลง 4,000 เอ็มวีเอ งานติดตั้ง Capacitor Bank 770 เอ็มวีเออาร์ งานขยายระบบเบ็ดเตล็ด 2 งาน
 • ความก้าวหน้าของงานก่อสร้าง (ธันวาคม 2559) ร้อยละ 85.03
 • คาดว่าจะแล้วเสร็จในปี 2561

3) โครงการระบบส่งเพื่อรับซื้อไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนรายใหญ่ (IPPP)

 • เป็นโครงการก่อสร้างระบบส่งเพื่อรับซื้อไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนรายใหญ่ จำนวน 4 โครงการย่อย รวมกำลังการผลิตประมาณ 4,400 เมกะวัตต์
 • วงเงินลงทุนโครงการ 7,985 ล้านบาท*
 • ประกอบด้วย งานก่อสร้างสายส่งความยาว 169.400 วงจร-กิโลเมตร งานก่อสร้างสถานีไฟฟ้าแรงสูงแห่งใหม่ 2 แห่ง งานขยายสถานีไฟฟ้าแรงสูง 6 แห่ง งานติดตั้งหม้อแปลง 1,000 เอ็มวีเอ งานขยายระบบเบ็ดเตล็ด 4 งาน
 • ความก้าวหน้าของงานก่อสร้าง (ธันวาคม 2559) ร้อยละ 76.84
 • เลื่อนกำหนดแล้วเสร็จออกไปจนกว่าจะมีความชัดเจนของโครงการระบบส่งไฟฟ้าเพื่อรับซื้อไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าพลังความร้อนของบริษัท National Power Supply จำกัด
ความก้าวหน้าของงานก่อสร้างระบบส่งไฟฟ้าแต่ละโครงการย่อยเป็นดังนี้
 • งานก่อสร้างระบบส่งไฟฟ้าเพื่อรับซื้อไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าพลังความร้อนของบริษัท Gheco-One จำกัด งานก่อสร้างแล้วเสร็จเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 2556
 • งานก่อสร้างระบบส่งไฟฟ้าเพื่อรับซื้อไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าพลังความร้อนของบริษัท National Power Supply จำกัด (โครงการยังไม่ได้ลงนามสัญญาซื้อขายไฟฟ้า (PPA) อยู่ระหว่างรอ ครม. อนุมัติการระงับข้อพิพาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการ และความเห็นชอบ EHIA ฉบับใหม่)
 • งานก่อสร้างระบบส่งไฟฟ้าเพื่อรับซื้อไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าพลังความร้อนของบริษัท Gulf JP UT จำกัด งานก่อสร้างแล้วเสร็จเมื่อเดือนสิงหาคม 2557
 • งานก่อสร้างระบบส่งไฟฟ้าเพื่อรับซื้อไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าพลังความร้อนของบริษัท Gulf JP NS จำกัด งานก่อสร้างแล้วเสร็จเมื่อเดือนพฤษภาคม 2558

* มีการเปลี่ยนแปลงราคางานก่อสร้างระบบส่งของโรงไฟฟ้าบริษัท Siam Energy จำกัด (ชื่อใหม่ โรงไฟฟ้าพลังความร้อนของบริษัท Gulf JP UT จำกัด) จากเดิม 1,702 ล้านบาท เป็น 1,050 ล้านบาท ทำให้วงเงินลงทุนโครงการเปลี่ยนแปลงจาก 7,985 ล้านบาท เป็น 7,025 ล้านบาท)

4) โครงการปรับปรุงและขยายระบบส่งไฟฟ้าที่เสื่อมสภาพตามอายุการใช้งาน ระยะที่ 1 : ส่วนสถานีไฟฟ้าแรงสูง (RSP1)

 • วงเงินลงทุนโครงการ 3,815 ล้านบาท
 • ประกอบด้วย งานปรับปรุงสถานีไฟฟ้าแรงสูง 15 แห่ง งานติดตั้งหม้อแปลง 2,825 เอ็มวีเอ งานติดตั้ง Capacitor Bank 124.35 เอ็มวีเออาร์ งานขยายระบบเบ็ดเตล็ด 1 งาน
 • ความก้าวหน้าของงานก่อสร้าง (ธันวาคม 2559) ร้อยละ 65.40
 • คาดว่าจะแล้วเสร็จในปี 2562

