ผู้บริหารกระทรวงพลังงาน ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน กฟผ. และชุมชน ร่วมกิจกรรม “ปลูกวันแม่ เกี่ยววันพ่อ” เกี่ยวข้าวในแปลงนาสาธิตที่ได้ปลูกไว้เมื่อช่วงวันแม่ ภายในแปลงนาสาธิตชีววิถี กฟผ. เพื่อการเรียนรู้ศาสตร์พระราชา สำนักงานใหญ่ กฟผ. พร้อมเตรียมนำเมล็ดพันธุ์ข้าวที่ได้มอบให้ชุมชนชีววิถี เพื่อปลูกบริโภคในครัวเรือน และจัดทำเป็นข้าวสารมอบให้นักเรียนที่ขาดแคลน

20171208-CSR01-01

20171208-CSR01-02

20171208-CSR01-03

          วันนี้ (8 ธันวาคม 2560) ดร.ศิริ จิระพงษ์พันธ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน ร่วมเกี่ยวข้าวในแปลงนาสาธิตชีววิถี กฟผ. ตามกิจกรรม “ปลูกวันแม่ เกี่ยววันพ่อ” ซึ่งเป็นหนึ่งในกิจกรรมที่ กฟผ. และชุมชนร่วมกันดำเนินการ เพื่อน้อมสืบสานพระราชปณิธานและน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ที่มีต่อประชาชนชาวไทย โดยมี นายธรรมยศ ศรีช่วย ปลัดกระทรวงพลังงาน นายอำพล อังคภากรณ์กุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี ผู้บริหาร ผู้ปฏิบัติงาน กฟผ. และบริษัทในกลุ่ม กฟผ. พร้อมกับชุมชนในพื้นที่ใกล้เคียง กฟผ. ร่วมเกี่ยวข้าว ณ บริเวณแปลงนาสาธิตชีววิถี กฟผ. เพื่อการเรียนรู้ศาสตร์พระราชา เนื้อที่ 1 ไร่ ภายในสวนน้ำพระทัย สำนักงานใหญ่ กฟผ. จ.นนทบุรี

20171208-CSR01-04

20171208-CSR01-05

20171208-CSR01-06

          นายกรศิษฏ์ ภัคโชตานนท์ ผู้ว่าการ กฟผ. กล่าวว่า กิจกรรม “ปลูกวันแม่ เกี่ยววันพ่อ” นอกจากจะเป็นการสานต่อพระราชปณิธาน “ด้านการศึกษา” และ “ด้านความพอเพียง” ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการ กฟผ. น้อมสืบสานปณิธานงานของพ่อ ชวนชาวไทยร่วมสานต่อ 9 พระราชปณิธานเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนแล้ว ยังเป็นส่วนหนึ่งในการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อมของ กฟผ. ที่ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม (EIA) ได้กำหนดไว้ว่าต้องมีพื้นที่สีเขียวอยู่ในโรงไฟฟ้าไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 โดย กฟผ. ได้ทำสวนตามศาสตร์พระราชา ที่ได้ปลูกต้นไม้หลายประเภท ทั้งต้นไม้ใหญ่ พืชเกษตร และต้นไม้เล็ก สำหรับข้าวที่ทำการเก็บเกี่ยวในวันนี้ เป็นข้าวที่ กฟผ. ร่วมกับชุมชน ปลูกไว้เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม ที่ผ่านมา โดยพันธุ์ข้าวหลักที่ปลูกเป็นพันธุ์ข้าวปทุมธานี 1 ซึ่งมีความเหมาะสมกับการปลูกในพื้นที่ชลประทานภาคกลาง มีความต้านทานโรคสูง ปลูกง่าย และยังมีพันธุ์ข้าวทับทิมอุตรดิตถ์ คาดว่าผลผลิตที่ได้จะไม่น้อยกว่า 400 กิโลกรัม โดยส่วนหนึ่งจะเก็บไว้เป็นเมล็ดพันธุ์แจกจ่ายชุมชนชีววิถีเพื่อปลูกบริโภคในครัวเรือน รวมทั้งจัดทำเป็นข้าวสารมอบให้โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เพื่อเป็นอาหารกลางวันแก่เด็กนักเรียนต่อไป

20171208-CSR01-07

20171208-CSR01-08

20171208-CSR01-09

          กิจกรรมภายในงาน มีพิธีทำขวัญข้าวและแสดงเพลงเกี่ยวข้าว โดยคณะแม่ขวัญจิต ศรีประจันต์ ศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะการแสดง (เพลงพื้นบ้าน - อีแซว) ประจำปี 2539 รวมทั้ง การสาธิตเกี่ยวข้าวโดย นางศิริรัตน์ สร้อยกล่อม เกษตรกรดีเด่นจังหวัดนนทบุรี และเป็นเครือข่ายโครงการชีววิถีของ กฟผ. ตลอดจนมีนิทรรศการเรียนรู้การเกษตรแบบผสมผสาน ซึ่งได้นำสิ่งประดิษฐ์อันเป็นผลงานของนักศึกษาอาชีวะที่เข้าร่วมโครงการชีววิถีฯ ปี 2560 มาจัดแสดง รวมถึงการสาธิตการฝัดข้าวและสีข้าว โดยมีนายคำรณ หว่างหวังศรี พิธีกรชื่อดัง ร่วมสร้างสีสันด้วย

20171208-CSR01-10

20171208-CSR01-11

20171208-CSR01-12

          นอกจากนี้ ในบริเวณโดยรอบแปลงนาสาธิต ยังจัดให้มีการสาธิตโครงการชีววิถีในด้านต่างๆ อาทิ การปลูกพืช การเลี้ยงสัตว์น้ำ การปศุสัตว์ และการจัดการสิ่งแวดล้อมด้วยกระบวนการปลอดสารเคมี โดยใช้จุลินทรีย์ที่มีประสิทธิภาพเป็นเครื่องมือ รวมถึงออกแบบจำลองสภาพพื้นที่ปลูกป่า กฟผ. แบบต้นน้ำ กลางน้ำ ปลายน้ำ การสร้างฝายชะลอน้ำ พื้นที่แก้มลิง และการปลูกหญ้าแฝกตามแนวทางศาสตร์พระราชา สำหรับน้ำที่ กฟผ. นำมาใช้ในการดูแลพื้นที่ทั้งหมดนี้ เป็นน้ำที่มาจากบ่อพักน้ำทิ้ง holding pond ซึ่งเป็นน้ำที่ผ่านการใช้งานในกระบวนการผลิตไฟฟ้าของโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ที่ผ่านการบำบัดและตรวจสอบคุณภาพน้ำแล้วนำกลับมาใช้ใหม่ เพื่อให้เกิดการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า และแสดงให้เห็นว่าโรงไฟฟ้าพระนครเหนือมีระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมที่ดี ไม่เป็นอันตรายต่อพืชและสัตว์ที่อยู่บริเวณใกล้เคียงโรงไฟฟ้า