กฟผ. และ สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) (สดร.) ลงนามสัญญารับทุนวิจัยและพัฒนา นวัตกรรม สำหรับ “โครงการลดผลกระทบจากมลภาวะทางแสงที่อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์” เพื่อหาแนวทางลดมลภาวะทางแสงจากการใช้งานอุปกรณ์แสงสว่าง และส่งเสริมการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ

20171124-MIS01-01

20171124-MIS01-02

          เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2560 นายกรศิษฏ์ ภัคโชตานนท์ ผู้ว่าการ กฟผ. เป็นประธานในพิธีลงนามสัญญารับทุนวิจัยและพัฒนานวัตกรรม “โครงการลดผลกระทบจากมลภาวะทางแสงที่อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์” (Reduction of Light Pollution Impacts at Doi Inthanon National Park)” โดยมีนายพัฒนา แสงศรีโรจน์ รองผู้ว่าการนโยบายและแผน ลงนามร่วมกับ ดร.ศรัณย์ โปษยะจินดา ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) (สดร.) ณ ห้องประชุม 6 ชั้น 20 อาคาร ท.102 สำนักงานใหญ่ กฟผ.

20171124-MIS01-03

          นายกรศิษฏ์ ภัคโชตานนท์ ผู้ว่าการ กฟผ. กล่าวว่า กฟผ. ได้ตระหนักถึงความสำคัญของงานวิจัยและพัฒนา โดยจัดสรรเงินทุนวิจัยเพื่อสนับสนุนส่งเสริมให้เกิดการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ ที่เป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติมาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งความร่วมมือระหว่าง กฟผ. และ สดร. ในครั้งนี้ นับเป็นโอกาสดีในการสนับสนุนให้เกิดการวิจัยและพัฒนา รวมทั้งยังเป็นการร่วมสร้างสรรค์สังคมและสิ่งแวดล้อมให้ดีขึ้น สำหรับเรื่องดาราศาสตร์นั้นเป็นเรื่องที่สำคัญ และควรมีการร่วมมือกันในหลายๆ ภาคส่วน ซึ่ง กฟผ. ยินดีช่วยเหลืออย่างเต็มที่ หวังว่าการสนับสนุนทุนวิจัยและพัฒนาครั้งนี้จะเป็นความร่วมมือที่ดีระหว่างกัน ซึ่งจะช่วยยกระดับการวิจัยและพัฒนา รวมถึงสร้างนักวิจัยของประเทศให้มีชื่อเสียงในระดับโลกต่อไป

20171124-MIS01-04

          นายพัฒนา แสงศรีโรจน์ กล่าวว่า การลงนามสัญญาในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนโครงการลดผลกระทบจากมลภาวะทางแสงที่อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ ซึ่งเป็นโครงการวิจัยเพื่อหาแนวทางแก้ไขผลกระทบจากมลภาวะทางแสงที่มีต่อมนุษย์ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ตลอดจนการดูดาว รวมถึงเพื่อลดการสูญเสียพลังงานไฟฟ้าจากการเปิดไฟช่วงเวลากลางคืน ในพื้นที่เพาะปลูกดอกเบญจมาศ ณ อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ ซึ่งจากผลกระทบที่เกิดขึ้น กฟผ. จึงร่วมหาแนวทางแก้ไข รวมทั้งดูแลความเป็นอยู่ของชาวบ้านในพื้นที่ นอกจากนี้ยังมีการร่วมมือกันด้านวิชาการที่จะช่วยส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดการวิจัยด้านดาราศาสตร์ที่เป็นประโยชน์ด้วย

20171124-MIS01-05

          ด้าน ดร.ศรัณย์ โปษยะจินดา ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) (สดร.) กล่าวว่า การใช้แสงสว่างในบริเวณบ้านขุนกลางที่มีการปลูกดอกเบญจมาศนั้น แสงที่ใช้ปลูกปริมาณครึ่งหนึ่งได้สูญเสียไปในท้องฟ้า เพราะไม่มีการวางแผนการใช้แสงสว่างที่ถูกต้อง จึงเกิดผลกระทบต่อระบบนิเวศ ซึ่งอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์มีสิ่งชีวิตจำนวนมากที่อาศัยอยู่ และได้รับผลกระทบโดยตรงจากค่ากลางวัน - กลางคืนที่เปลี่ยนไป เพราะถูกรบกวนด้วยแสง การให้ความรู้กับชาวบ้านเพียงอย่างเดียวอาจไม่เพียงพอ จึงได้มีการทดลองปฏิบัติและพูดคุยกัน จนเกิดเป็นโครงการนี้ ซึ่ง กฟผ. ได้ให้การตอบรับและสนับสนุนเป็นอย่างดี รวมทั้งได้รับความร่วมมือจากมูลนิธิโครงการหลวง คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ คาดว่าหลังเสร็จสิ้นโครงการนี้ พื้นที่ดอยอินทนนท์จะกลายเป็นชุมชนต้นแบบในการใช้แสงสว่างที่ไม่เกิดผลกระทบและทำให้เกิดผลดีต่อประเทศชาติโดยรวม

20171124-MIS01-06

          ดร.จิราพร ศิริคำ ผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและพัฒนา กฟผ. กล่าวว่า การสนับสนุนทุนวิจัยและพัฒนา เพื่อศึกษาแนวทางแก้ไขผลกระทบจากมลภาวะทางแสงในพื้นที่อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ โดยวิธีเปลี่ยนชนิดของหลอดไฟที่เหมาะสมและสามารถบังคับทิศทางของแสงได้ ซึ่งในพื้นที่อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ มีการปลูกดอกเบญจมาศเป็นจำนวนมาก เนื่องจากเป็นไม้ดอกเศรษฐกิจที่ได้รับความนิยมทั้งในประเทศและต่างประเทศ มีหลากหลายสายพันธุ์ ราคาไม่แพง ทนทานต่อการขนส่ง และยังมีจำหน่ายตลอดทั้งปี จึงต้องมีการเพิ่มจำนวนแสงต่อวันให้ยาวขึ้น เพื่อเป็นการยับยั้งไม่ให้ดอกเบญจมาศออกดอกเร็วขึ้น โดยการติดตั้งหลอดไฟให้แสงอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่เวลา 22.00 – 02.00 น. ซึ่งโครงการวิจัยนี้ได้ทำการศึกษารูปแบบการให้แสง และได้เปลี่ยนหลอดจาก CFL มาเป็น LED จำนวน 40,000 หลอด ประมาณ 70,000 ตำแหน่ง โดยแบ่งกิจกรรมในการวิจัยออกเป็น 3 ส่วน คือ กิจกรรมสำหรับการศึกษาผลกระทบต่อระบบนิเวศ กิจกรรมสำหรับการศึกษาแนวทางการลดการใช้พลังงานไฟฟ้าในแปลงปลูกพืชในโรงเรือน และกิจกรรมสำหรับการศึกษาผลจากการลดการใช้พลังงานไฟฟ้าในแปลงปลูกพืชบนพื้นที่ขนาดใหญ่