โครงการก่อสร้างและปรับปรุงระบบส่งไฟฟ้า

section-head-development-project

1.โครงการที่ได้รับอนุมัติ (20 โครงการ)

โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ (16 โครงการ)

1) โครงการขยายระบบไฟฟ้าในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล ระยะที่ 2 (GBAS2)

 • เป็นโครงการต่อเนื่องจากโครงการขยายระบบไฟฟ้าในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล ระยะที่ 1
 • วงเงินลงทุนโครงการ 9,170 ล้านบาท
 • ประกอบด้วย งานก่อสร้างสายส่งความยาว 90.30 วงจร-กิโลเมตร งานก่อสร้างสถานีไฟฟ้าแรงสูงแห่งใหม่ 1 แห่ง งานขยายสถานีไฟฟ้าแรงสูง 6 แห่ง งานติดตั้งหม้อแปลง 10,000 เอ็มวีเอ งานติดตั้ง Capacitor Bank 624 เอ็มวีเออาร์ งานขยายระบบเบ็ดเตล็ด 12 งาน
 • ความก้าวหน้าของงานก่อสร้าง (ธันวาคม 2561) ร้อยละ 88.96
 • คาดว่าจะแล้วเสร็จในปี 2564

2) โครงการระบบส่งเพื่อรับซื้อไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าพลังน้ำเขื่อนน้ำงึม 3 และน้ำเทิน 1 (NNG3-NTN1)

 • เป็นโครงการเพื่อรับซื้อไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าพลังน้ำเขื่อนน้ำงึม 3 และน้ำเทิน 1 และหรือโครงการโรงไฟฟ้าอื่น ๆ ที่มีศักยภาพใน สปป.ลาว วงเงินลงทุนโครงการ 16,337.600 ล้านบาท
 • ประกอบด้วย งานก่อสร้างสายส่งความยาว 1,004.832 วงจร-กิโลเมตร งานก่อสร้างสถานีไฟฟ้าแรงสูงแห่งใหม่ 1 แห่ง งานขยายสถานีไฟฟ้าแรงสูง 3 แห่ง งานติดตั้งหม้อแปลง 4,000 เอ็มวีเอ งานติดตั้ง Capacitor Bank 770 เอ็มวีเออาร์ งานขยายระบบเบ็ดเตล็ด 2 งาน
 • ความก้าวหน้าของงานก่อสร้าง (ธันวาคม 2560) ร้อยละ 92.88
 • แล้วเสร็จในปี 2561

3) โครงการระบบส่งเพื่อรับซื้อไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนรายใหญ่ (IPPP)

 • เป็นโครงการก่อสร้างระบบส่งเพื่อรับซื้อไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนรายใหญ่ จำนวน 4 โครงการย่อย รวมกำลังการผลิตประมาณ 4,400 เมกะวัตต์
 • วงเงินลงทุนโครงการ 7,985 ล้านบาท*
 • ประกอบด้วย งานก่อสร้างสายส่งความยาว 169.400 วงจร-กิโลเมตร งานก่อสร้างสถานีไฟฟ้าแรงสูงแห่งใหม่ 2 แห่ง งานขยายสถานีไฟฟ้าแรงสูง 6 แห่ง งานติดตั้งหม้อแปลง 1,000 เอ็มวีเอ งานขยายระบบเบ็ดเตล็ด 4 งาน
 • ความก้าวหน้าของงานก่อสร้าง (ธันวาคม 2559) ร้อยละ 76.84
 • เลื่อนกำหนดแล้วเสร็จออกไปจนกว่าจะมีความชัดเจนของโครงการระบบส่งไฟฟ้าเพื่อรับซื้อไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าพลังความร้อนของบริษัท National Power Supply จำกัด

