กฟผ. ได้รับโล่เกียรติคุณจาก อพวช. ในฐานะหน่วยงานที่ให้ความร่วมมือและสนับสนุนการดำเนินงานสร้างความตระหนักด้านวิทยาศาสตร์ให้เยาวชนและประชาชนอย่างต่อเนื่อง ในงาน “NSM Alumni Day 2017”

20171116-MIS02-01

          เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2560 นายศานิต นิยมาคม ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์การ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย เป็นตัวแทน กฟผ. เข้ารับโล่เกียรติคุณ ในงาน “NSM Alumni Day 2017” จาก ผศ.ดร. รวิน ระวิวงศ์ผู้อำนวยการองค์การจัดนิทรรศการพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) ในฐานะหน่วยงานที่ให้ความร่วมมือและสนับสนุนการดำเนินงานของ อพวช. ในการสร้างความตระหนักด้านวิทยาศาสตร์ให้กับเยาวชนและประชาชนอย่างต่อเนื่อง ณ ห้องประชุมยูเรก้า สำนักงาน อพวช. ต.คลองห้า อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี ในการนี้มีหน่วยงานอื่นๆ ภายในและภายนอกประเทศที่ได้รับโล่เกียรติคุณในครั้งนี้ด้วย

20171116-MIS02-02

          กฟผ. และ อพวช. มีความสัมพันธ์อันดีมาโดยตลอด มีการจัดกิจกรรมและความร่วมมือกันในหลายโอกาส อาทิ งานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ประจำปี 2560 ที่จัดขึ้นระหว่างวันที่ 17 - 27 สิงหาคม 2560 ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี การจัดสร้างห้องนิทรรศการถาวรด้านพลังงานไฟฟ้า ณ พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ จ.ปทุมธานี เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้แก่นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ให้เกิดความตระหนักถึงความสำคัญของพลังงานไฟฟ้า และมีความเข้าใจในภารกิจของ กฟผ. มากยิ่งขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ กฟผ. ด้านการแบ่งปันความรู้สู่สังคม (Learning for Society : L4S)

          นอกจากนี้ ภายในงานยังมีการเสวนาเรื่อง “แนวโน้มทิศทาง อพวช. ในอนาคตที่คุณอยากให้เป็น” โดย คุณสุวรรณี ยุธานุสรณ์ ผู้จัดการฝ่ายสื่อสารการตลาดเพื่อสังคม องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (ส.ส.ท.) หรือ TPBS คุณนรเชษฐ์ แซ่ตั้ง ผู้จัดการโรงงานเทพารักษ์ บริษัท ซีเกท เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด คุณวชิราพร โพธิพงษ์ Corporate Citizenship Specialist กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย และ ผศ.ดร.ยุทธพงศ์ เพียรโรจน์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์