กฟผ. ร่วมกับกองทัพภาคที่ 3 และสำนักงานบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 13 (แพร่) จัดโครงการฝึกอบรมราษฎร อาสาสมัครพิทักษ์ป่า สร้างพลังชุมชนปกป้องพื้นที่ป่าต้นน้ำ จ.น่าน เพื่อความอุดมสมบูรณ์อย่างยั่งยืน

          เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2560 กฟผ. ร่วมกับ จังหวัดน่าน กองทัพ ภาคที่ 3 และสำนักงานบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 13 (แพร่) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) จัดโครงการ ฝึกอบรมราษฎรอาสาสมัครพิทักษ์ป่า (รสทป.) ประจำปี 2560 ในพื้นที่ ต.น้ำมวบ อ.เวียงสา จ.น่าน โดยมีนายไพศาล วิมลรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธานในพิธีเปิด ณ หน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติศรีน่าน ที่ 4 (ห้วยสาลี่)

          นายไพศาล วิมลรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน กล่าวว่า โครงการฝึกอบรมราษฎรอาสาสมัครพิทักษ์ป่า (รสทป.) เป็นโครงการที่จะทำให้ราษฎรเข้าใจถึงปัญหาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมใน จ.น่าน ซึ่งต้องอาศัยความร่วมมือจากประชาชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นกำลังสำคัญในการดูแลป้องกันรักษาป่าและฟื้นฟูสภาพป่าในท้องถิ่น ให้เป็นแหล่งต้นน้ำที่มีความอุดมสมบูรณ์อย่างยั่งยืน ภายใต้ความร่วมมือ กับ กฟผ. ที่ให้ การสนับสนุนดูแลรักษาป่าต้นน้ำในพื้นที่ จ.น่าน มาอย่างต่อเนื่องกว่า 20 ปี ทำให้มีพื้นที่ป่าใน จ.น่าน เพิ่มขึ้นกว่า 1 แสนไร่

          นางรัชดา ทองอยู่ ผู้อำนวยการฝ่ายกิจการสังคม การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย กล่าวว่า โครงการฝึกอบรมราษฎรอาสาสมัครพิทักษ์ป่า ประจำปี 2560 เป็นการดำเนินกิจกรรมเพื่อสนองพระราชดำริสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ 9 ให้ “คน” กับ “ป่า” อยู่ร่วมกันได้อย่างสันติสุข พึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน โดยคัดเลือก ราษฎรที่มีอายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป จำนวน 120 คน ใน ต.น้ำมวบ อ.เวียงสา จ.น่าน ซึ่งเป็นหมู่บ้านที่อยู่ใกล้พื้นที่ป่าเป็น พลังมวลชนที่เข้มแข็งเข้ารับการฝึกอบรม เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับทรัพยากรป่าไม้ และสัตว์ป่าในท้องถิ่น แนวทางการอนุรักษ์ ตลอดจนการสร้างจิตสำนึก และอุดมการณ์ร่วมกันในการป้องกันรักษาป่าระหว่าง เจ้าหน้าที่รัฐกับราษฎรในพื้นที่เป็นระยะเวลาทั้งสิ้น 4 วัน ตั้งแต่วันที่ 21 – 24 พฤศจิกายน 2560 แบ่งเป็นภาคทฤษฎีจำนวน 13 ชั่วโมง ได้แก่ ระเบียบกฎหมายที่ควรรู้ วนเกษตรพื้นฐานป่าชุมชน การควบคุมไฟป่า แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง ความรู้เรื่องพลังงาน และภาคปฏิบัติ จำนวน 12 ชั่วโมง ได้แก่ การวิเคราะห์ปัญหาที่เกิดกับป่าในท้องถิ่น การวางแผนจัดการที่ดินและน้ำ ตลอดจนแนวทางการดูแลรักษาป่า และเมื่อฝึกอบรมเสร็จสิ้นชาวบ้านก็จะร่วมกันจัดตั้งองค์กรราษฎรอาสาพิทักษ์ป่า โดยมีเป้าหมายในระยะแรกดูแลพื้นที่ป่ารอบหมู่บ้านใน ต.น้ำมวบ ควบคู่กับ การขยายผลสู่คนในชุมชน

          “สำหรับแนวนโยบายในการดูแลรักษาป่าของ กฟผ. จากนี้ไปจะมุ่งเน้นความยั่งยืนด้วย 3 ปลูก คือ ปลูกที่ท้อง สร้างอาชีพ รายได้ ปลูกที่ใจ คือ การปลูกจิตสำนึก ให้ความรู้ และสร้างขวัญกำลังใจ และปลูกในป่า คือ การปลูกและดูแลรักษาป่าด้วยตัวชุมชนเอง” นางรัชดา กล่าวทิ้งท้าย