* ความก้าวหน้าของงานก่อสร้างระบบส่งไฟฟ้าแล้วเสร็จ 3 โครงการย่อย คงเหลือ 1 โครงการย่อย ได้แก่ งานก่อสร้างระบบส่งไฟฟ้าเพื่อรับซื้อไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าพลังความร้อนของบริษัท National Power Supply จำกัด (โครงการยังไม่ได้ลงนามสัญญาซื้อขายไฟฟ้า (PPA) และมีกำหนดระยะเวลาที่จะได้รับความเห็นชอบรายงาน EHIA ภายในเดือนพฤษภาคม 2564

4) โครงการปรับปรุงและขยายระบบส่งไฟฟ้าที่เสื่อมสภาพตามอายุการใช้งาน ระยะที่ 1 : ส่วนสถานีไฟฟ้าแรงสูง (RSP1)

 • เนื่องด้วยอุปกรณ์ไฟฟ้าและโครงสร้างอาคาร ภายในสถานีไฟฟ้าแรงสูง (สฟ.) ของ กฟผ. จำนวนมากมีอายุ การใช้งานมานาน จึงเสื่อมสภาพและมีความเสี่ยงที่จะเกิด ความไม่พร้อมในการจ่ายไฟฟ้าได้ กฟผ. จึงมีนโยบายให้ จัดทำแผนงานปรับปรุง/เปลี่ยนทดแทน หรือเพิ่มเติมอุปกรณ์ ระบบส่งไฟฟ้าและอาคารควบคุมต่าง ๆ ใน สฟ. ที่มีอายุการใช้ งานมานานเพื่อให้อุปกรณ์ระบบส่งไฟฟ้าดังกล่าวมีความพร้อมจ่าย (Availability) ความเชื่อถือได้ (Reliability) และความมั่นคง ระบบไฟฟ้า (Security)
 • วงเงินลงทุนโครงการ 3,815 ล้านบาท
 • ประกอบด้วย งานปรับปรุงสถานีไฟฟ้าแรงสูง 15 แห่ง
 • ความก้าวหน้าของงานก่อสร้าง (ธันวาคม 2561) ร้อยละ 82.68
 • คาดว่าจะแล้วเสร็จในปี 2564

5) โครงการขยายระบบส่งไฟฟ้าหลักเพื่อรองรับโรงไฟฟ้าผู้ผลิตเอกชนรายเล็กระบบ Cogeneration ตามระเบียบการรับซื้อไฟฟ้าปี 2553 (SPPC)

 • เป็นโครงการเพื่อรับซื้อไฟฟ้าจากผู้ผลิตรายเล็กระบบ Cogeneration
 • วงเงินลงทุนโครงการ 10,610 ล้านบาท
 • ประกอบด้วย งานก่อสร้างสายส่งความยาว 490 วงจร-กิโลเมตร งานก่อสร้างสถานีไฟฟ้าแรงสูงแห่งใหม่ 1 แห่ง งานขยาย สถานีไฟฟ้าแรงสูง 72 แห่ง งานติดตั้งหม้อแปลง 2,500 เอ็มวีเอ
 • ความก้าวหน้าของงานก่อสร้าง (ธันวาคม 2561) ร้อยละ 91.78
 • คาดว่าจะแล้วเสร็จในปี 2563

6) โครงการปรับปรุงและขยายระบบส่งไฟฟ้าที่เสื่อมสภาพตามอายุการใช้งาน ระยะที่ 1: ส่วนสายส่งไฟฟ้าแรงสูง (RLP1)

 • เป็นโครงการปรับปรุงและขยายสายส่ง กฟผ. ทั่วประเทศ ที่เสื่อมสภาพตามการใช้งาน ซึ่งมีอายุการใช้งานมานาน ทำให้มีความเสี่ยงที่จะเกิดความไม่พร้อมในการจ่ายไฟฟ้าได้
 • วงเงินลงทุนโครงการ 9,850 ล้านบาท
 • ประกอบด้วย งานก่อสร้างปรับปรุงสายส่ง จำนวน 15 แนวสาย ความยาว 331 วงจร-กิโลเมตร งานก่อสร้างปรับปรุงและขยายสถานีไฟฟ้าแรงสูง 14 แห่ง
 • ความก้าวหน้าของงานก่อสร้าง (ธันวาคม 2561) ร้อยละ 86.63
 • คาดว่าจะแล้วเสร็จในปี 2569