5) โครงการขยายระบบส่งไฟฟ้าหลักเพื่อรองรับโรงไฟฟ้าผู้ผลิตเอกชนรายเล็กระบบ Cogeneration ตามระเบียบการรับซื้อไฟฟ้าปี 2553 (SPPC)

 • วงเงินลงทุนโครงการ 10,610 ล้านบาท
 • ประกอบด้วย งานก่อสร้างสายส่งและปรับปรุงสายส่งที่เกี่ยวข้อง ความยาว 524.476 วงจร-กิโลเมตร งานก่อสร้างสถานีไฟฟ้าแรงสูงแห่งใหม่ 1 แห่ง งานขยายสถานีไฟฟ้าแรงสูง 3 แห่ง งานติดตั้งหม้อแปลง 2,900 เอ็มวีเอ งานขยายระบบเบ็ดเตล็ด 89 งาน
 • ความก้าวหน้าของงานก่อสร้าง (ธันวาคม 2559) ร้อยละ 67.71
 • คาดว่าจะแล้วเสร็จในปี 2562

6) โครงการปรับปรุงและขยายระบบส่งไฟฟ้าที่เสื่อมสภาพตามอายุการใช้งาน ระยะที่ 1: ส่วนสายส่งไฟฟ้าแรงสูง (RLP1)

 • วงเงินลงทุนโครงการ 9,850 ล้านบาท วงเงินลงทุนโครงการ 9,850 ล้านบาท
 • ประกอบด้วย งานก่อสร้างสายส่งความยาว 1,655.077 วงจร-กิโลเมตร งานขยายสถานีไฟฟ้าแรงสูง 13 แห่ง งานขยายระบบเบ็ดเตล็ด 20 งาน
 • ความก้าวหน้าของงานก่อสร้าง (ธันวาคม 2559) ร้อยละ 54.64
 • คาดว่าจะแล้วเสร็จในปี 2566

7) โครงการพัฒนาระบบส่งไฟฟ้าบริเวณจังหวัดเลยหนองบัวลำภู และขอนแก่น เพื่อรับซื้อไฟฟ้าจากโครงการใน สปป. ลาว (LNKP)

 • เป็นโครงการรับซื้อไฟฟ้าจากโครงการโรงไฟฟ้าพลังน้ำไซยะบุรี ปริมาณการรับซื้อไฟฟ้าที่ชายแดนไทย/สปป.ลาว ประมาณ 1,220 เมกะวัตต์
 • วงเงินลงทุนโครงการ 12,060 ล้านบาท
 • ประกอบด้วยงานก่อสร้างความยาว 469 วงจร-กิโลเมตร งานก่อสร้างสถานีไฟฟ้าแรงสูงแห่งใหม่ 2 แห่ง งานขยายสถานีไฟฟ้าแรงสูง 5 แห่ง งานติดตั้งหม้อแปลง 1,000 เอ็มวีเอ งานติดตั้ง Capacitor Bank 660 เอ็มวีเออาร์
 • ความก้าวหน้าของงานก่อสร้าง (ธันวาคม 2559) ร้อยละ 15.58
 • คาดว่าจะแล้วเสร็จในปี 2561

8) โครงการปรับปรุงและขยายระบบส่งไฟฟ้าที่เสื่อมสภาพตามอายุการใช้งาน ระยะที่ 2 (RTS2)

