บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) หรือ RATCH แถลงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 3 ประจำปี 2560 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิ 1,861 ล้านบาท

20171208-MIS01-01

          เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2560 ผู้บริหารของ บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) นำโดย นายกิจจา ศรีพัฑฒางกุระ แถลงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 3/2560 โดยบริษัทฯ มีกำไรสุทธิ (ส่วนของเจ้าของของบริษัทใหญ่) จำนวน 1,861 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก ไตรมาสที่ 3/2559 จำนวน 1,020 ล้านบาท สาเหตุหลักเกิดจากส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม โดยกำไรส่วนใหญ่เป็นผลจากการปรับปรุงประสิทธิภาพโรงไฟฟ้าพลังความร้อนหงสา

20171208-MIS01-02

          ปัจจุบัน RATCH มีกำลังการผลิตติดตั้งตามสัดส่วนการลงทุนรวม 7,379 เมกะวัตต์ (จากเป้าหมายสิ้นปี 8,028 เมกะวัตต์ ดีกว่าเป้าหมายที่เคยกำหนดไว้ 7,500 เมกะวัตต์) ทั้งนี้ RATCH มีแผนเพิ่มกำลังการผลิตใหม่ ให้ได้ปีละ 700 เมกะวัตต์ เพื่อคงขนาดพอร์ตของบริษัทฯ เอาไว้ โดยกลยุทธ์และทิศทางการดำเนินงานภายใต้ผู้บริหารใหม่จะเน้นแสวงหาการลงทุนทั้งธุรกิจต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ รวมถึงธุรกิจ Non - core business (การลงทุนใน Infrastructure เช่น น้ำประปา และรถไฟฟ้า) ดังนั้น RATCH จึงไม่ได้มุ่งเน้นเฉพาะธุรกิจผลิตไฟฟ้าแต่เพียงอย่างเดียว