7) โครงการพัฒนาระบบส่งไฟฟ้าบริเวณจังหวัดเลย หนองบัวลำภู และขอนแก่น เพื่อรับซื้อไฟฟ้าจากโครงการใน สปป. ลาว (LNKP)

 • เป็นโครงการก่อสร้างระบบส่งไฟฟ้าเพื่อรับซื้อ ไฟฟ้าจากโครงการโรงไฟฟ้าพลังน้ำเขื่อนไซยะบุรี และเพิ่มความมั่นคงระบบไฟฟ้า
 • วงเงินลงทุนโครงการ 12,060 ล้านบาท
 • ประกอบด้วย งานก่อสร้างสายส่งความยาว 505 วงจร-กิโลเมตร งานก่อสร้างสถานีไฟฟ้าแรงสูงแห่งใหม่ 3 แห่ง งานขยายสถานีไฟฟ้าแรงสูง 4 แห่ง งานติดตั้งหม้อแปลง 2,400 เอ็มวีเอ
 • ความก้าวหน้าของงานก่อสร้าง (ธันวาคม 2561) ร้อยละ 95.75
 • คาดว่าจะแล้วเสร็จในปี 2564

8) โครงการปรับปรุงและขยายระบบส่งไฟฟ้าที่เสื่อมสภาพตามอายุการใช้งาน ระยะที่ 2 (RTS2)

 • เป็นโครงการปรับปรุงและขยายสายส่งที่เสื่อมสภาพ ตามอายุการใช้งานต่อจากโครงการปรับปรุงและขยายระบบส่งไฟฟ้าที่เสื่อมสภาพตามอายุการใช้งาน ระยะที่ 1
 • วงเงินลงทุนโครงการประมาณ 21,900 ล้านบาท
 • ประกอบด้วย งานก่อสร้างปรับปรุงสายส่ง จำนวน 11 แนวสาย ความยาว 1,267 วงจร-กิโลเมตร งานก่อสร้างปรับปรุงและขยายสถานี ไฟฟ้าแรงสูง จำนวน 19 แห่ง
 • ความก้าวหน้าของงานก่อสร้าง (ธันวาคม 2561) ร้อยละ 36.92
 • คาดว่าจะแล้วเสร็จในปี 2566

9) โครงการพัฒนาระบบส่งไฟฟ้าบริเวณจังหวัดอุบลราชธานี ยโสธร และอำนาจเจริญ เพื่อรับซื้อไฟฟ้าจากโครงการใน สปป. ลาว (UYAP)

 • เป็นโครงการเพื่อรับซื้อไฟฟ้าจากโครงการโรงไฟฟ้าพลังน้ำเขื่อนเซเปียน-เซน้ำน้อย และเพิ่มความมั่นคงระบบไฟฟ้า
 • วงเงินลงทุนโครงการ 7,300 ล้านบาท
 • ประกอบด้วย งานก่อสร้างสายส่งความยาว 440 วงจร-กิโลเมตร งานก่อสร้าง สถานีไฟฟ้าแรงสูงแห่งใหม่ 1 แห่ง งานขยายสถานีไฟฟ้า แรงสูง 6 แห่ง งานติดตั้งหม้อแปลง 400 เอ็มวีเอ
 • ความก้าวหน้าของงานก่อสร้าง (ธันวาคม 2561) ร้อยละ 89.09
 • คาดว่าจะแล้วเสร็จในปี 2562

10) โครงการปรับปรุงระบบส่งไฟฟ้าบริเวณภาคตะวันออกเพื่อเสริมความมั่นคงระบบไฟฟ้า (TIPE)

