กฟผ. ร่วมกับ สถาบันการศึกษาชั้นนำด้านวิศวกรรมเหมืองแร่ เตรียมจัดการประชุมวิชาการนานาชาติ Coal Mining and Utilization for Sustainable Development International Conference (CM&USD2017) เพื่อเปิดโอกาสให้นักวิชาการ นักวิจัย นักศึกษา และผู้ปฏิบัติงาน กฟผ. ได้แลกเปลี่ยนองค์ความรู้และประสบการณ์ด้านการพัฒนาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมด้านเหมืองแร่ถ่านหินเป็นครั้งแรก ณ ศูนย์ฝึกอบรมแม่เมาะ อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง ระหว่างวันที่ 23 - 24 พฤศจิกายน 2560 นี้

20171103-MIS01-01

          นายถาวร งามกนกวรรณ รองผู้ว่าการเชื้อเพลิง การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า “ กฟผ. โดยสายงานรองผู้ว่าการเชื้อเพลิง ร่วมกับ คณะวิศวกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เตรียมจัดการประชุมวิชาการนานาชาติ Coal Mining and Utilization for Sustainable Development International Conference (CM&USD2017) เพื่อรวบรวมองค์ความรู้ และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านกระบวนการทำเหมืองถ่านหินอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน โดยภายในงานได้รับเกียรติจาก นายวิษณุ ทับเที่ยงรองอธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ (กพร.) รศ.ดร.ภิญโญ มีชำนะ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิคณะกรรมการนโยบายบริหารจัดการแร่แห่งชาติ Mr. Mikio Ando Senior Engineer, Strategic Planning and Information Department of Japan Coal Energy Center (JCOAL), Japan Prof. Dr. Khanindra Pathak Independent Director, Coal India Limited Department of Mining Engineering Indian Institute of Technology (IIT) Kharagpur, India และ Mr. Karl Kleineberg Technische Hochschule Georg Agricola, Germany ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ นอกจากนี้ ยังมีการนำเสนอผลงานวิจัยจากนักวิชาการทั่วโลกอีก 54 เรื่อง พร้อมเปิดบ้าน กฟผ. แม่เมาะ ให้ผู้ร่วมงานได้เยี่ยมชมเหมืองแม่เมาะ ซึ่งถือว่าเป็นเหมืองเปิดขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศ การดำเนินงานของโรงไฟฟ้าแม่เมาะ และชุมชนรอบพื้นที่ กฟผ. แม่เมาะ”

          “การประชุมวิชาการนานาชาติ CM&USD2017 ครั้งนี้ จัดขึ้นในประเทศไทยเป็นครั้งแรก คาดว่าจะมีร่วมงานจากทั่วโลกเดินทางมายัง กฟผ. แม่เมาะกว่า 200 คน เพื่อร่วมแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และประสบการณ์ด้านการทำเหมืองถ่านหิน การพัฒนาเทคโนโลยีการทำเหมืองถ่านหิน ซึ่งถือเป็นโอกาสอันดีที่ กฟผ. จะได้ประชาสัมพันธ์ให้เห็นถึงการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมและคุณภาพอากาศของเหมืองแม่เมาะ และโรงไฟฟ้าแม่เมาะ ตลอดจนการพัฒนาสาธารณประโยชน์เพื่อประชาชนในพื้นที่ อ.แม่เมาะ และ จ.ลำปาง สะท้อนให้เห็นถึงประโยชน์จากการสงวนแหล่งถ่านหิน ซึ่งเป็นทรัพยากรของชาติไว้ใช้เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาประเทศตามพระบรมราชโองการของ พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 7 ” รองผู้ว่าการเชื้อเพลิงกล่าว

          ทั้งนี้ การประชุมวิชาการนานาชาติ Coal Mining and Utilization for Sustainable Development International Conference (CM&USD2017) จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 23 - 24 พฤศจิกายน 2560 ณ ศูนย์ฝึกอบรมแม่เมาะ อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง