20171102-MIS01-01

 

          กฟผ. ขอความร่วมมือประชาชนช่วยกันดูแล ระวัง และรักษาเสาสายส่งไฟฟ้าแรงสูง พร้อมรณรงค์ไม่ปล่อยโคมลอยใกล้แนวสายส่งไฟฟ้าแรงสูงและสถานีไฟฟ้าแรงสูง มุ่งลดความเดือดร้อนและความสูญเสียจากปัญหาไฟฟ้าดับเป็นวงกว้าง เพื่อความมั่นคงในระบบไฟฟ้าของประเทศ

20171102-MIS01-02

          นายอดุลย์ พิทักษ์ชาติวงศ์ รองผู้ว่าการระบบส่ง การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) เปิดเผยว่าในช่วงเทศกาลลอยกระทงของทุกปี มักมีการปล่อยโคมลอยกันมากขึ้น ซึ่งหากรู้เท่าไม่ถึงการณ์ปล่อยโคมลอย หรือมีจุดปล่อยใกล้แนวสายส่งไฟฟ้าแรงสูงและสถานีไฟฟ้าแรงสูง โคมลอยอาจไปติดสายส่งไฟฟ้าแรงสูง หรือลอยไปในบริเวณสถานีไฟฟ้าแรงสูงย่อมส่งผลกระทบทำให้ระบบไฟฟ้าขัดข้อง และเกิดไฟฟ้าดับเป็นบริเวณกว้างได้ ซึ่งอาจต้องใช้เวลาในการซ่อมแซม ทำให้ประชาชนผู้ใช้ไฟฟ้าได้รับความเดือดร้อน สร้างความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สิน รวมทั้งเกิดความเสียหายต่อเศรษฐกิจของชาติโดยรวม

          “กฟผ. จึงขอความร่วมมือประชาชนไม่ปล่อยโคมลอยใกล้แนวสายส่งไฟฟ้าแรงสูงและสถานีไฟฟ้าแรงสูง เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน และขอความร่วมมือช่วยกันดูแลระวังและรักษาเสาสายส่งไฟฟ้าแรงสูง อันเป็นสมบัติชาติ ทั้งนี้หากมีข้อสงสัยหรือพบเหตุเกี่ยวกับสายส่งไฟฟ้าแรงสูง หรือสถานีไฟฟ้าแรงสูง โปรดแจ้งที่ศูนย์บริการข้อมูล กฟผ. โทร.1416” รองผู้ว่าการระบบส่ง กฟผ. กล่าวทิ้งท้าย