 • เป็นโครงการปรับปรุงระบบส่งไฟฟ้าบริเวณภาคตะวันออก เพื่อช่วยเสริมความมั่นคงระบบไฟฟ้าให้การส่งจ่ายพลังงานไฟฟ้ามีความต่อเนื่องและเพียงพอต่อความต้องการไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้น อีกทั้งรองรับโรงไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้น ส่งเสริมการขยายตัวของอุตสาหกรรมและธุรกิจการท่องเที่ยวในภาคตะวันออกของไทย ซึ่งมีความสำคัญด้านเศรษฐกิจของประเทศ
 • วงเงินลงทุนโครงการ 12,000 ล้านบาท
 • ประกอบด้วย งานก่อสร้างสายส่งความยาว 469.664 วงจร-กิโลเมตร งานก่อสร้างสถานีไฟฟ้าแรงสูงแห่งใหม่ 3 แห่ง งานขยายสถานีไฟฟ้าแรงสูง 1 แห่ง งานติดตั้งหม้อแปลง 3,000 เอ็มวีเอ งานขยายระบบเบ็ดเตล็ด 8 งาน
 • ความก้าวหน้าของงานก่อสร้าง (ธันวาคม 2561) ร้อยละ 34.07
 • คาดว่าจะแล้วเสร็จในปี 2565

11) โครงการขยายระบบไฟฟ้าในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล ระยะที่ 3 (GBA3)

 • เป็นโครงการต่อเนื่องจากโครงการขยายระบบไฟฟ้าในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล ระยะที่ 2 เพื่อสนองความต้องการไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้นในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล ซึ่งเป็นเขตที่มีความต้องการไฟฟ้าสูง และเป็นเขตเศรษฐกิจสำคัญที่สุดของประเทศ อีกทั้งเสริมความมั่นคงระบบไฟฟ้าของประเทศไทย
 • วงเงินลงทุนโครงการ 12,100 ล้านบาท
 • ประกอบด้วย งานก่อสร้างและปรับปรุงสายส่งความยาว 176.030 วงจร-กิโลเมตร งานก่อสร้างสถานีไฟฟ้าแรงสูงแห่งใหม่ 2 แห่ง งานขยายสถานีไฟฟ้าแรงสูง 1 แห่ง งานติดตั้งหม้อแปลง 10,200 เอ็มวีเอ งานติดตั้ง Capacitor Bank 96 เอ็มวีเออาร์ งานขยายระบบเบ็ดเตล็ด 10 งาน
 • ความก้าวหน้าของงานก่อสร้าง (ธันวาคม 2561) ร้อยละ 49.39
 • คาดว่าจะแล้วเสร็จในปี 2564

12) โครงการขยายระบบส่งไฟฟ้า ระยะที่ 12 (TS12)

 • เป็นโครงการต่อเนื่องจากโครงการขยายระบบส่งไฟฟ้า ระยะที่ 11
 • วงเงินลงทุนโครงการ 60,000 ล้านบาท
 • ประกอบด้วย งานก่อสร้างสายส่งความยาว 3,127.927 วงจร-กิโลเมตร งานก่อสร้างสถานีไฟฟ้าแรงสูงแห่งใหม่ 7 แห่ง งานขยายสถานีไฟฟ้าแรงสูง 75 แห่ง งานติดตั้งหม้อแปลง 25,700 เอ็มวีเอ งานติดตั้ง Capacitor Bank 1,770 เอ็มวีเออาร์ งานติดตั้ง Static Var Compensator (SVC) Inductive 50 เอ็มวีเออาร์ / Capacitive 100 เอ็มวีเออาร์ งานขยายระบบเบ็ดเตล็ด 182 งาน
 • ความก้าวหน้าของงานก่อสร้าง (ธันวาคม 2561) ร้อยละ 26.54
 • คาดว่าจะแล้วเสร็จในปี 2566

13) โครงการปรับปรุงระบบส่งไฟฟ้าบริเวณภาคตะวันตก และภาคใต้เพื่อเสริมความมั่นคงระบบไฟฟ้า (TIWS)