 • เป็นโครงการปรับปรุงและขยายระบบส่งไฟฟ้าที่เสื่อมสภาพตามอายุการใช้งาน ต่อจากโครงการปรับปรุงและขยายระบบส่งไฟฟ้าที่เสื่อมสภาพตามอายุการใช้งาน ระยะที่ 1 เพื่อลดปัญหาความสูญเสียที่เกิดจากไฟฟ้าดับ เนื่องจากอุปกรณ์ระบบไฟฟ้าภายในสถานีไฟฟ้าแรงสูงหรือสายส่งเกิดชำรุด หรือเสียหายจากสภาพอายุการใช้งานมานาน เพิ่มความสามารถของสถานีไฟฟ้าแรงสูงและสายส่งที่เสื่อมสภาพตามอายุการใช้งานให้จ่ายไฟได้อย่างต่อเนื่อง มีประสิทธิภาพ และเพิ่มระดับความมั่นคงเชื่อถือได้ของระบบไฟฟ้า
 • วงเงินลงทุนโครงการ 21,900 ล้านบาท
 • ประกอบด้วยงานปรับปรุงและขยายระบบส่ง ความยาว 1,346.720 วงจร-กิโลเมตร และงานขยายสถานีไฟฟ้าแรงสูงจำนวน 31 แห่ง งานติดตั้งหม้อแปลง 5,221.50 เอ็มวีเอ งานติดตั้ง Capacitor Bank 928.90 เอ็มวีเออาร์ และงานติดตั้ง Static Var Compensator (SVC) Inductive 100 เอ็มวีเออาร์ / Capacitive 300 เอ็มวีเออาร์ งานขยายระบบเบ็ดเตล็ด 63 งาน
 • ความก้าวหน้าของงานก่อสร้าง (ธันวาคม 2559) ร้อยละ 6.17
 • คาดว่าจะแล้วเสร็จในปี 2565

9) โครงการพัฒนาระบบส่งไฟฟ้าบริเวณจังหวัดอุบลราชธานียโสธร และอำนาจเจริญ เพื่อรับซื้อไฟฟ้าจากโครงการใน สปป. ลาว (UYAP)

 • เป็นโครงการเพื่อรับซื้อไฟฟ้าจากโครงการโรงไฟฟ้าพลังน้ำเขื่อนเซเปียน-เซน้ำน้อย กำลังผลิต 130 เมกะวัตต์ จำนวน 3 เครื่อง เพื่อรองรับกำลังผลิตเพิ่มเติมจากโครงการโรงไฟฟ้าอื่น ๆ ที่มีศักยภาพบริเวณภาคใต้ของ สปป. ลาว
 • วงเงินลงทุนโครงการ 7,300 ล้านบาท
 • ประกอบด้วย งานก่อสร้างสายส่ง ความยาว 517.010 วงจร-กิโลเมตร งานก่อสร้างสถานีไฟฟ้า แรงสูงแห่งใหม่ 1 แห่ง งานขยายสถานีไฟฟ้าแรงสูง 4 แห่ง งานติดตั้งหม้อแปลง 400 เอ็มวีเอ
 • ความก้าวหน้าของงานก่อสร้าง (ธันวาคม 2559) ร้อยละ 3.21
 • คาดว่าจะแล้วเสร็จในปี 2561

10) โครงการปรับปรุงระบบส่งไฟฟ้าบริเวณภาคตะวันออกเพื่อเสริมความมั่นคงระบบไฟฟ้า (TIPE)

 • เป็นโครงการปรับปรุงระบบส่งไฟฟ้าบริเวณภาคตะวันออก ช่วยเสริมความมั่นคงระบบไฟฟ้าให้การส่งจ่ายพลังงานไฟฟ้ามีความต่อเนื่องและเพียงพอต่อความต้องการไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้น อีกทั้งรองรับโรงไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้น ส่งเสริมการขยายตัวของอุตสาหกรรมและธุรกิจการท่องเที่ยวในภาคตะวันออกของไทย ซึ่งมีความสำคัญด้านเศรษฐกิจของประเทศ
 • วงเงินลงทุนโครงการ 12,000 ล้านบาท
 • ประกอบด้วย งานก่อสร้างสายส่งความยาว469.664 วงจร-กิโลเมตร งานก่อสร้างสถานีไฟฟ้าแรงสูงแห่งใหม่ 3 แห่ง งานขยายสถานีไฟฟ้าแรงสูง 1 แห่ง งานติดตั้งหม้อแปลง 3,000 เอ็มวีเอ งานขยายระบบเบ็ดเตล็ด 8 งาน
 • ความก้าวหน้าของงานก่อสร้าง (ธันวาคม 2559) ร้อยละ 4.63
 • คาดว่าจะแล้วเสร็จในปี 2563

