ผู้ว่าการ กฟผ. ร่วมเสวนาทางวิชาการ “Modernizing the Thailand Grid มุ่งหน้าสู่ความล้ำสมัยของระบบโครงข่ายไฟฟ้าไทย” พร้อมด้วย ผู้ว่าการ กฟน. ผู้ว่าการ กฟภ. และ ผอ.สนพ. ในงาน IEEE PES Dinner Talk 2017 ย้ำระบบบริหารจัดการเป็นเรื่องสำคัญที่จะทำให้โรงไฟฟ้าหลักและพลังงานหมุนเวียน ขับเคลื่อนไปด้วยกันได้

20171117-MIS01-01

          เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2560 สมาคมสถาบันวิศวกรไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์แห่งประเทศไทย (IEEE Thailand Section) และ IEEE Power & Energy Society – Thailand (IEEE PES - Thailand) ได้จัดงาน IEEE PES Dinner Talk 2017 โดยมีนายชยพล ธิติศักดิ์ อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) ประธานกรรมการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) กล่าวเปิดงานและมี นายเสริมสกุล คล้ายแก้ว ผู้ว่าการ กฟภ. Chairman; IEEE PES – Thailand กล่าวรายงาน ในการนี้ นายกรศิษฏ์ ภัคโชตานนท์ ผู้ว่าการ กฟผ. ได้ร่วมเสวนาทางวิชาการระดับชาติในหัวข้อ “Modernizing the Thailand Grid มุ่งหน้าสู่ความล้ำสมัยของระบบโครงข่ายไฟฟ้าไทย” ร่วมกับ ดร.ทวารัฐ สูตะบุตร ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) นายชัยยงค์ พัวพงศกร ผู้ว่าการการไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) และนายเสริมสกุล คล้ายแก้ว ผู้ว่าการ กฟภ. ณ ห้องวิภาวดี บอลรูม โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ แอท เซ็นทรัลพลาซ่า ลาดพร้าว กรุงเทพฯ

20171117-MIS01-02

          นายชยพล ธิติศักดิ์ ประธานกรรมการ กฟภ. กล่าวว่า การเสวนาในหัวข้อ Modernizing the Thailand Grid มีเนื้อหาเกี่ยวกับระบบโครงข่ายพลังงานไฟฟ้าของประเทศไทยในอนาคต ซึ่งจะทำให้ผู้ที่เกี่ยวข้องในอุตสาหกรรมพลังงานไฟฟ้า เกิดความรู้ ความเข้าใจ อย่างชัดเจน และร่วมกันพัฒนาระบบไฟฟ้าของประเทศไทยให้มีความมั่นคงและทันสมัย

          ดร.ทวารัฐ สูตะบุตร ผอ.สนพ. กล่าวว่า โครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะ หรือ Smart Grid จะทำให้เกิดความสมดุลระหว่างความต้องการใช้ไฟฟ้ากับผู้ผลิตไฟฟ้าซึ่งจะนำมาสู่การใช้พลังงานไฟฟ้าอย่างมีประสิทธิภาพ ปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ลดต่ำลง เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้น โดยแผนแม่บทการขับเคลื่อน Smart Grid จะมีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาการผลิตไฟฟ้า หรือแผน PDP ในอีก 20 ปีข้างหน้า และสิ่งที่จะเข้ามามีบทบาทเป็นอย่างมากคือระบบกักเก็บพลังงาน หรือ Energy Storage System โดยจะต้องถึงจุดที่การลงทุนคุ้มค่า ทั้งนี้ การที่ระบบไฟฟ้าจะมีความทันสมัยและค่าไฟเหมาะสม เป็นเรื่องที่ทุกภาคส่วนต้องช่วยกันขับเคลื่อน

20171117-MIS01-03

          นายกรศิษฏ์ ภัคโชตานนท์ ผู้ว่าการ กฟผ. กล่าวว่า ในอนาคตต้องมีการบริหารจัดการโรงไฟฟ้าประเภทต่างๆ ให้ขับเคลื่อนไปด้วยกันได้ ทั้งโรงไฟฟ้าขนาดใหญ่ที่มีจำนวนไม่มาก และโรงไฟฟ้าขนาดเล็กที่กระจายตัว โดยจะต้องมีการนำระบบบริหารจัดการพลังงานอันชาญฉลาดต่างๆ เข้ามาช่วยดำเนินการ รวมถึงการที่ผู้ใช้ไฟและผู้ผลิตเป็นรายเดียวกันในระบบจะมีมากขึ้น มีไฟฟ้าวิ่งเข้า - วิ่งกลับจากระบบส่ง จึงต้องนำเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาช่วยบริหารจัดการให้เกิดเป็นไมโครกริด ทั้งนี้ ที่ผ่านมา กฟผ. มีการปรับตัวรองรับอนาคต เช่น Energy Storage System และโครงสร้างระบบส่ง เพื่อรองรับแหล่งผลิตไฟฟ้าต่างๆ โดยมองว่าทั้ง 3 การไฟฟ้าต้องพร้อมปรับตัวไปด้วยกัน

          นายชัยยงค์ พัวพงศกร ผู้ว่าการ กฟน. กล่าวว่า มองว่าอนาคตต้องมีการโซนนิ่งด้านพลังงาน เพื่อให้การบริหารจัดการและบำรุงรักษาทำได้ง่ายขึ้น นอกจากนี้ การที่มีแหล่งจ่ายไฟเพิ่มขึ้นทั้งจากโรงไฟฟ้าหลักและพลังงานหมุนเวียน ทำให้เกิดระดับแรงดันแตกต่างกัน การบริหารจัดการจะยากขึ้นมาก สิ่งที่ กฟน. มองไว้คือไมโครกริดที่ผลิตและใช้ไฟฟ้าเองในพื้นที่ เป็นการบริหารจัดการพลังงานอย่างมีประสิทธิภาพรายพื้นที่ โดยอาจจะต้องมีการปรับแก้กฎหมายและพระราชบัญญัติบางฉบับเพื่อให้การดูแลระบบไฟฟ้าเป็นไปอย่างประสิทธิภาพมากขึ้น

20171117-MIS01-04

          นายเสริมสกุล คล้ายแก้ว ผู้ว่าการ กฟภ. กล่าวว่า กฟภ. มีส่วนสนับสนุนโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะของประเทศโดยในระยะเริ่มแรกได้มีโครงการนำร่องในพื้นที่ test base 2 - 3 แห่งในประเทศ ที่สามารถผลิตไฟใช้ได้เอง โครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะขนาดมหภาค เป็นเรื่องที่ทั้ง 3 การไฟฟ้าจะต้องช่วยกันขับเคลื่อน รวมถึงแรงเสริมจากผู้กำกับดูแลอีกทางหนึ่งในการช่วยขับเคลื่อน

          สำหรับงาน IEEE PES Dinner Talk ได้จัดเป็นประจำอย่างต่อเนื่อง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อมูล รวมทั้งแลกเปลี่ยนความคิดเห็นด้านนโยบายและทิศทางการพัฒนาด้านพลังงานและโครงข่ายไฟฟ้าไทยแก่ผู้ร่วมงาน ได้แก่ กลุ่มบริษัท ปตท. ผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชน หน่วยงานภาครัฐ และเอกชนอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องด้านพลังงานของประเทศ