ผู้ช่วยผู้ว่าการชุมชนสัมพันธ์และสิ่งแวดล้อมโครงการ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย และคณะ เข้าพบผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการและหัวหน้าส่วนราชการระดับอำเภอที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ข้อมูลการจัดรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย ครั้งที่ 1 สำหรับโครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติบนบกจาก FSRU ไปยังโรงไฟฟ้าพระนครใต้ ซึ่งจะเริ่มจัดขึ้นวันที่ 22 พฤศจิกายน 2560 ในเวทีระดับจังหวัด และจะทยอยจัดให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ศึกษา ให้แล้วเสร็จประมาณเดือนธันวาคม 2560

20171103-MIS03-01

          ระหว่างวันที่ 31 ตุลาคม – 1 พฤศจิกายน 2560 ว่าที่ พ.ต.อนุชาต ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา ผู้ช่วยผู้ว่าการชุมชนสัมพันธ์และสิ่งแวดล้อมโครงการ กฟผ. พร้อมผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมกับบริษัท อีอาร์เอ็ม - สยาม จำกัด บริษัทที่ปรึกษา เข้าพบนายชาติชาย อุทัยพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เพื่อให้ข้อมูลการจัดรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย ครั้งที่ 1 โครงการสถานีเก็บรักษาและแปรสภาพก๊าซธรรมชาติจากของเหลวเป็นก๊าซแบบลอยน้ำ (FSRU) โครงการท่าเทียบเรือ FSRU และโครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติจาก FSRU ไปยังโรงไฟฟ้าพระนครใต้ พร้อมทั้งเข้าพบนายวิบูลย์ ปั้นศิริ นายอำเภอเมืองสมุทรปราการ นายวีระพันธ์ ดีอ่อน นายอำเภอบางพลี และนายวรณัฏฐ์ หนูรอต นายอำเภอพระประแดง เพื่อให้ข้อมูลการจัดรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย ครั้งที่ 1 โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติจาก FSRU ไปยังโรงไฟฟ้าพระนครใต้ ทั้งนี้ หัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัดและระดับอำเภอส่วนใหญ่ มีข้อเสนอแนะให้ กฟผ. ประสานงานกับหน่วยงานในพื้นที่และท้องถิ่นก่อนดำเนินงานทุกครั้ง ซึ่งผู้นำท้องถิ่นจะเป็นตัวกลางประสานและชี้แจงกับประชาชนในพื้นที่ต่อไป รวมทั้งให้ชี้แจงข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการดำเนินงานโครงการฯ ตลอดจนรับฟังข้อห่วงกังวลและนำไปปรับปรุงแก้ไขให้ส่งผลกระทบต่อประชาชนน้อยที่สุด

20171103-MIS03-02

          สำหรับการจัดรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย ครั้งที่ 1 แนวท่อส่งก๊าซธรรมชาติบนบกจาก FSRU ไปยังโรงไฟฟ้าพระนครใต้ จะจัดให้มีเวทีจัดรับฟังความคิดเห็นฯ รวมจำนวนทั้งสิ้น 19 เวที โดยแบ่งออกเป็นระดับจังหวัดสมุทรปราการ 1 เวที ระดับอำเภอ 3 เวที และระดับตำบล 15 เวที เพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียให้ครอบคลุมทุกประเด็นในทุกพื้นที่ให้มากที่สุด ซึ่งเวทีระดับจังหวัดจะจัดขึ้น ในวันที่ 22 พฤศจิกายน 2560 เวทีระดับอำเภอ ได้แก่ อำเภอบางพลีจะจัดขึ้นในวันที่ 23 พฤศจิกายน 2560 อำเภอเมืองสมุทรปราการจะจัดขึ้นในวันที่ 24 พฤศจิกายน 2560 และอำเภอพระประแดง จะจัดขึ้นในวันที่ 28 พฤศจิกายน 2560 และเวทีระดับตำบลอีก 15 เวที ต่อไป ทั้งนี้ จะดำเนินการจัดเวทีฯ ให้แล้วเสร็จทั้ง 19 เวที ประมาณเดือนธันวาคม 2560 q