กฟผ. แม่เมาะ เข้ารับรางวัลเหมืองแร่สีเขียว ประจำปี 2560 ประเภทรักษามาตรฐานเหมืองแร่หินปูนเพื่ออุตสาหกรรมเคมี และประเภทรักษามาตรฐานเหมืองแร่ลิกไนต์แม่เมาะ สะท้อนถึงกระบวนการการดำเนินการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม มีความรับผิดชอบต่อสังคม และชุมชน พร้อมพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวระดับ World Class

20171123-MIS01-01

          เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2560 นายบรรพต ธีระวาส ผู้ช่วยผู้ว่าการเหมืองแม่เมาะ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย และ นายเกษม มงคลเกียรติชัย ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวางแผนและบริหารเหมืองแม่เมาะ - วิชาการ ในฐานะผู้แทน กฟผ. รับรางวัลเหมืองแร่สีเขียว ประจำปี 2560 (Green Mining Award 2017) ประเภทรักษามาตรฐานเหมืองแร่หินปูนเพื่ออุตสาหกรรมเคมี และประเภทรักษามาตรฐานเหมืองแร่ลิกไนต์แม่เมาะ จากนายจุลพงษ์ ทวีศรี รองอธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ รักษาราชการแทนอธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ โดยในปีนี้มีสถานประกอบการได้รับรางวัลทั้งสิ้น 125 ราย และภายในงานมีการเสวนาในหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับภาคอุตสาหกรรมเหมืองแร่และอุตสาหกรรมพื้นฐาน จากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ณ ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรมเซ็นจูรี่ พาร์ค กรุงเทพฯ

20171123-MIS01-02

          นายจุลพงษ์ ทวีศรี กล่าวว่า กระทรวงอุตสาหกรรม โดย กรมอุตสาหกรรมพื้นฐาน และการเหมืองแร่ได้ปรับเปลี่ยนนโยบายการบริหารจัดการทรัพยากรแร่ โดยเน้นดำเนินการในเชิงรุกมากขึ้น มิใช่ผู้ที่ทำหน้าที่กำกับดูแลเพียงอย่างเดียว แต่ยังต้องมีบทบาทในการส่งเสริมให้ผู้ประกอบการมีมาตรฐานการประกอบการที่ดี ยกระดับการประกอบการให้มีการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม มีความรับผิดชอบต่อสังคมและชุมชน นอกจากนี้ การที่พระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. 2560 ที่มีผลบังคับใช้แล้ว ตั้งแต่วันที่ 29 สิงหาคม 2560 ที่ผ่านมา ได้กำหนดให้รัฐมีหน้าที่ในการบริหารจัดการแร่ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประเทศ โดยต้องคำนึงถึงสภาพเศรษฐกิจ สังคม และผลกระทบต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อม ซึ่งกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ได้ส่งเสริมให้สถานประกอบการใช้มาตรฐานเหมืองแร่สีเขียว เป็นเครื่องมือในการพัฒนา และยกระดับการประกอบการของตนเอง

          ด้าน นายบรรพต ธีระวาส กล่าวว่า การที่ กฟผ. แม่เมาะ ได้รับรางวัลเหมืองแร่สีเขียวเป็นระยะเวลาต่อเนื่อง 8 ปี เป็นเครื่องชี้วัดว่า กฟผ. แม่เมาะ มีการดำเนินการรักษามาตรฐานที่ผ่านเกณฑ์ที่กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่กำหนดขึ้นทั้งสิ้น 6 ข้อ ทั้งด้านการรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม ชุมชน และสังคม ความปลอดภัย อาชีวอนามัย การใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า ซึ่งมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องทุกปี โดยในอนาคตมีเป้าหมายที่จะพัฒนาเหมืองแม่เมาะให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวระดับ World Class อีกด้วย

20171123 MIS01 03

          นายเกษม มงคลเกียรติชัย กล่าวเพิ่มเติมว่า กฟผ. แม่เมาะ มีความมุ่งมั่นในการธำรงรักษามาตรฐานการปฏิบัติงานอย่างเคร่งครัด โดยสิ่งสำคัญที่สุดคือความร่วมมือร่วมใจของผู้ปฏิบัติงานทุกคน ตั้งใจปฏิบัติภารกิจที่ได้รับมอบหมาย เน้นการมีความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม สังคม และชุมชนอย่างยั่งยืน ให้สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี

          ทั้งนี้ เกณฑ์มาตรฐานเหมืองแร่สีเขียว ประกอบด้วย 1) การดำเนินกิจการด้วยความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม ชุมชน และสังคม 2) ลด ป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 3) ดูแลความปลอดภัยและสุขภาพอนามัยของคนงานและชุมชน 4) มีพื้นที่สีเขียวและทัศนียภาพเรียบร้อยสะอาดตา 5) โปร่งใสตรวจสอบได้ และ 6) มีการใช้ทรัพยากรแร่อย่างคุ้มค่า ซึ่ง กฟผ. แม่เมาะ ผ่านการประเมินดังกล่าวมากกว่า 90 คะแนน