 • เป็นโครงการปรับปรุงระบบส่งไฟฟ้าบริเวณภาคตะวันตกและภาคใต้ เพื่อเสริมความมั่นคงระบบไฟฟ้าโดยการก่อสร้างสายส่ง 500 กิโลโวลต์ พร้อมทั้งปรับปรุงระบบส่ง 230 กิโลโวลต์เพิ่มเติม ครอบคลุมการจ่ายไฟฟ้าให้พื้นที่ภาคใต้ในระยะยาว เพื่อส่งกำลังไฟฟ้าจากภาคตะวันตก ภาคกลาง ไปยังภาคใต้ได้เพิ่มมากขึ้น ส่งเสริมการขยายตัวของภาคธุรกิจ อุตสาหกรรม และการท่องเที่ยวในภาคใต้ รวมทั้งแก้ไขปัญหาไฟฟ้าดับในพื้นที่ภาคใต้
 • วงเงินลงทุนโครงการ 63,200 ล้านบาท
 • ประกอบด้วย งานก่อสร้างสายส่งความยาว 2,192 วงจร-กิโลเมตร งานก่อสร้างสถานีไฟฟ้าแรงสูงแห่งใหม่ 1 แห่ง งานขยายสถานีไฟฟ้าแรงสูง 8 แห่ง งานติดตั้งหม้อแปลง 4,000 เอ็มวีเอ งานติดตั้ง Capacitor Bank 2,120 เอ็มวีเออาร์ งานติดตั้ง Static Var Compensator (SVC) Inductive 50 เอ็มวีเออาร์ / Capacitive 250 เอ็มวีเออาร์ งานขยายระบบเบ็ดเตล็ด 10 งาน
 • ความก้าวหน้าของงานก่อสร้าง (ธันวาคม 2561) ร้อยละ 16.47
 • คาดว่าจะแล้วเสร็จในปี 2566

14) ระบบส่งสำหรับโครงการโรงไฟฟ้าเพื่อทดแทนโรงไฟฟ้าแม่เมาะ เครื่องที่ 4-7 (MMR1)

 • เป็นโครงการก่อสร้างระบบส่งเพื่อรองรับโรงไฟฟ้าพลังความร้อนแห่งใหม่ทดแทนโรงไฟฟ้าเดิมซึ่งมีอายุการใช้งานมากกว่า 25 ปี เพื่อรองรับความต้องการใช้ไฟฟ้าของประเทศและรักษาความมั่นคงของระบบไฟฟ้า อีกทั้งเป็นการสนองนโยบายรัฐบาลด้านการใช้เชื้อเพลิงที่มีอยู่ภายในประเทศให้เกิดประโยชน์สูงสุด กำลังผลิตประมาณ 600 เมกะวัตต์
 • วงเงินลงทุนสำหรับระบบส่ง 360 ล้านบาท
 • ประกอบด้วย งานก่อสร้างสายส่งไฟฟ้า 230 กิโลโวลต์ จากลานไกไฟฟ้าของโรงไฟฟ้า – สถานีไฟฟ้าแรงสูงแม่เมาะ 3 ความยาว 3.40 วงจร-กิโลเมตร งานขยายสถานีไฟฟ้าแรงสูงแม่เมาะ 3
 • ความก้าวหน้าของงานก่อสร้าง (ธันวาคม 2560) ร้อยละ 90.25
 • แล้วเสร็จในปี 2561

15) โครงการปรับปรุงระบบส่งไฟฟ้าบริเวณภาค ตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคเหนือตอนล่าง ภาคกลาง และกรุงเทพมหานครเพื่อเสริมความมั่นคงระบบ ไฟฟ้า (TIEC)

 • เป็นโครงการเสริมความมั่นคงระบบไฟฟ้า รองรับโครงการพลังงานทดแทนและทางเลือก ตามแผนการพัฒนา พลังงานทดแทนฯ ของรัฐบาล ร้อยละ 25 ในระยะเวลา 10 ปี (พ.ศ. 2555-2564) รวมกำลังผลิตติดตั้ง 13,927 เมกะวัตต์ และรองรับระบบโครงข่ายไฟฟ้าอาเซียน (ASEAN Power Grid : APG)
 • วงเงินลงทุนโครงการ 94,040 ล้านบาท
 • ประกอบด้วย งานก่อสร้างสายส่งความยาว 2,622 วงจร-กิโลเมตร งานก่อสร้างสถานีไฟฟ้าแรงสูงแห่งใหม่ 3 แห่ง งานขยาย สถานีไฟฟ้าแรงสูง 7 แห่ง งานติดตั้งหม้อแปลง 12,000 เอ็มวีเ
 • ความก้าวหน้าของงานก่อสร้าง (ธันวาคม 2561) ร้อยละ 9.34
 • คาดว่าจะแล้วเสร็จในปี 2573