11) โครงการขยายระบบไฟฟ้าในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล ระยะที่ 3 (GBA3)

 • เป็นโครงการต่อเนื่องจากโครงการขยายระบบไฟฟ้าในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล ระยะที่ 2 เพื่อสนองความต้องการไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้นในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล ซึ่งเป็นเขตที่มีความต้องการไฟฟ้าสูง และเป็นเขตเศรษฐกิจสำคัญที่สุดของประเทศ อีกทั้งเสริมความมั่นคงระบบไฟฟ้าของประเทศไทย
 • วงเงินลงทุนโครงการ12,100 ล้านบาท
 • ประกอบด้วย งานก่อสร้างและปรับปรุงสายส่งความยาว 176.030 วงจร-กิโลเมตร งานก่อสร้างสถานีไฟฟ้าแรงสูงแห่งใหม่ 2 แห่ง งานขยายสถานีไฟฟ้าแรงสูง 1 แห่ง งานติดตั้งหม้อแปลง 10,200 เอ็มวีเอ งานติดตั้ง Capacitor Bank 96 เอ็มวีเออาร์ งานขยายระบบเบ็ดเตล็ด 10 งาน
 • ความก้าวหน้าของงานก่อสร้าง (ธันวาคม 2559) ร้อยละ 23.98
 • คาดว่าจะแล้วเสร็จในปี 2563

12) โครงการขยายระบบส่งไฟฟ้า ระยะที่ 12 (TS12)

 • เป็นโครงการต่อเนื่องจากโครงการขยายระบบส่งไฟฟ้า ระยะที่ 11
 • วงเงินลงทุนโครงการ 60,000 ล้านบาท
 • ประกอบด้วย งานก่อสร้างสายส่งความยาว 3,127.927 วงจร-กิโลเมตร งานก่อสร้างสถานีไฟฟ้าแรงสูงแห่งใหม่ 7 แห่ง งานขยายสถานีไฟฟ้าแรงสูง 75 แห่ง งานติดตั้งหม้อแปลง 25,700 เอ็มวีเอ งานติดตั้ง Capacitor Bank 1,770 เอ็มวีเออาร์ งานติดตั้ง Static Var Compensator (SVC) Inductive 50 เอ็มวีเออาร์ / Capacitive 100 เอ็มวีเออาร์ งานขยายระบบเบ็ดเตล็ด 167 งาน
 • ความก้าวหน้าของงานก่อสร้าง (ธันวาคม 2559) ร้อยละ 3.92
 • คาดว่าจะแล้วเสร็จในปี 2564

13) โครงการปรับปรุงระบบส่งไฟฟ้าบริเวณภาคตะวันตก และภาคใต้เพื่อเสริมความมั่นคงระบบไฟฟ้า (TIWS)

 • เป็นโครงการปรับปรุงระบบส่งไฟฟ้าบริเวณภาคตะวันตกและภาคใต้ เพื่อเสริมความมั่นคงระบบไฟฟ้าโดยการก่อสร้างสายส่ง 500 กิโลโวลต์ พร้อมทั้งปรับปรุงระบบส่ง 230 กิโลโวลต์ เพิ่มเติม ครอบคลุมการจ่ายไฟฟ้าให้พื้นที่ภาคใต้ในระยะยาว เพื่อส่งกำลังไฟฟ้าจากภาคตะวันตก ภาคกลาง ไปยังภาคใต้ได้เพิ่มมากขึ้น ส่งเสริมการขยายตัวของภาคธุรกิจ อุตสาหกรรม และการท่องเที่ยวในภาคใต้ รวมทั้งแก้ไขปัญหาไฟฟ้าดับในพื้นที่ภาคใต้
 • วงเงินลงทุนโครงการ 63,200 ล้านบาท
 • ประกอบด้วย งานก่อสร้างสายส่งความยาว 2,192 วงจร-กิโลเมตร งานก่อสร้างสถานีไฟฟ้าแรงสูงแห่งใหม่ 1 แห่ง งานขยายสถานีไฟฟ้าแรงสูง 8 แห่ง งานติดตั้งหม้อแปลง 4,000 เอ็มวีเอ งานติดตั้ง Capacitor Bank 2,120 เอ็มวีเออาร์ งานติดตั้ง Static Var Compensator (SVC) Inductive 50 เอ็มวีเออาร์ / Capacitive 250 เอ็มวีเออาร์ งานขยายระบบเบ็ดเตล็ด 10 งาน
 • ความก้าวหน้าของงานก่อสร้าง (ธันวาคม 2559) ร้อยละ 0.07
 • คาดว่าจะแล้วเสร็จในปี 2565

