029.jpg

ผู้ว่าการ กฟผ. ร่วมเสวนา “Modernizing the Thailand Grid” ภายในงาน IEEE PES Dinner Talk 2017

          ผู้ว่าการ กฟผ. ร่วมเสวนาทางวิชาการ “Modernizing the Thailand Grid มุ่งหน้าสู่ความล้ำสมัยของระบบโครงข่ายไฟฟ้าไทย” พร้อมด้วย ผู้ว่าการ กฟน. ผู้ว่าการ กฟภ. และ ผอ.สนพ. ในงาน IEEE PES Dinner Talk 2017 ย้ำระบบบริหารจัดการเป็นเรื่องสำคัญที่จะทำให้โรงไฟฟ้าหลักและพลังงานหมุนเวียน ขับเคลื่อนไปด้วยกันได้

20171117-MIS01-01

          เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2560 สมาคมสถาบันวิศวกรไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์แห่งประเทศไทย (IEEE Thailand Section) และ IEEE Power & Energy Society – Thailand (IEEE PES - Thailand) ได้จัดงาน IEEE PES Dinner Talk 2017 โดยมีนายชยพล ธิติศักดิ์ อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) ประธานกรรมการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) กล่าวเปิดงานและมี นายเสริมสกุล คล้ายแก้ว ผู้ว่าการ กฟภ. Chairman; IEEE PES – Thailand กล่าวรายงาน ในการนี้ นายกรศิษฏ์ ภัคโชตานนท์ ผู้ว่าการ กฟผ. ได้ร่วมเสวนาทางวิชาการระดับชาติในหัวข้อ “Modernizing the Thailand Grid มุ่งหน้าสู่ความล้ำสมัยของระบบโครงข่ายไฟฟ้าไทย” ร่วมกับ ดร.ทวารัฐ สูตะบุตร ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) นายชัยยงค์ พัวพงศกร ผู้ว่าการการไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) และนายเสริมสกุล คล้ายแก้ว ผู้ว่าการ กฟภ. ณ ห้องวิภาวดี บอลรูม โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ แอท เซ็นทรัลพลาซ่า ลาดพร้าว กรุงเทพฯ

20171117-MIS01-02

          นายชยพล ธิติศักดิ์ ประธานกรรมการ กฟภ. กล่าวว่า การเสวนาในหัวข้อ Modernizing the Thailand Grid มีเนื้อหาเกี่ยวกับระบบโครงข่ายพลังงานไฟฟ้าของประเทศไทยในอนาคต ซึ่งจะทำให้ผู้ที่เกี่ยวข้องในอุตสาหกรรมพลังงานไฟฟ้า เกิดความรู้ ความเข้าใจ อย่างชัดเจน และร่วมกันพัฒนาระบบไฟฟ้าของประเทศไทยให้มีความมั่นคงและทันสมัย

          ดร.ทวารัฐ สูตะบุตร ผอ.สนพ. กล่าวว่า โครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะ หรือ Smart Grid จะทำให้เกิดความสมดุลระหว่างความต้องการใช้ไฟฟ้ากับผู้ผลิตไฟฟ้าซึ่งจะนำมาสู่การใช้พลังงานไฟฟ้าอย่างมีประสิทธิภาพ ปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ลดต่ำลง เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้น โดยแผนแม่บทการขับเคลื่อน Smart Grid จะมีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาการผลิตไฟฟ้า หรือแผน PDP ในอีก 20 ปีข้างหน้า และสิ่งที่จะเข้ามามีบทบาทเป็นอย่างมากคือระบบกักเก็บพลังงาน หรือ Energy Storage System โดยจะต้องถึงจุดที่การลงทุนคุ้มค่า ทั้งนี้ การที่ระบบไฟฟ้าจะมีความทันสมัยและค่าไฟเหมาะสม เป็นเรื่องที่ทุกภาคส่วนต้องช่วยกันขับเคลื่อน

20171117-MIS01-03

          นายกรศิษฏ์ ภัคโชตานนท์ ผู้ว่าการ กฟผ. กล่าวว่า ในอนาคตต้องมีการบริหารจัดการโรงไฟฟ้าประเภทต่างๆ ให้ขับเคลื่อนไปด้วยกันได้ ทั้งโรงไฟฟ้าขนาดใหญ่ที่มีจำนวนไม่มาก และโรงไฟฟ้าขนาดเล็กที่กระจายตัว โดยจะต้องมีการนำระบบบริหารจัดการพลังงานอันชาญฉลาดต่างๆ เข้ามาช่วยดำเนินการ รวมถึงการที่ผู้ใช้ไฟและผู้ผลิตเป็นรายเดียวกันในระบบจะมีมากขึ้น มีไฟฟ้าวิ่งเข้า - วิ่งกลับจากระบบส่ง จึงต้องนำเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาช่วยบริหารจัดการให้เกิดเป็นไมโครกริด ทั้งนี้ ที่ผ่านมา กฟผ. มีการปรับตัวรองรับอนาคต เช่น Energy Storage System และโครงสร้างระบบส่ง เพื่อรองรับแหล่งผลิตไฟฟ้าต่างๆ โดยมองว่าทั้ง 3 การไฟฟ้าต้องพร้อมปรับตัวไปด้วยกัน

          นายชัยยงค์ พัวพงศกร ผู้ว่าการ กฟน. กล่าวว่า มองว่าอนาคตต้องมีการโซนนิ่งด้านพลังงาน เพื่อให้การบริหารจัดการและบำรุงรักษาทำได้ง่ายขึ้น นอกจากนี้ การที่มีแหล่งจ่ายไฟเพิ่มขึ้นทั้งจากโรงไฟฟ้าหลักและพลังงานหมุนเวียน ทำให้เกิดระดับแรงดันแตกต่างกัน การบริหารจัดการจะยากขึ้นมาก สิ่งที่ กฟน. มองไว้คือไมโครกริดที่ผลิตและใช้ไฟฟ้าเองในพื้นที่ เป็นการบริหารจัดการพลังงานอย่างมีประสิทธิภาพรายพื้นที่ โดยอาจจะต้องมีการปรับแก้กฎหมายและพระราชบัญญัติบางฉบับเพื่อให้การดูแลระบบไฟฟ้าเป็นไปอย่างประสิทธิภาพมากขึ้น

20171117-MIS01-04

          นายเสริมสกุล คล้ายแก้ว ผู้ว่าการ กฟภ. กล่าวว่า กฟภ. มีส่วนสนับสนุนโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะของประเทศโดยในระยะเริ่มแรกได้มีโครงการนำร่องในพื้นที่ test base 2 - 3 แห่งในประเทศ ที่สามารถผลิตไฟใช้ได้เอง โครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะขนาดมหภาค เป็นเรื่องที่ทั้ง 3 การไฟฟ้าจะต้องช่วยกันขับเคลื่อน รวมถึงแรงเสริมจากผู้กำกับดูแลอีกทางหนึ่งในการช่วยขับเคลื่อน

          สำหรับงาน IEEE PES Dinner Talk ได้จัดเป็นประจำอย่างต่อเนื่อง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อมูล รวมทั้งแลกเปลี่ยนความคิดเห็นด้านนโยบายและทิศทางการพัฒนาด้านพลังงานและโครงข่ายไฟฟ้าไทยแก่ผู้ร่วมงาน ได้แก่ กลุ่มบริษัท ปตท. ผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชน หน่วยงานภาครัฐ และเอกชนอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องด้านพลังงานของประเทศ