16) โครงการปรับปรุงระบบส่งไฟฟ้าบริเวณภาค เหนือตอนบนเพื่อเสริมความมั่นคงระบบไฟฟ้า (TIPN)

 • เป็นโครงการปรับปรุงระบบส่งไฟฟ้าบริเวณ ภาคเหนือตอนบน โดยการก่อสร้างสายส่ง 500 กิโลโวลต์ และ 230 กิโลโวลต์ เพิ่มเติม เพื่อให้สามารถส่งพลังไฟฟ้าไปยังบริเวณจังหวัดเชียงใหม่ และลำพูนได้เพิ่มขึ้น รวมทั้งเพื่อเสริมความมั่นคงของระบบส่งไฟฟ้าเพื่อสนองความต้องการไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้นในระยะยาวของประเทศ และรองรับโครงการโรงไฟฟ้าในประเทศเพื่อนบ้านในอนาคตและการเป็นระบบโครงข่ายไฟฟ้าอาเซียน (APG)
 • วงเงินลงทุนโครงการ 12,240 ล้านบาท
 • งานก่อสร้างสายส่งความยาว 420 วงจร-กิโลเมตร งานก่อสร้างสถานีไฟฟ้าแรงสูงแห่งใหม่ 1 แห่ง งานขยายสถานีไฟฟ้าแรงสูง 7 แห่ง งานติดตั้งหม้อแปลง 3,350 เอ็มวีเอ
 • ความก้าวหน้าของงานก่อสร้าง (ธันวาคม 2561) ร้อยละ 3.08
 • คาดว่าจะแล้วเสร็จในปี 2566

17) ระบบส่งไฟฟ้าสำหรับโครงการทดแทนโรงไฟฟ้าพระนครใต้ ระยะที่ 1 (SBR1)

 • เป็นโครงการก่อสร้างระบบส่งเพื่อรองรับโรงไฟฟ้าใหม่ที่ทดแทนโรงไฟฟ้าพลังความร้อนพระนครใต้ เครื่องที่ 1-5 ขนาด 1,330 เมกะวัตต์ ซึ่งจะถูกปลดออกจากระบบไฟฟ้า ปี 2562
 • วงเงินลงทุนสำหรับระบบส่ง 1,090 ล้านบาท
 • ประกอบด้วย งานก่อสร้างสายส่ง 230 กิโลโวลต์ จากลานไกไฟฟ้าของโรงไฟฟ้า-สถานีไฟฟ้าแรงสูงพระนครใต้ ความยาว 1.0 วงจร-กิโลเมตร งานขยายสถานีไฟฟ้าแรงสูงพระนครใต้
 • ความก้าวหน้าของงานก่อสร้าง (ธันวาคม 2561) ร้อยละ 70.20
 • คาดว่าจะแล้วเสร็จในปี 2563

18) โครงการปรับปรุงระบบส่งไฟฟ้าบริเวณ ภาคใต้ตอนล่าง เพื่อเสริมความมั่นคงระบบไฟฟ้า (TILS)