14) ระบบส่งสำหรับโครงการโรงไฟฟ้าเพื่อทดแทนโรงไฟฟ้าแม่เมาะ เครื่องที่ 4-7 (MMR1)

 • เป็นโครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังความร้อนใหม่ทดแทนโรงไฟฟ้าเดิมซึ่งมีอายุการใช้งานมากกว่า 25 ปี เพื่อรองรับความต้องการใช้ไฟฟ้าของประเทศและรักษาความมั่นคงของระบบไฟฟ้า อีกทั้งเป็นการสนองนโยบายรัฐบาลด้านการใช้เชื้อเพลิงที่มีอยู่ภายในประเทศให้เกิดประโยชน์สูงสุด กำลังผลิตประมาณ 600 เมกะวัตต์
 • วงเงินลงทุนสำหรับระบบส่งไฟฟ้า 360 ล้านบาท
 • ประกอบด้วย งานก่อสร้างสายส่งไฟฟ้าใต้ดิน 230 กิโลโวลต์ จากลานไกไฟฟ้าของโรงไฟฟ้า – สถานีไฟฟ้าแรงสูง 230 กิโลโวลต์ แม่เมาะ 3 ระยะทาง 3.400 วงจร-กิโลเมตร และงานก่อสร้างขยายสถานีไฟฟ้าแรงสูงแม่เมาะ 3
 • ความก้าวหน้าของงานก่อสร้าง (ธันวาคม 2559) ร้อยละ 8.00
 • คาดว่าจะแล้วเสร็จในปี 2560

โครงการที่ยังไม่เริ่มดำเนินการ (5 โครงการ)

1) ระบบส่งไฟฟ้าสำหรับโครงการกังหันลมผลิตไฟฟ้าลำตะคอง ระยะที่ 2 (LKW2)

 • เป็นโครงการต่อเนื่องจากโครงการกังหันลมผลิตไฟฟ้าลำตะคอง ระยะที่ 1
 • วงเงินลงทุนสำหรับระบบส่งไฟฟ้า 265 ล้านบาท
 • ประกอบด้วยงานก่อสร้างสถานีไฟฟ้าแรงสูงแห่งใหม่ 1 แห่ง และงานก่อสร้างเชื่อมโยงสายส่งที่เกี่ยวข้อง
 • กำหนดเริ่มงานในปี 2560 คาดว่าจะแล้วเสร็จในปี 2561

2) โครงการระบบส่งไฟฟ้าเพื่อรับซื้อไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าพลังความร้อนมายกก (MKTP)