 • เป็นโครงการก่อสร้างระบบส่ง 500 กิโลโวลต์ จากจังหวัดสุราษฎร์ธานีลงไปถึงจังหวัดสงขลา และปรับปรุงระบบส่ง 230/115 กิโลโวลต์เพิ่มเติม เพื่อเสริมความมั่นคงของระบบไฟฟ้าในภาคใต้ในระยะยาวให้สามารถรองรับความต้องการไฟฟ้าของภาคที่อยู่อาศัย ธุรกิจ อุตสาหกรรม และการท่องเที่ยวภายหลังจากเกิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) รองรับการเชื่อมต่อโรงไฟฟ้าหลักหรือ โรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนตามนโยบายภาครัฐ สนองนโยบายการกระจายสัดส่วนเชื้อเพลิงในการผลิตไฟฟ้า รองรับปัญหา ข้อขัดข้องหรือหยุดซ่อมบำรุงประจำปีของท่อก๊าซธรรมชาติ รวมทั้งรองรับระบบโครงข่ายไฟฟ้าอาเซียน (APG) และการรับซื้อไฟฟ้าจากประเทศเพื่อนบ้าน
 • ประกอบด้วย งานก่อสร้างสายส่งความยาว 1,409 วงจร-กิโลเมตร งานก่อสร้างสถานีไฟฟ้าแรงสูงแห่งใหม่ 2 แห่ง งานขยายสถานีไฟฟ้าแรงสูง 9 แห่ง งานติดตั้งหม้อแปลง 4,000 เอ็มวีเอ
 • วงเงินลงทุนโครงการ 35,400 ล้านบาท
 • ความก้าวหน้าของงานก่อสร้าง (ธันวาคม) ร้อยละ 0.01
 • คาดว่าจะแล้วเสร็จในปี 2567

19) ระบบส่งไฟฟ้าสำหรับโครงการโรงไฟฟ้าบางปะกงทดแทนเครื่องที่ 1-2 (BPR1)

 • เป็นโครงการก่อสร้างระบบส่งเพื่อรองรับโรงไฟฟ้าใหม่ที่ทดแทนโรงไฟฟ้าพลังความร้อนบางปะกงเครื่องที่ 1-2 ขนาด 1,300 เมกะวัตต์
 • วงเงินลงทุนสำหรับระบบส่ง 784.40 ล้านบาท
 • ประกอบด้วย งานก่อสร้างสายส่ง 230 กิโลโวลต์ จากลานไกไฟฟ้าของโรงไฟฟ้า-สถานีไฟฟ้าแรงสูงบางปะกง ความยาว 2.0 วงจร-กิโลเมตร
 • คาดว่าจะแล้วเสร็จในปี 2562

20) ระบบส่งไฟฟ้าสำหรับโครงการโรงไฟฟ้าพลังน้ำเขื่อนผาจุก (PCHP)

 • เพื่อส่งเสริมให้มีการใช้พลังงานทดแทน และลดสัดส่วนการนำเข้าพลังงานจากต่างประเทศ
 • วงเงินลงทุนสำหรับระบบส่ง 211.50 ล้านบาท
 • ประกอบด้วย งานก่อสร้างสายส่ง 115 กิโลโวลต์ จากสถานีไฟฟ้าแรงสูงผาจุก-จุด T-Tap สายส่ง 115 เควี สิริกิติ์-อุตรดิตถ์ ความยาว 7 วงจร-กิโลเมตร งานก่อสร้างสถานีไฟฟ้าแรงสูงผาจุก งานขยายสถานีไฟฟ้า แรงสูง 2 แห่ง
 • คาดว่าจะแล้วเสร็จในปี 2563

21) โครงการระบบส่งเพื่อรับซื้อไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนรายใหญ่ ระยะที่ 3 (IPP3)

 • เพื่อเชื่อมโยงโครงการโรงไฟฟ้า IPP เข้ากับระบบไฟฟ้าของ กฟผ. สนองความต้องการไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้นในภาคตะวันออก และภาคกลาง เพิ่มความคล่องตัวในด้านปฏิบัติ การควบคุมและการจ่ายไฟฟ้าในภาคตะวันออก รวมทั้งกรณีที่ต้องปลดโรงไฟฟ้าเข้า/ออกในการจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบ และโรงไฟฟ้าที่หยุดซ่อมบำรุงรักษา ซึ่งตามแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย พ.ศ. 2553-2573 (PDP 2010 : Revision 3) รัฐบาลมีนโยบายในการรับซื้อไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนรายใหญ่ (Independent Power Producer : IPP) โดยมีโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วม โครงการ IPP ที่ผ่านการคัดเลือก คือ บริษัท กัลฟ์ เอสอาร์ซี จำกัด (Gulf SRC Company Limited) ขนาดกำลังผลิต 4X625 เมกะวัตต์ คาดว่าจะแล้วเสร็จในปี 2563 และบริษัท กัลฟ์ พีดี จำกัด (Gulf PD Company Limited) ขนาดกำลังผลิต 4X625 เมกะวัตต์
 • คาดว่าจะแล้วเสร็จในปี 2565