 • เป็นโครงการรองรับการซื้อไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าพลังความร้อนมายกก ในสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา ปริมาณพลังงานไฟฟ้าที่ขายให้ กฟผ. (บริเวณชายแดน) ประมาณ 369 เมกะวัตต์ ผ่านสายส่ง 230 กิโลโวลต์ จากโรงไฟฟ้าพลังความร้อนมายกก ผ่านชายแดนไทย/พม่า (จังหวัดเชียงราย) มายังสถานีไฟฟ้าแรงสูงแม่จัน และก่อสร้างสายส่ง 230 กิโลโวลต์ จากสถานีไฟฟ้าแรงสูงแม่จัน ไปยังสถานีไฟฟ้าแรงสูงเชียงราย ความยาว 220 วงจร-กิโลเมตร งานก่อสร้างขยายสถานีไฟฟ้าแรงสูง 2 แห่ง งานติดตั้งหม้อแปลง 400 เอ็มวีเอ
 • วงเงินลงทุนโครงการ 2,740 ล้านบาท กำลังผลิต 405 เมกะวัตต์
 • ขณะนี้ การเจรจาสัญญาซื้อขายไฟฟ้า (Power Purchase Agreement) ยังไม่สามารถบรรลุข้อตกลงที่จะลงนาม PPA ได้ และ Tariff MOU ได้หมดอายุเมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2554 จึงอยู่ระหว่างชะลอการดำเนินงานก่อสร้าง จนกว่าจะมีความชัดเจนในการตกลง Tariff MOU

3) โครงการปรับปรุงระบบส่งไฟฟ้าบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคเหนือตอนล่าง ภาคกลาง และกรุงเทพมหานคร เพื่อเสริมความมั่นคงระบบไฟฟ้า (TIEC)

 • เป็นโครงการปรับปรุงระบบส่งไฟฟ้าเพื่อรองรับโครงการพลังงานทดแทนและทางเลือกตามแผนการพัฒนาพลังงานทดแทนฯ ของรัฐบาล และรองรับระบบโครงข่ายไฟฟ้าอาเซียน (ASEAN Power Grid : APG)
 • วงเงินลงทุนโครงการ 94,040 ล้านบาท
 • ประกอบด้วยงานก่อสร้างสายส่งความยาว 2,645 วงจร-กิโลเมตร งานขยายสถานีไฟฟ้าแรงสูง 14 แห่ง งานติดตั้งหม้อแปลง 12,000 เอ็มวีเอ งานติดตั้ง Capacitor Bank 2,420 เอ็มวีเออาร์ งานติดตั้ง Static Var Compensator (SVC) Inductive 600 เอ็มวีเออาร์ / Capacitive 1,800 เอ็มวีเออาร์ งานขยายระบบเบ็ดเตล็ด 2 งาน
 • กำหนดเริ่มงานในปี 2560 คาดว่าจะแล้วเสร็จในปี 2566

4) โครงการปรับปรุงระบบส่งไฟฟ้าบริเวณภาคเหนือตอนบนเพื่อเสริมความมั่นคงระบบไฟฟ้า (TIPN)

 • วงเงินลงทุนโครงการ 12,240 ล้านบาท
 • ประกอบด้วยงานก่อสร้างสายส่งความยาว 453.100 วงจร-กิโลเมตร งานขยายสถานีไฟฟ้าแรงสูง 6 แห่ง งานติดตั้งหม้อแปลง 2,600 เอ็มวีเอ งานติดตั้ง Capacitor Bank 220 เอ็มวีเออาร์ งานขยายระบบเบ็ดเตล็ด 1 งาน
 • กำหนดเริ่มงานในปี 2560 คาดว่าจะแล้วเสร็จในปี 2564

5) แผนระบบส่งเชื่อมต่อจุดใหม่ระหว่างสถานีไฟฟ้าแรงสูงสุไหงโก-ลก ของ กฟผ. กับสถานีไฟฟ้าแรงสูงRantau Panjang ของบริษัท Tenaga Nasional Berhad จำกัด (SUKP)

 • เป็นโครงการเสริมความมั่นคงระบบไฟฟ้าให้แก่จังหวัดนราธิวาส โดยเพิ่มการรับไฟฟ้าจากประเทศมาเลเซีย และส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศไทยและประเทศมาเลเซีย
 • วงเงินลงทุนสำหรับระบบส่งไฟฟ้า 535 ล้านบาท
 • ทั้งนี้ จะเริ่มดำเนินการก่อสร้างโครงการฯ เมื่อบรรลุข้อตกลง Interconnection Agreement ระหว่าง กฟผ. และบริษัท Tenaga Nasional Berhad จำกัด

 

2.โครงการที่อยู่ระหว่างขออนุมัติดำเนินการ (4 โครงการ)