22) โครงการปรับปรุง/แก้ไขปัญหาระบบส่งไฟฟ้า โดยการติดตั้งระบบกักเก็บพลังงานที่จังหวัดชัยภูมิและลพบุรี (ESCL)

 • เพื่อรักษาความมั่นคงและเสถียรภาพในระบบไฟฟ้าของ กฟผ. ด้านแรงดันและความถี่ รวมถึงลดความผันผวนการจ่ายไฟของพลังงานทดแทน (Renewable Firming) สอดคล้องกับการเข้ามาของพลังงานทดแทนตามแผนพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก (AEDP 2015) ลดค่าความสูญเสียในระบบไฟฟ้า (System Loss Saving) และเป็นโครงการนำร่องเพื่อใช้ศึกษาประเมินผลและเก็บข้อมูลการใช้งานเพื่อขยายผลใช้งานในพื้นที่อื่นๆ ต่อไป
 • ความก้าวหน้าของงานก่อสร้าง (ธันว่าคม 2561) ร้อยละ 0.27
 • คาดว่าจะแล้วเสร็จในปี 2563

 

2.โครงการที่อยู่ระหว่างขออนุมัติดำเนินการ (3 โครงการ)

1) โครงการพัฒนาระบบไฟฟ้าเพื่อรองรับการจัด ตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษ ระยะที่ 1 (SEZ1)

 • เพื่อรองรับความต้องการไฟฟ้าที่เพิ่มสูงขึ้นจากการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน และรองรับนโยบายส่งเสริมการผลิตไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนบริเวณพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ ซึ่งยังไม่มีแผนงานพัฒนาระบบส่งไฟฟ้าอื่น ๆ มารองรับ โดยการก่อสร้าง/ปรับปรุงสายส่งและสถานีไฟฟ้าแรงสูง 230 กิโลโวลต์ และ 115 กิโลโวลต์เพิ่มเติม บริเวณจังหวัดตาก และจังหวัดมุกดาหาร เพื่อให้สามารถส่งพลังงานไฟฟ้าไปยังพื้นที่ดังกล่าวให้เพิ่มมากขึ้น และมีความมั่นคงระบบไฟฟ้าในระยะยาว
 • วงเงินลงทุนโครงการ 2,150 ล้านบาท
 • ประกอบด้วย งานก่อสร้างสายส่งความยาว 171 วงจร-กิโลเมตร งานขยายสถานีไฟฟ้าแรงสูง 5 แห่ง
 • คาดว่าจะแล้วเสร็จในปี 2567

2) โครงการระบบส่งเพื่อรองรับโครงการทดแทนโรงไฟฟ้าพระนครใต้ ระยะที่ 2 (SBR2)

 • เป็นโครงการก่อสร้างระบบส่งเพื่อรองรับโครงการทดแทนโรงไฟฟ้าพระนครใต้ ระยะที่ 2 ซึ่งเป็นโครงการเพื่อทดแทนโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมชุดที่ 1-2 มีกำลังผลิตสุทธิประมาณ 1,300 เมกะวัตต์ โดยโรงไฟฟ้าพระนครใต้ในปัจจุบัน มีแผนปลดออกเนื่องจากครบอายุการใช้งานในปี 2563 และ 2565 ตามลำดับ
 • วงเงินลงทุนโครงการ 10 ล้านบาท
 • ประกอบด้วยงานก่อสร้างสายส่งความยาวประมาณ 220 วงจร-เมตร
 • คาดว่าจะแล้วเสร็จในปี 2565

 

* ข้อมูล ณ ธันวาคม 2561