1) โครงการปรับปรุงระบบส่งไฟฟ้าบริเวณภาคใต้ตอนล่างเพื่อเสริมความมั่นคงระบบไฟฟ้า

 • เป็นโครงการเสริมความเชื่อถือได้ของระบบไฟฟ้าหลักตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานี ลงไปทางจังหวัดสงขลา และบริเวณภาคใต้ตอนล่าง เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากปัญหาไฟฟ้าดับในพื้นที่ภาคใต้ตอนล่างระยะยาว ให้รองรับความต้องการไฟฟ้าของภาคที่อยู่อาศัย ธุรกิจ อุตสาหกรรมและการท่องเที่ยงในภาคใต้รวมทั้งรองรับระบบโครงข่ายไฟฟ้าอาเซียน (APG) และการรับซื้อไฟฟ้าจากประเทศเพื่อนบ้าน
 • วงเงินลงทุนโครงการ 35,400 ล้านบาท
 • ประกอบด้วยงานก่อสร้างสายส่งความยาว 1,421 วงจร-กิโลเมตร งานก่อสร้างสถานีไฟฟ้าแรงสูงแห่งใหม่ 1 แห่ง งานขยายสถานีไฟฟ้าแรงสูง 10 แห่ง งานติดตั้งหม้อแปลง 4,000 เอ็มวีเอ งานติดตั้ง Capacitor Bank 1,100 เอ็มวีเออาร์

2) ระบบส่งสำหรับโครงการโรงไฟฟ้าถ่านหินเทพา

 • วงเงินลงทุนโครงการ 7,480 ล้านบาท
 • ประกอบด้วย งานก่อสร้างสายส่งความยาว 150 วงจร-กิโลเมตร งานก่อสร้างสถานีไฟฟ้าแรงสูงแห่งใหม่ 1 แห่ง งานขยายสถานีไฟฟ้าแรงสูง 4 แห่ง งานติดตั้ง Capacitor Bank 432 เอ็มวีเออาร์ งานติดตั้ง Static Var Compensator (SVC) Inductive 300 เอ็มวีเออาร์/Capacitive 900 เอ็มวีเออาร์

3) ระบบส่งไฟฟ้าสำหรับโครงการโรงไฟฟ้าบางปะกง

 • วงเงินลงทุนโครงการ 784.400 ล้านบาท
 • ประกอบด้วยงานก่อสร้างสายส่ง 230 กิโลโวลต์ (Underground Cable) จากลานไกไฟฟ้าของโครงการฯ หน่วยการผลิตที่ 1 และหน่วยการผลิตที่ 2 ไปยังสถานีไฟฟ้าแรงสูงบางปะกง ความยาว 1.600 วงจร-กิโลเมตร
 • โดยใช้ระยะเวลาเตรียมงานจนก่อสร้างแล้วเสร็จ ประมาณ 34 เดือน

4) ระบบส่งสำหรับโครงการทดแทนโรงไฟฟ้าพระนครใต้ ระยะที่ 1 และ ระยะที่ 2

 • โครงการทดแทนโรงไฟฟ้าพระนครใต้ ระยะที่ 1 และ ระยะที่ 2 สร้างขึ้นเพื่อทดแทนโรงไฟฟ้าพระนครใต้ เครื่องที่ 1-5 เพื่อช่วยเสริมให้ระบบไฟฟ้าในเขตนครหลวงโซนตะวันออก และโซนตะวันตก มีเสถียรภาพมากยิ่งขึ้น โครงการทดแทนโรงไฟฟ้าพระนครใต้ ระยะที่ 1
 • วงเงินลงทุนโครงการ 33,590 ล้านบาท
 • จะดำเนินการได้เมื่อรายงาน EHIA ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (กก.วล.)
 • ส่วนโครงการทดแทนโรงไฟฟ้าพระนครใต้ ระยะที่ 2 วงเงินลงทุนโครงการ 37,120 ล้านบาท อยู่ระหว่างการพิจารณาผังโครงการใหม่ เพื่อเป็นแผนสำรองกรณีที่ไม่สามารถจัดซื้อที่ดินเพิ่มเติมได้